nieuws

Facultatieve
Sponsors

Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging vertraagd

11 juli 2022

De nieuwe uitvaartwet loopt aanzienlijke vertraging op. Dat schrijft minister Hanke Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ter modernisering van de Wet op de lijkbezorging kan pas in de eerste helft van 2024 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Lees hier wat de Minister aan de Tweede Kamer heeft geschreven.

Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 8 juli 2022
Betreft Voortgang viertal toezeggingen


Met deze brief informeer ik u over de voortgang ten aanzien van vier toezeggingen: over de modernisering van de Wet op de lijkbezorging, over de kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland, de evaluatie van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en over de uitvoering van drie moties betreffende de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Voortgang modernisering Wet op de lijkbezorging

In mijn brief van 4 februari jl.1 heb ik aangegeven dat mijn inzet is om het onderzoek naar eeuwigdurende grafrust voor het reces aan uw Kamer aan te bieden en dat ik verwacht het wetsvoorstel tot modernisering van de Wet op de lijkbezorging eind dit jaar aan uw Kamer aan te kunnen bieden. Dit blijkt niet langer haalbaar.

Het onderzoek naar eeuwigdurende grafrust zal ik spoedig na het reces aan uw Kamer aanbieden, waarbij mijn inzet is om dan ook mijn reactie te geven. Het bureau dat het onderzoek uitvoert, verwacht het eindrapport, anders dan aanvankelijk beoogd, niet voor eind juli te kunnen opleveren, wegens personele tegenslag en extra tijd die nodig was voor het opstellen van vragenlijsten.

Het wetsvoorstel tot modernisering van de Wet op de lijkbezorging verwacht ik in de eerste helft van 2024 bij uw Kamer te kunnen indienen. In de brief van 10 april 20202 heeft mijn ambtsvoorganger aangekondigd dat de geadviseerde uitbreiding van bevoegdheden van de gemeentelijk lijkschouwer betrokken zou worden bij de voorbereiding van het wetsvoorstel. Deze uitbreiding is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de forensische geneeskunde te versterken, zoals aangekondigd in de kabinetsreactie van 15 november 2021 op het rapport van de IGJ ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn'. De besluitvorming over de financiering hiervan is gelaten aan het huidige kabinet en moet nog plaatsvinden3.


______________________________________________________________________________

1 Kamerstukken II, 2021-2022, 35 952, nr. 3
2 Kamerstukken II, 2019-2020, 30 696, nr. 48
3 Kamerstukken II, 2021-2022, 33 628, nr. 84

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >