nieuws

Facultatieve
Sponsors

CNV vakmensen: Eindelijk onderhandelingsresultaat Cao Uitvaart

20 april 2018

Na lange, en soms moeizame onderhandelingen, hebben we uiteindelijk toch een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de Uitvaartbranche. Op een aantal punten hebben we goede afspraken kunnen maken. Maar we hebben lang niet op alle punten bereikt wat we hadden gehoopt.

Daarom leggen we het resultaat neutraal aan jou voor. Je kan tot en met 30 april je stem uitbrengen, voor digitaal stemmen klik hier of stem via het stemformulier. In de bijlage tref je de volledige tekst van het resultaat aan. Hieronder de hoofdpunten.

 • Een looptijd van twee jaar: de cao zal gelden van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020.
 • De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de looptijd van de cao met 4,4% structureel verhoogd, en wel als volgt: 2,2% per 1 mei 2018 en 2,2% per 1 januari 2019.
 • Het maximum van de loonschalen in de cao zal worden verhoogd met 2,5%. Dat noemen we een ‘bijzonder maximum’ en dat staat (uitsluitend) open voor medewerkers die bovengemiddeld goed functioneren.
 • Werknemers ontvangen gedurende de looptijd van de cao een eenmalige uitkering ter hoogte van 0,75% in de maand juni 2018. Deze eenmalige uitkering geldt ook voor oproepkrachten.
 • Partijen zijn het met elkaar eens dat het van belang is om verdere stappen te zetten ten aanzien van het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Daarom zullen ze gezamenlijk workshops organiseren voor werkgevers en werknemers. Bovendien zullen werkgevers een budget van 0,2% van de bruto loonsom reserveren voor concrete instrumenten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.
 • De opzegtermijnen in de cao zijn nu 2 maanden voor de werknemer en 3 voor de werkgever. Vanaf 1 juni 2018 wordt dat 2 maanden voor zowel werknemer als werkgever.
 • WW/WGA: Partijen hebben afgesproken om, zodra dat praktisch en formeel mogelijk is, het derde WW-jaar te repareren.
 • In de cao afspraken die per 1 januari 2017 zijn ingegaan staat onder meer: de werknemer zal per kalenderjaar minimaal 26 weekenden (zaterdag/ zondag of zondag/maandag) geen werkzaamheden verrichten. Deze tekst (artikel 3.4.b) zal met ingang van 1 juni 2018 aangepast worden als volgt: de werknemer zal per kalenderjaar minimaal 26 weekenden geen werkzaamheden verrichten; voor maximaal 13 van deze 26 weekenden geldt dat in plaats van zaterdag/zondag ook zondag/maandag als weekend telt.
 • Redactionele aanpassingen cao: bij de uitwerking van de cao afspraken zullen partijen ook redactionele aanpassingen doorvoeren ter bevordering van de leesbaarheid en duidelijkheid van de cao.

  Een tweetal punten willen we graag nader toelichten.

  Verkorting opzegtermijn voor de werkgever

  De werkgevers hechten eraan om de opzegtermijn voor de werkgever terug te brengen van 3 naar 2 maanden, aangezien een dergelijk lange opzegtermijn voor zowel werkgevers als werknemers in de praktijk tot problemen leidt. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een reorganisatie, waarbij de werknemer tijdens de opzegtermijn een andere baan heeft gevonden en het soms (te) lang duurt voordat de werknemer bij een andere werkgever aan de slag kan.

  WW reparatie

  In het onderhandelingsresultaat is een passage opgenomen over de reparatie van het derde WW jaar. In de bijlage tref je een flyer aan waarin precies te lezen is wat dat inhoudt. De kosten van deze WW reparatie komen geheel voor rekening van de werknemers. Daarom is het belangrijk om, vóór het uitbrengen van jouw stem, de flyer goed door te lezen zodat je exact weet wat de financiële gevolgen zijn voor jou.

  Het laatste woord is aan jou!

  Het gaat natuurlijk over uw arbeidsvoorwaarden. Daarom zijn we benieuwd naar jouw reactie! Breng hier digitaal jouw stem uit. Stemmen kan tot uiterlijk 30 april aanstaande.

 • Heeft u op dit moment een
  uitvaartondernemer nodig?

  Bel nu: 088 605 1219
  Dag en nacht bereikbaar  Nee, ga verder >