nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaartorganisatie DELA richt goede doelen fonds op

15 maart 2007

Vandaag maakt uitvaartorganisatie DELA de oprichting van het DELA goede doelen fonds bekend. Het fonds beheert bij aanvang een vermogen van 2 miljoen euro en is daarmee één van de grotere fondsen in Nederland. Met het fonds kunnen de drie miljoen DELA-verzekerden en eigen medewerkers een aanvraag indienen voor de financiële steun van goede doelen. Projecten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen variëren van ondersteuning bij de bestrijding van dementie tot het opknappen van verwaarloosde grafmonumenten.

Martin Kersbergen van DELA: “Het nieuwe initiatief past goed bij DELA’s slogan ‘voor elkaar’ dat is gebaseerd op onze oorsprong, het ‘Draagt Elkanders Lasten’ en op het feit dat wij een coöperatie zijn. Met een uitvaartverzekering help je nabestaanden door hen financiële en praktische zorg te ontnemen. Dat doe je ‘voor elkaar’. Maar dat geldt niet alleen voor een uitvaart. Je kunt ook op andere momenten helpen. Mede in dit licht hebben we, speciaal voor onze leden en medewerkers, Stichting DELA Fonds in het leven geroepen. Een goede doelen fonds voor de financiering van projecten waaraan leden en medewerkers ook door vrijwilligerswerk hun steentje bijdragen”.

Van bestrijding van dementie tot het opknappen van verwaarloosde grafmonumenten
Het DELA Fonds wil steun bieden aan zoveel mogelijk projecten, zoveel mogelijk onderwerpen en zoveel mogelijk mensen. Het gaat om projecten die betekenisvol zijn voor de maatschappij. “Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een project dat is gericht op het behoud of de vormgeving van tradities en rituelen, zoals een initiatief om Allerzielen een hedendaags jasje te geven. Ook het oprichten, restaureren of renoveren van monumenten valt binnen dit thema. Of het vastleggen en doorgeven van levensverhalen. Te denken valt aan het subsidiëren van een (auto)biografie of een film. We willen graag projecten steunen die tot doel hebben het vermogen om te herinneren te stimuleren. Zo zou de bestrijding van dementie of Alzheimer een gepast doel zijn, evenals het stimuleren van de hersenen middels scrabble of sudoku voor ouderen. Tot slot is er ruimte voor kleinschalige, persoonsgerichte hulp. Daarmee grijpen we terug op de wortels van ‘Draagt Elkanders Lasten”, aldus Kersbergen.

Vastleggen van levensverhalen
De oprichting van het goede doelen fonds valt samen met het 70-jarig bestaan van de organisatie op 11 maart jl. De eerste projecten zijn met steun van Stichting DELA Fonds reeds gestart. Kersbergen licht toe: “Via Bibliotheca Biographica worden de levensverhalen van enkele van onze ereleden vastgelegd. Deze verhalen vormen mede het collectief geheugen van onze coöperatie. Ook steunt Stichting DELA Fonds de oprichting van een bibliotheek in een hospice. Dit heeft álles te maken met het doorgeven van (levens)verhalen én met herinneren.”

Randvoorwaarden DELA Fonds
DELA wil het fonds zo breed mogelijk toegankelijk maken, maar er zijn wel een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deelname. Iedere DELA verzekerde in Nederland mag een aanvraag voor financiële steun indienen. Wanneer de aanvraag door een groep personen wordt ingediend, dan dient minimaal één lid van deze groep bij DELA verzekerd te zijn. De DELA verzekerde dient gedurende het hele project een actieve rol bij het project te blijven spelen. Uitgesloten van steun uit het DELA Fonds zijn organisaties met een winstoogmerk, andere fondsen en overheidsinstellingen.

Het fonds wordt ondergebracht in de Stichting DELA Fonds, met een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. De stichting is een juridische zelfstandige eenheid. Op de website www.delafonds.nl is meer informatie te vinden over het DELA Fonds en de precieze voorwaarden.

Over DELA
Ruim 100 vestigingen, zo’n 1.000 medewerkers en 3 miljoen verzekerden maken de coöperatieve ledenorganisatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Het verdriet van een verlies kan niet worden weggenomen. DELA kan nabestaanden wel helpen de draad van het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Met zorg en praktische dienstverlening. En door de herinneringen aan hun dierbaren levend te houden. DELA’s kleurrijke, warme uitvaartcentra en crematoria dragen daar aan bij. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartwezen en na een recent vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond kwam de Natura uitvaartverzekering van DELA als beste uit de bus.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE