nieuws

Facultatieve
Sponsors

Onderhandelaarsakkoord CAO Uitvaartbranche 2022-2024

31 augustus 2022

Op 20 juni 2022 is een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe cao Uitvaartbranche. Er is intensief, tijdelijk moeizaam, maar per saldo constructief overleg aan het bereikte akkoord voorafgegaan. Het is een akkoord waarin afspraken zijn gemaakt over veel onderwerpen.

Looptijd, loonsverhoging, minimum salaris en eenmalige uitkering

Partijen hebben een looptijd van 2 jaar afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot
1 maart 2024. Er is een loonsverhoging overeengekomen van 6,5% structureel (3% per 1 augustus 2022 en 3,5% per 1 januari 2023).

De onderste treden van de salarisschalen worden zodanig geschrapt, dat (te rekenen vóór het moment van de cao indexaties) er een minimum te betalen salaris ontstaat van bruto € 12,- per uur.
Er wordt in november 2022 aan werknemers met een functie in functieniveau I t/m III (functiematrix CAO) een eenmalige uitkering verstrekt van 1% van het bruto jaarsalaris (te berekenen op de in de uitvaartbranche gangbare en eerder toegepaste wijze; uitwerking volgt bij het redactie-overleg) aan die werknemers die in de periode van 1 april 2022 tot in elk geval tot 1 juni 2022 niet de onverplichte cao toeslag van 3,25% betaald hebben gekregen, of een toeslag hebben gekregen van minder dan 1%.

Regeling vervroegd uittreden voor werknemers met een zwaar beroep

Met ingang van 1 september 2022 bestaat voor werknemers die een zwaar beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend de mogelijkheid om 6 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd uit te treden. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen werknemers uit deze doelgroep 12 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd uittreden.

Arbeidstijdenkader en toeslagen

Het arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra wordt gelijkgesteld. Het dagvenster voor crematoria-werkzaamheden komt daarmee te vervallen. Hiermee komen voor deze werknemers derhalve de toeslagen binnendienst te vervallen, met uitzondering van de toeslagen voor zon- en feestdagen (waarover andere afspraken zijn gemaakt).
Bestaande werknemers wordt hiervoor een (volledige) tegemoetkoming verstrekt op basis van hetgeen de afgelopen drie jaren (2020 – 2022) aan toeslagen buiten dagvenster is betaald (de inmiddels niet meer bestaande zaterdagtoeslag blijft daarbij uiteraard buiten beschouwing).

De ingangsdatum is 1 januari 2023. Werkgevers zullen op 1 januari 2024 en 1 januari 2025 de compensatie voor het afschaffen van de toeslagen evalueren (en verhogen als daar aanleiding toe is).

Toeslagen voor werken op zondag worden veranderd als volgt (functieniveau I t/m III)


Overige afspraken

Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid (inclusief financiering van het cao Fonds), een extra impuls m.b.t. scholing, verhoging werkgeversbijdrage aan vakbondswerk, aanvullend geboorte- en adoptieverlof, thuiswerkregeling, fiscale uitruil reiskostenvergoeding met salaris, herziening regeling buitengewoon verlof, individueel keuzebudget, werkdruk en het continueren van het derde ww/wga-jaar.

Iedereen is akkoord en de cao is definitief.

Downloaden CAO

U kunt de nieuwe CAO hier downloaden

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >