nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitspraak andere voorwaarden bij overschrijving grafrechten

23 juni 2013

De ombudsman voor de uitvaart heeft een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een begraafplaats de contractuele voorwaarden wilde veranderen bij het overschrijven van het grafrecht. De nieuwe eigenaar van het graf moest opeens een onderhoudscontract afnemen terwijl dat eerder niet bij het contract zat. Het geschil is hoog op gelopen maar uiteindelijk zijn de partijen er toch uitgekomen na tussenkomst van de ombudsman.

Klacht
klaagster had om overschrijving van grafrechten gevraagd, maar verweerder had daar, naar de mening van klaagster, een onderhoudscontract aan willen koppelen. Aangezien de bestaande rechten nog ongeveer 15 jaar doorlopen is klaagster van mening dat een eventueel onderhoudscontract eerst na afloop van deze termijn besproken kan worden.

Uitspraak
Verweerder erkent dat klaagster gelijk heeft en betreurt het dat deze kwestie zo hoog is opgelopen.Verweerder zal binnen drie weken de gevraagde overschrijving in orde maken

Uitgebreide omschrijving van deze zaak

Bindend advies inzake klacht 2013/35

Betreft klacht van mevrouw X ( verder klaagster te noemen) over begraafplaats Y ( verder verweerder te noemen).

De procedure:

Het verloop van de procedure blijkt uit :

Klachtbrief aan Ombudsman met bijlagen ( 23 mei 2013 )
Verzoek van ombudsman aan verweerder om inhoudelijke toelichting ( 28 mei 2013 )
Antwoord door verweerder ( 11 juni 2013)

Onderwerp van het geschil:

Klaagster wenst overschrijving van het uitsluitend recht op een met name genoemd graf naar een nieuwe rechthebbende. Naar de mening van klaagster probeert verweerder deze overschrijving te koppelen aan een af te sluiten onderhoudscontract. Aangezien het bestaande recht nog tot 2026 doorloopt is klaagster van mening dat tussentijds geen nadere verplichtingen kunnen worden opgelegd.

Bevoegdheid ombudsman en ontvankelijkheid van de klacht:

Op basis van het geldend Reglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen komt de ombudsman tot de conclusie bevoegd te zijn tot het in behandeling nemen van betreffende klacht. Omdat de klacht binnen de door artikel 5.2 gestelde termijn bij de ombudsman is aangemeld is de klacht ontvankelijk.

Verloop van de procedure:

Partijen hebben over en weer met elkaar gecorrespondeerd en klaagster heeft deze correspondentie als bijlage bij haar klachtbrief aan de ombudsman toegezonden. Klaagster heeft een aantal ter zake deskundigen haar probleem voorgelegd en de mening van deze deskundigen heeft klaagster eveneens meegezonden.

De ombudsman heeft op 28 mei 2013 verweerder gevraagd een inhoudelijke reactie op deze klacht te geven en verweerder heeft hieraan op 11 juni 2013 gehoor gegeven.

Klaagster heeft schriftelijk verklaard zich neer te leggen bij een bindende uitspraak van de ombudsman.
Verweerder is door zijn lidmaatschap van het Landelijk Overleg Begraafplaatsen gehouden het bindend advies na te komen.

Overwegingen van de Ombudsman:

Klaagster wenst uitsluitend dat de bestaande grafrechten worden overgeschreven op haar naam, waarbij zij de bepalingen van de begraafplaats correct is nagekomen. Verweerder erkent dat de grafrechten inderdaad ongewijzigd overgeschreven kunnen worden en betreurt het dat deze kwestie zo hoog is opgelopen.

Beslissing:

Verweerder zal binnen drie weken de tenaamstelling van grafnummer H 194 van begraafplaats wijzigen.
De nieuwe rechthebbende wordt: klaagster

Conform de toezegging van verweerder vindt deze overschrijving ongewijzigd plaats.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >