nieuws

Facultatieve
Sponsors

SGP stelt opnieuw vragen over ontruimen kamers in verpleeg- en verzorgingshuizen

19 januari 2009

De SGP wil op korte termijn maatregelen om te voorkomen dat kamers in verpleeg- en verzorgingstehuizen binnen een paar dagen moeten worden ontruimd na het overlijden van de bewoner. Het is ongepast dat families nog voor de begrafenis worden opgejaagd om te gaan ontruimen. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies heeft hierover opnieuw aan de bel getrokken bij staatssecretaris Bussemaker van VWS. Aanleiding is het bericht dat een familie een kamer al binnen drie dagen moest leegruimen. De SGP vindt dit ten enenmale onredelijk. Het is bovendien niet in overeenstemming met toezeggingen die er op dit gebied al eerder zijn gedaan.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Vlies (SGP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het snel leegruimen van woonruimte in verpleeg- en verzorgingstehuizen. 19 januari 2009


1. Herinnert u zich uw uitspraak in een recent debat over zorgzwaartepakketten dat het alleen in bijzondere gevallen niet zou lukken om binnen dertien dagen na overlijden een kamer leeg te ruimen na het overlijden van een familielid?

2. Richtte uw uitspraak zich alleen op kamers in een verpleegtehuis of ook op zelfstandige woonruimte in een verzorgingstehuis?
3. Bedoelde u met deze uitspraak dat die dertien dagen volledig voor de nabestaanden beschikbaar zijn om de kamer of woonruimte leeg te ruimen? Of betreft het in uw ogen een termijn die gedeeltelijk is bedoeld voor de nabestaanden en gedeeltelijk voor het verzorgingstehuis en de nieuwe bewoners om de woonruimte weer gereed te maken voor bewoning en in te richten?

4. Bent u met ons van mening dat het ongewenst is dat nabestaanden nog voor de begrafenis de woonruimte moeten leegruimen en dat het ongepast is wanneer nabestaanden hier toch toe worden gedwongen â al dan niet met een boeteclausule?

5. Is het waar dat iedere zorgaanbieder zelf mag bepalen hoeveel dagen er worden gegund? Betekent dit dat nabestaanden volledig afhankelijk zijn van de mogelijkheden en de welwillendheid van zorgaanbieders en in het uiterste geval zelfs verplicht kunnen worden binnen enkele uren of dagen de kamer of woning leeg te maken?

6. Wat is in dat licht uw oordeel over een zorgaanbieder die een termijn van drie dagen na overlijden hanteert? Vindt u dit â mede in het licht van de motie-Van der Vlies - een redelijke termijn?
7. Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de redelijkheid van de te hanteren termijnen voor het leegruimen van kamers en zelfstandige woonruimen?

8. Indien die termijn van dertien dagen niet volledig voor de nabestaanden beschikbaar is, hoe reëel is het dan te verwachten dat de richtlijn van Actiz die nabestaanden zeven dagen geeft, met name in een situatie van zelfstandige woonruimte voldoende is om na de begrafenis binnen de termijn de woonruimte leeg te maken?
9. Bent u met ons van mening dat niet mag worden gewacht tot de resultaten van de in het debat over zorgzwaartepakketten toegezegde monitor beschikbaar zijn, voordat er maatregelen worden getroffen om nabestaanden de ruimte te geven om pas na de begrafenis de kamer of woonruimte leeg te maken?

10. Welke actie onderneemt u nu reeds om deze situatie op korte termijn te verbeteren en nabestaanden een langere termijn te gunnen dan de 7 dagen uit de richtlijn?

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >