nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaartstichting Hilversum presenteert meerjarenbegroting 2021-2025: positieve ontwikkeling

4 januari 2021

Het college van B en W van de gemeente Hilversum heeft de meerjarenbegroting 2021-2025 en de tarievenlijst 2021 van de Uitvaartstichting Hilversum (USH) goedgekeurd. Het financieel vooruitzicht is gematigd positief ten opzichte van de eerdere meerjarenbegroting 2020-2024. De verwachte groei van het resultaat wordt enigszins getemperd door met name de – deels corona gerelateerde – ontwikkelingen in de markt en door de kosten die samenhangen met de verhuizing naar De Bosdrift. In de begroting 2021 zijn de tarieven gelijk gebleven aan de tarieven van 2020. In tegenstelling tot de eerdere prognose verwacht de USH over het boekjaar 2020 een positief resultaat te behalen van circa €14.000 ten opzichte van een negatief resultaat van €58.235 in de vastgestelde begroting.

Kwaliteit begraafplaatsen behouden en versterken en tarieven betaalbaar houden

Vanaf 1 juli 2016 is de USH verantwoordelijk voor de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium in Hilversum. De stichting heeft twee doelstellingen: het behoud en het versterken van de kwaliteit van de monumentale begraafplaatsen en het betaalbaar houden van de tarieven voor begraven en cremeren.

Arno Scheepers, wethouder Beheer Openbare Ruimte en Begraafplaatsen: “Het college heeft heel veel bewondering voor de medewerkers van de Uitvaartstichting Hilversum, die het afgelopen jaar onder zeer lastige omstandigheden toch in staat zijn geweest mooie en respectvolle uitvaarten te organiseren. Ik vind het daarnaast een knappe prestatie dat de stichting ook financieel het moeilijke jaar 2020 positief kan afsluiten.”

Verwacht resultaat 2020 en positief vooruitzicht

De USH verwacht voor 2020 een positief resultaat en herstelt zich daarmee na het negatieve resultaat in 2019. Het verwachte financiële herstel is bovendien eerder dan in de meerjarenbegroting van 2019 werd verwacht.

Anita van Loon, directeur USH: “Wij zijn blij met dit positieve resultaat voor 2020. In de afgelopen periode hebben we een kritische analyse gemaakt van de kosten en opbrengsten en daaruit volgen nu besparingen. Dit willen we de komende jaren verder ontwikkelen. We zien daarnaast een voorzichtige en gestage ontwikkeling van het aantal crematies, een stijgend aantal belangstellenden voor eeuwigdurende grafrust, en een groot enthousiasme voor natuurgraven. We verwachten dat in 2020 al 25 van de 70 natuurgraven zullen zijn gereserveerd. Deze nieuwe manier van begraven voorziet duidelijk in een behoefte.”

Meerjarenbegroting 2021-2025: gematigd positief resultaat vanaf 2021

De directie van de USH heeft dit jaar een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld. De prognose is gematigd positief in vergelijking met 2019 als gevolg van verschillende ontwikkelingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het effect van de toegenomen concurrentie, de effecten van de corona-epidemie op de uitvaartbranche, de marktontwikkeling en de financiële gevolgen van de verhuizing van de USH naar De Bosdrift in 2021. Door efficiënte bedrijfsvoering en het aanbieden van nieuwe diensten, zoals natuur begraven en de bomenweide op de Zuiderhof, blijven de financiële vooruitzichten niettemin positief. De ontwikkeling van de meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2025 is als volgt:


Toenemende kosten als gevolg ingebruikname Bosdrift

De USH verwacht medio 2021 naar het nieuwe hoofdkantoor op De Bosdrift te verhuizen. Als gevolg hiervan zullen onder meer de huur- en onderhoudskosten in het laatste kwartaal van 2021 toenemen. Ook zullen er in 2021 meubilair en inventaris voor De Bosdrift worden aangeschaft. De effecten van deze investeringen zijn in de begroting verwerkt.

Ontwikkelingen in het aantal en soort uitvaarten

Voor de nabije toekomst verwacht de USH een stabilisatie van het aantal begrafenissen, een toename van het aandeel crematies zonder ceremonieel afscheid en over het algemeen kleinschaligere en kortdurendere plechtigheden dan vóór 2020. Ook is er een toename in de vraag naar livestreaming als standaard dienstverlening. Deze ontwikkelingen leiden tot een gemiddeld lagere omzet per uitvaart. Daarnaast is de verwachting dat er door de economische crisis meer afstand wordt gedaan van graven dan voorheen, wat leidt tot lagere inkomsten.

Unieke locaties, gebouwen en persoonlijke dienstverlening

Tegelijkertijd is er een positieve trend te zien in het aantal reserveringen van natuurgraven op De Bosdrift en bomen op de Bomenweide Zuiderhof. Ook is er door de toegenomen vraag naar beeld en geluid en andere creatieve oplossingen wel weer enige omzetstijging. De USH wil zich blijven onderscheiden door de unieke locaties, gebouwen en persoonlijke dienstverlening.

Van Loon: “Wij zien dat de unieke propositie ‘één familie tegelijk’ aanspreekt. Aandacht en tijd, en de persoonlijke begeleiding van het team van Uitvaartstichting Hilversum, maakt dat ook steeds meer ondernemers buiten het Gooi gebruikmaken van onze dienstverlening. Daarnaast draagt het unieke karakter van onze drie begraafplaatsen, middenin de prachtige natuur met bomen, bij aan ons succes. De vele mogelijkheden rondom de asbestemming en onze urnenwinkel, maken de dienstverlening compleet.”

Tarieven

Besloten is om de tarieven voor 2020 niet te verhogen om concurrerend te blijven en begraven en cremeren betaalbaar te houden. Nieuw op de tarievenlijst is het tarief voor eeuwigdurende grafrust, waarmee de USH inspeelt op een groeiende maatschappelijke trend.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE