nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuws van Lifegem

8 juli 2003

met o.a.:


  • Levering LifeGem diamant in Vlaanderen nog kwestie van enkele maanden
  • Betaling LifeGem ook in termijnen
  • Onderzoeksresultaten LVC hoopvol
  • Greg Herro (CEO LifeGem US) in Nederland
  • Ook uitvaartondernemer 'LifeGem gecertificeerd'
  • LifeGem in Thanos

Levering LifeGem diamant in Vlaanderen nog kwestie van enkele maanden (8 juli 2003)
Sinds 2002 is de bevoegdheid rondom lijkbezorging een zaak van de gewesten in België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Het gewest Vlaanderen is sinds het begin van het jaar 2003 bezig met het aanpassen van het 'Decreet op de lijkbezorging en begraafplaatsen'. De gewesten Wallonië en Brussel wachten af hoe deze wijzigingen in de praktijk gaan uitpakken alvorens zelf tot wijziging over te gaan.

De tweede versie van het ontwerpdecreet is op 13 juni goedgekeurd door het Vlaamse kabinet. Later dit jaar volgt een derde goedkeuring, waarna het decreet zal worden aangeboden aan het Vlaamse parlement. Verwachting is dat eind 2003 kracht van wet zal hebben. In de laatste wijziging van de wet (1998/2001) werd het toegestaan de asurn mee naar huis te nemen. Met deze wijziging kwam de (toen nog) federale overheid tegemoet aan de toenemende maatschappelijke behoefte aan liberalisering van de asbetstemmingen. Het meenemen van de as is tot op heden formeel alleen mogelijk met een geschreven wilsbeschikking van de overleden persoon. Een uitzondering op deze regel is dat ouders van een minderjarig kind de as mogen meenemen.

Het nieuwe Decreet
Met het nieuwe Decreet wordt een volgende belangrijke stap gezet in de liberalisering van de asbestemmingen. In het nieuwe Decreet wordt namelijk bepaald dat echtgenoten en aanverwanten in de eerste graad zonder een geschreven wilsbeschikking van de overledene een (symbolisch) deel van de as mogen meenemen. De aanpassing van deze artikelen met betrekking tot de asbestemming is ingegeven door de praktijkervaringen dat ondanks het formele verbod toch een deel van de as aan de nabestaanden werd meegegeven. Insiders uit de branche verwachten een aantal, wellicht nog liberalere aanpassingen van de derde versie van het Decreet alvorens het de kracht van wet zal verkrijgen. De verwachting is dat bijvoorbeeld de as volledig zal worden vrijgegeven. Dit zou een verdere aanpassing van artikel 23 betekenen.
Informatie vanuit betrokken Ministerie dat voor het nieuwe Decreet verantwoordelijk is, is gebleken dat de keuze van nabestaanden voor een LifeGem diamant niet strijdig is met de bepalingen zoals die thans in de tweede versie van het Decreet zijn verwoord (Artikel 23, lid 2). LifeGem Nederland zal in navolging van bovenstaande informatie op korte termijn de dialoog openen met de vertegenwoordigers van verschillende belanghebbende organisaties in België. Nadere informatie inzake de praktische beschikbaarheid van LifeGem in Vlaanderen volgt zo spoedig mogelijk.

Betaling LifeGem ook in termijnen (7 juli 2003)
LifeGem Nederland is op dit moment in overleg met een gerenommeerde partij met als doel een LifeGem diamant ook door middel van termijnbetalingen mogelijk te maken. Verwachting is dat in de maand augustus 2003 de definitieve mogelijkheden en voorwaarden bekend zullen zijn. Onderzoeksresultaten België en Duitsland beschikbaar (7 juli 2003). De uitgebreide onderzoeksresultaten naar de juridische mogelijkheden voor LifeGem in België en Duitsland zijn beschikbaar.
Op www.lifegem.nl zullen binnenkort de resultaten worden gepubliceerd.

Onderzoeksresultaten LVC hoopvol (7 juli 2003)
Op 6 juni 2003 hebben wij melding gemaakt van een overleg tussen LifeGem Nederland en de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). Met name het onderwerp 'koolstof' is hier nadrukkelijk aan de orde gekomen.
Gebleken is dat, nadat LifeGem Nederland de beschikbare informatie van LVC heeft toegestuurd gekregen, deze onderzoeksresultaten niet aantonen doch min of meer feitelijk bevestigen dat er koolstof in de asresten aanwezig is.
Probleem met deze onderzoeksresultaten is echter dat er geen specifiek onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van koolstof. Onderzoek naar de aanwezigheid van koolstof vraagt om een specifieke onderzoekswijze. Daarom zal er op initiatief van LifeGem Nederland een onafhankelijk onderzoek plaats vinden bij TNO, waarbij met name ook zal worden getracht vast te stellen welk deel van de aanwezige koolstof afkomstig is van de gecremeerde persoon. Ook zaken als de kist en kleding zijn verantwoordelijk voor een hoeveelheid koolstof.
De heer Ton Jaspers zal nog deze maand een eerste ontmoeting hebben met TNO om de voorbereidingen voor dit onderzoek te treffen. Doel is om de testresultaten van dit onderzoek beschikbaar te hebben voor 1 oktober 2003. Op deze datum heeft de LVC een ledenvergadering georganiseerd.
LifeGem Nederland vertrouwt erop dat de resultaten van TNO, samen met beschikbare Amerikaanse onderzoeksresultaten, de onderzoeksresultaten van de LVC én een schriftelijke bevestiging van zowel de heer G. Maat (Universiteit van Leiden) alsook mevrouw D. Eerhart (Nederlands Forensisch Instituut te Rijswijk) voldoende aanleiding zal zijn voor de LVC om aangaande LifeGem haar leden positief te adviseren.

Greg Herro (CEO LifeGem US) in Nederland (7 juli 2003)
In de periode van 2 tot en met 5 juli is Greg Herro, één van de Amerikaanse grondleggers van LifeGem created diamonds, in Nederland geweest. Deze periode is met name gebruikt om hem meer informatie te verschaffen over specifieke Nederlandse zaken rondom crematie en asbestemming. Op 4 juli 2003 is gezamenlijk crematorium Bergen op Zoom bezocht.

Ook uitvaartondernemer 'LifeGem gecertificeerd' (7 juli 2003)
Met ingang van juni 2003 is er naast de huidige crematoria ook een uitvaartondernemer in staat gesteld om LifeGem diamanten aan nabestaanden aan te bieden. Deze eer valt te beurt aan Uitvaartonderneming Bijnen uit Vught. E.e.a. is met name tot stand gekomen op verzoek van een geinteresseerde nabestaande die nadrukkelijk deze wens heeft uitgesproken.
De wederzijdse ervaringen die we de komende periode gezamenlijk op zullen doen, zullen bepalend zijn of in de nabije toekomst ook andere uitvaartondernemers in staat worden gesteld om LifeGem diamanten aan te bieden aan nabestaanden. Uitvaartondernemers die na selectie in staat worden gesteld om LifeGem te faciliteren zullen uiteraard aan dezelfde voorwaarden worden gehouden als de crematoria.

LifeGem in Thanos (7 juli 2003)
In het internationale vakblad Thanos (FIAT/IFTA) zal in de editie van de maand oktober 2003 een redactioneel artikel verschijnen over LifeGem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ton Jaspers, CEO
LifeGem Nederland BV
Bredaseweg 185
Postbus 150, 4870 AD ETTEN-LEUR
The Netherlands
T: (+31)76-508 35 65
F: (+31)76-526 94 28
W: www.lifegem.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >