nieuws

Facultatieve
Sponsors

Onderhandelaarsakkoord CAO Crematoria

15 juni 2007

Op dinsdag 6 juni zijn partijen, betrokken bij de CAO Crematoria, na goed en constructief overleg tot een onderhandelaarsakkoord gekomen, dat met een positief advies aan de leden zal worden voorgelegd. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 2 ½ jaar.

Het onderhandelaarsakkoord betreft op hoofdlijnen de volgende onderwerpen:
Looptijd
De looptijd van de CAO Crematoria is 2 ½ jaar (1 juli 2007 t/m 31 december 2009)

Inkomen:
Verhoging van de salarisschalen en de werkelijke verdiende salarissen als volgt:
• per 1 juli 2007 een verhoging van 2,5 %;
• per 1 juli 2008 een verhoging van 3 %;
• per 1 juli 2009 een verhoging van 1 %.

Dienstrooster
Het reguliere werkrooster op maandag t/m vrijdag komt te liggen tussen 8.00 en 20.00 uur.

WGA premie
Uitsluitend gedurende de looptijd van deze cao (1 juli 2007 t/m 31 december 2009) wordt de WGA premie volledig door de werkgever betaald.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Er wordt een paritaire commissie van werkgevers en werknemers samengesteld, die voorstellen gaat doen over ontwerp en implementatie van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Tevens zullen daarbij met name oplossingen gezocht worden voor de huidige leeftijdsgebonden bepalingen in de CAO.

“Wij zijn blij met de constructieve en snelle wijze waarop we tot deze overeenstemming zijn gekomen”, zegt Henry Keizer, voorzitter van de Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria. “Voor de bonden is het van belang dat er een gemiddelde loonstijging van 2,6% op jaarbasis is overeengekomen en dat de WGA premie volledig voor rekening van werkgevers komt” aldus Steffe Bak van CNV Dienstenbond. Zowel Henry Keizer als Steffe Bak benadrukken dat het een goede zaak is dat, gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen, leeftijdsbewust personeelsbeleid zo nadrukkelijk aandacht krijgt.


Voor verdere informatie:
-Werkgevers Vereniging Nederlandse Crematoria, J.M.H.J. Keizer, voorzitter
Tel. 070-3518836
-Namens de bonden: CNV Dienstenbond, Steffe Bak. Tel 035-6460580 of
06-20471892

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE