Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

VVD stelt kamervragen over vertraging behandeling Wet op de lijkbezorging en eerder toestaan van resomatie

donderdag 15 september 2022

Vandaag heeft Kamerlid Mark Strolenberg (VVD) vragen gesteld aan aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, H.G.J. Bruins Slot over de vertraging in de behandeling van de Wet op de lijkbezorging. Daarbij is ook gevraagd of het mogelijk zou zijn om de resomatie, de nieuwe uitvaarttechniek, eerder toe te staan. Aanleiding voor de vragen van kamerlid Mark Strolenberg was het artikel "Crematorium is van het gas af
" op de site van Omroep Flevoland. Lees hier de vragen aan de minister.

2022Z17022


(ingezonden 15 september 2022)


Vragen van het lid Strolenberg (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie over het artikel 'Crematorium is van het gas af'


1. Bent u bekend met het artikel 'Crematorium is van het gas af' van Omroep Flevoland van 23 augustus 2022[1].


2. Bent u het eens dat resomeren, ook wel ralkalische hydroyse of rwatercrematie genoemd, een goedkoper en duurzamer alternatief is en ingezet kan worden als nieuwe en extra vorm van lijkbezorging? Zo ja, welke stappen worden er gezet om deze innovatie in Nederland mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?


3. Wat is de reden dat het wetvoorstel met betrekking tot de modernisering van de Wet op de lijkbezorging pas in de eerste helft van 2024 bij de Kamer wordt ingediend? Wordt bij deze wetswijziging ook de mogelijkheid tot resomeren betrokken? Zo nee, waarom niet? Is het mogelijk om voor het opnemen van de mogelijkheid tot resomeren in de Wet op de lijkbezorging eerder een wetsvoorstel in te dienen dan het aangekondigde wetsvoorstel tot modernisering van de Wet op de lijkbezorging?  Zo nee, waarom niet?  


4. Deelt u de mening dat een modernisering van de Wet op de lijkbezorging in de eerste helft van 2024 aan de late kant is aangezien TNO, de Gezondheidsraad en de TU-Delft positief zijn over resomeren? Zo ja, is het mogelijk om op een snellere manier resomeren al mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?


5. Welke redenen ziet u om resomeren nu nog niet wettelijk te erkennen als vorm van lijkbezorging, terwijl de uitvaartbranche geen nadelen ziet, het een duurzame manier van lijkbezorging is en de waardigheid van het proces kan worden gegarandeerd?


6. Bent u het eens dat alternatieven voor crematies maximaal door de overheid moeten worden gefaciliteerd, mede ook vanwege de stijgende gasprijs en hogere kosten voor crematies voor onze inwoners? Zo ja, hoe bent u van plan om de uitvaartbranche te faciliteren? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

[1] Omroep Flevoland - Nieuws - Crematorium is van het gas af


Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder