nieuws

Facultatieve
Sponsors

Keurmerk Uitvaartzorg begin 2007 gelanceerd

19 december 2006


Het Keurmerk Uitvaartzorg wordt begin 2007 gelanceerd. Dat schrijft brancheorganisatie Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (De NUVU) aan haar 160 leden. Samen met de Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartbranche (VOU) heeft de NUVU het initiatief genomen een keurmerk uitvaartzorg te ontwikkelen.

Aanleiding voor de ontwikkeling van dit keurmerk vormden enkele incidenten met slechte dienstverlening die de branche in 2004 negatief in de landelijke pers bracht. Bij monde van de heer C. Rutten, destijds voorzitter van het inmiddels ter ziele gegane Platform Uitvaartwezen, werd een onderzoek aangekondigd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van het keurmerk.

Op de website worden als doelstellingen voor het keurmerk geformuleerd:

  • Zorg dragen voor basisprofessionalisering keurmerkhouders.
  • Bescherming bieden aan opdrachtgevers (consumenten).

Kern van het keurmerk wordt gevormd door 5 keurmerknormen:
  • Heldere afspraken vooraf over uitvoering en kostenbegroting
  • Organisatie primair proces
  • Professionalisering medewerkers
  • Klachtenafhandeling
  • Klanttevredenheidsonderzoek


Klachten en geschillen
Indien consumenten klachten hebben over de dienstverlening, wordt hen in eerste instantie de mogelijkheid geboden in overleg met de uitvaartonderneming tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk blijkt staat voor consumenten(opdrachtgevers) een beroepsmogelijkheid via de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen open. Deze houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart. Zij heeft hiertoe een reglement opgesteld en een ombudsman benoemd, die de klachten op basis van hoor- en wederhoor bestudeert en uitspraak doet. Voor de klager zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Indien een uitvaartonderneming het niet eens is met het niet toegekend krijgen van een keurmerk of het intrekken daarvan, kan zij via een geschillenregeling beroep aantekenen bij de geschillencommissie.

Kosten
Vakblad Uitvaart berichtte vandaag dat de jaarlijkse bijdrage voor het keurmerk tussen de € 1400 en 9000 zullen bedragen, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. NUVU- en VOU-leden betalen de helft van dat bedrag. Bedrijven die het keurmerk willen voeren, moeten zich door een erkende certificatie-instelling (CI) laten keuren. Voor deze keuring moeten bedrijven een bedrag betalen van ongeveer € 550 per halve mandag. Het aantal mandagen is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en of het onderhavige al dan niet ISO-gecertificeerd is. Daarnaast betalen bedrijven een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Deze bijdrage is weer afhankelijk van het aantal werknemers. Leden van VOU en NUVU krijgen 50 procent korting op de jaarlijkse bijdrage.

Aantal medewerkers bijdrage
1 - 10 : 1.400 euro
11 - 25 : 1.400
26 - 45 : 2.200
46 - 65 : 3.300
66 - 125 : 5.000
126 - 275 : 7.000
meer dan 275 : 9.000

Voor de uitvoering van het keurmerk is de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg opgericht. De controles bij de uitvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor het keurmerk worden uitgevoerd door een tweetal certificatie-instellingen: BSI management Systems te Amsterdam en Lloyd's Register Nederland B.V. te Rotterdam.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >