Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Reactie Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB) op persbericht DELA: "Begraven is niet duur"

woensdag 14 december 2005

Hieronder het complete persbericht van de LOB:

Uitvaartverzekeraar Dela lijkt een waar persoffensief begonnen te zijn tegen de gemeentelijke begraafplaatsen en suggereert dat geen enkele nabestaande nog een fatsoenlijke begrafenis kan betalen door de exorbitante ‘prijsexplosie’ van de grafrechten.
Zonder enige kennis van de feiten wordt gesteld dat begraafplaatsen de financiële melkkoe van de gemeenten zijn. De werkelijkheid is anders.
Gemeentelijke begraafplaatsen met een batig saldo zijn witte raven.
En zijn de begraafkosten werkelijk zo hoog?

Gemeenten leggen geld toe op begraafplaatsen
Het is opmerkelijk dat vooral uitvaartverzekeraars de laatste tijd de mond vol hebben over de stijgingen van de grafkosten. De begraafplaatsen die door hen zelf worden beheerd blijven hierbij altijd buiten beschouwing, terwijl daar wél de hoogste tarieven van Nederland gevonden kunnen worden.
Ondertussen hebben de verzekeraars jarenlang geprofiteerd van de lage tarieven op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedere burger kan bedenken dat een eigen graf voor 30 jaar voor € 500,- d.w.z. € 16,67 per jaar, natuurlijk een zwaar gesubsidieerde aangelegenheid is. Het is een politieke keuze om de begraafplaatsen met gemeenschapsgeld te onderhouden en beheren. Maar een beetje kostendekkendheid is voor de burger natuurlijk wel zo plezierig.
Is het ook niet opmerkelijk dat uitvaartorganisaties nauwelijks of geen zelfstandige begraafplaatsen exploiteren, maar alleen crematoria en rouwcentra, of in combinatie? Zou de onderliggende reden niet kunnen zijn dat begraafplaatsen niet rendabel zijn?
Opmerkelijk is ook dat in de kop van het Dela-persbericht gesproken wordt van “Gedwongen crematies” als gevolg van de begraafkosten die te hoog geworden zouden zijn. Men baseert dit op een lichte percentuele stijging van het aantal crematies ten opzichte van het aantal begravingen dit jaar. In absolute zin is het aantal crematies in 2005 echter nauwelijks gestegen, mede door een daling van het sterftecijfer.

Exorbitante grafprijzen?
Dela suggereert – onder meer in een artikel in Trouw (dd. 3 december jl.) - dat sommige gemeenten de grafrechten met 70% of zelfs 80% verhoogd zouden hebben.
De Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB) – die ruim 2500 begraafplaatsen in Nederland vertegenwoordigt - vraagt zich ernstig af welke gemeenten dat zijn en hoeveel jaren de tarieven daar niet zijn verhoogd terwijl de kosten ongetwijfeld het prijspeil hebben gevolgd.
Wanneer we dit natte-vinger-percentage echter toepassen op het bovengenoemde graftarief, dan zou in dat geval de prijs voor een eigen graf wel eens € 850 of € 900 euro geworden kunnen zijn. Maar is dat nou werkelijk zo exorbitant? € 30 euro per jaar? Voor de huur van een stukje grond waarin 2 of 3 overledenen begraven kunnen worden zodat er een eigen gedenkplek voor de nabestaanden is en een laatste rustplaats voor hun dierbare overledenen zolang men dat maar wil?

Een vorig jaar in het blad Het Uitvaartwezen gepubliceerde steekproef van de Stichting Grafzorg Nederland naar de gemeentelijke stijging van de grafkosten in de periode 1997 – 2004 wees uit dat de meeste tariefsverhogingen gelijke tred hadden gehouden met het gemiddelde inflatiepercentage. Er waren slechts enkele uitschieters, óók naar beneden. En het CBS rapporteerde dit jaar dat sprake was van de laagste stijging van gemeentelijke heffingen sinds 1987: men kwam uit op een gemiddelde van 4,9%.

Het zou de Dela sieren als men de strijd om het eigen marktaandeel niet voert over de ruggen van de begraafplaatsen die vaak maar met moeite het hoofd boven water kunnen houden.

De Landelijke Organisatie Begraafplaatsen is de branchevereniging voor houders van begraafplaatsen. 40% van de leden bestaat uit gemeentelijke begraafplaatsen.
Voor meer informatie over de LOB: www.begraafplaats.nl

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder