nieuws

Facultatieve
Sponsors

ONDERZOEK BIJ TWIJFEL OVER DOODSOORZAAK MINDERJARIGEN

23 juni 2006

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Justitie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Persbericht ministerraad
23 juni 2006

Wanneer twijfel bestaat rond het overlijden van minderjarigen, kan voortaan een nader onderzoek naar de doodsoorzaak plaatsvinden. Dat is een van de wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Donner van Justitie en staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd. De ministerraad is ook akkoord gegaan met wijzigingen die voortvloeien uit de evaluatie van de wet enkele jaren geleden en nieuwe ontwikkelingen en met wijzigingen die bedoeld zijn om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verlagen.

Wanneer onderzoek plaatsvindt naar de doodsoorzaak van minderjarigen, ligt de regie bij de gemeentelijk lijkschouwer. Het kabinet vindt het belangrijk dat nader onderzoek wordt verricht naar gevallen van onverklaard overlijden van minderjarigen, vooral om gevallen van niet-natuurlijke dood ten gevolge van kindermishandeling te kunnen opsporen. De beroepsgroepen vertegenwoordigd in de zogenaamde Commissie NODO stellen richtlijnen hiervoor op.

Bij de wijzigingen die voortvloeien uit de evaluatie van de wet enkele jaren geleden gaat het onder andere om de mogelijkheid tot het eerder doen vervallen van grafrecht bij verwaarlozing van het onderhoud en om de aanpassing van de bewaartermijn van urnen in crematoria. De aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen houdt bijvoorbeeld in dat het begrip ‘verbranden’ wordt vervangen door het maatschappelijk gebruikelijke begrip ‘cremeren’.

Ten slotte beoogt het wetsvoorstel de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verlagen door het opheffen of vereenvoudigen van verplichtingen. Een zo’n vereenvoudiging is, dat de houder van een begraafplaats volgens de nieuwe regeling geen moeite meer hoeft te doen om het adres te achterhalen van een rechthebbende wanneer deze een bericht moet ontvangen over het aflopen van de termijn van het grafrecht.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 23.06.2006

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >