Gebruiksvoorwaarden

Deze website is van BV Uitvaart.com gevestigd te Amsterdam (hierna: “Uitvaart.com”). Op deze website en het gebruik daarvan zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Uitvaart.Com garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of dat gebruikers te allen tijde toegang hiertoe hebben.

Informatie op de website

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie voor het publiek en voor de personen werkzaam in of gelieerd aan de uitvaartbranche. Alle informatie op de website (van zowel Uitvaart.Com als van derden waaronder de adverteerders) is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden.
Uitvaart.Com heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen en Uitvaart.Com staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Uitvaart.com kan zonder nadere aankondiging de inhoud van de website wijzigen, echter op haar rust geen verplichting om fouten te herstellen of de inhoud te actualiseren. Uitvaart.Com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website en daarop aangeboden informatie.

Informatie van deskundigen en website van derden

Uitvaart.com biedt u de mogelijkheid om via de website vragen te stellen aan deskundigen. Deze deskundigen zullen geheel vrijblijvend op deze vragen reageren en doen geen toezegging over de juistheid en geschiktheid van hun adviezen. De adviezen zullen worden gepubliceerd op de website en daarmee toegankelijk voor andere gebruikers. Uitvaart.com en de deskundigen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van (het gebruik van) de adviezen van deze deskundigen.
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. Uitvaart.com heeft geen zeggenschap over deze informatie en deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. Uitvaart.com adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden van de websites en informatie te raadplegen.

Gebruik persoonsgegevens

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de website door gebruikers kunnen worden verkregen (bijvoorbeeld voor iedere vorm van ongevraagde communicatie) is niet toegestaan tenzij de betreffende gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

Uitsluiting

Uitvaart.Com behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website indien u inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van Uitvaart.com of van derden of indien u anderszins in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Melding onrechtmatige informatie

Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kunt u dit aan Uitvaart.com melden door middel van de daartoe bestemd email adres op de website. Aan de hand van de door u opgeven gegevens zal Uitvaart.com de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Uitvaart.com gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Uitvaart.com worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart u Uitvaart.com voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Uitvaart.com lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Uitvaart.com kan te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden aanpassen zij adviseert u dan ook deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.
Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >