nieuws

Facultatieve
Sponsors

Persbericht LVC over Wet op de Lijkbezorging

15 november 2018


Als een van de brancheorganisaties is de Landelijke Verenging van Crematoria (LVC) benaderd door D66 om mee te denken over mogelijke wijzigingen in de Wet op de Lijkbezorging. Daar hebben we graag gebruik van gemaakt. Iedere inwoner van Nederland krijgt immers vroeg of laat met uitvaarten te maken en het merendeel (nog steeds groeiend) van de mensen kiest daarbij voor een crematie.

De LVC ervaart de huidige wet als adequaat en goed werkbaar. Ook wij zien mogelijkheden tot verbetering en steunen daarom het initiatief van D66 om tot herziening van de wet te komen. Daartoe hebben wij in hoofdzaak de volgende punten aangedragen:

Bewaartermijn en bestemming van de as

Juist wij als crematoria ervaren dagelijks vele malen welk belang nabestaanden hechten aan de asbestemming en de mogelijkheden daartoe. Men ziet de asbestemming vaak als laatste tastbare ritueel van het afscheidsproces. Daar gaan wij dan ook zorgvuldig mee om. Wij dragen de mogelijkheden aan en geven de nabestaanden de tijd om daarover na te denken. Soms is er ook tijd nodig voor de nabestaanden om tot overeenstemming te komen over de asbestemming.

Wij zien dat in een beperkt aantal gevallen door nabestaanden de wens wordt geuit om deze termijn korter te laten zijn dan een maand. Het is opmerkelijk dat D66 zo’n duidelijke keuze heeft gemaakt om de termijn op een dagdeel te stellen. Als uitvoerders van dit punt in de wet hebben wij immers aangedragen dat voor een zorgvuldige en respectvolle overhandiging van de as van een overledene, meer tijd nodig is dan een dagdeel. Graag denken wij mee over een termijn die recht doet aan zowel zorgvuldigheid als de wensen van de nabestaanden.

Duurzaamheid

De crematoria in Nederland dienen terecht te voldoen aan de gestelde milieueisen. De leden van de LVC voegen hier een wezenlijke MVO-actie aan toe door middel van het recyclen van (edel)metalen en het doneren van de opbrengst aan het Dr. C.J. Vaillantfonds, waarmee vele goede doelen in heel Nederland worden gesteund. Wij hebben aangedragen dat aan de duurzaamheid een verdere bijdrage aan kan worden geleverd als zowel de uitvaartkist/de lijkwade als hetgeen daarin met de overledene wordt meegegeven, biologisch afbreekbaar is. Bijzondere aandacht hebben wij gevraagd voor een zorgvuldige melding van overledenen die met radioactieve stoffen zijn behandeld.

Modernisering van de formele toestemming door gemeenten

Het verstrekken van het verlof tot cremeren of begraven kan meer gestroomlijnd, efficiënter en sneller gebeuren. Wij hebben gevraagd om een eenduidige, digitale werkwijze door alle gemeenten. Qua eenduidigheid is D66 met ons meegegaan, voor wat betreft de digitalisering kan er nog een eenvoudig haalbare stap worden gezet.

Duidelijke kaders

Wanneer we duidelijke kaders in de wet opnemen waar nieuwe vormen van lijkbezorging aan moeten voldoen, is het niet nodig om voor elk nieuw initiatief in de komende jaren de wet aan te passen. De LVC staat open voor nieuwe vormen zoals resomeren en ecoleren.

De LVC vertrouwt op een politieke discussie die zowel recht doet aan de wensen tot modernisering als aan de historie en de kracht van breed gedragen rituelen.
Vanuit de branche blijven wij hier graag aan bijdragen.

Jaap Blaak
Voorzitter Landelijke Vereniging van Crematoria

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE