nieuws

Facultatieve
Sponsors

Kamervragen gemiste uitvaarten door files

15 april 2024


Minister Harbers heeft antwoorden gestuurd naar de Kamer naar aanleiding van Kamervragen over gemiste uitvaarten door files. De VVD stelde eerder vragen naar aanleiding van een artikel in het AD waarin nabestaanden vertellen dat ze de uitvaart van een dierbare hebben gemist door de enorme files die zijn ontstaan door de werkzaamheden in de Beneluxtunnel. De antwoorden van de minister staan in de brief hieronder.

Geachte voorzitter,

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Veltman (VVD) over het bericht
‘Familieleden missen uitvaart door files, Luuk Wilson deed 2,5 uur over een stuk
van 10 minuten’.

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ‘Familieleden missen uitvaart door files, Luuk
Wilson deed 2,5 uur over een stuk van 10 minuten’. 1

Antwoord 1
Ja. Het is mij bekend dat een aantal familieleden, ondanks dat ze vanwege de
verkeerssituatie eerder van huis zijn vertrokken, toch te laat waren om een
uitvaart bij te wonen. Ik vind het spijtig dat dit is gebeurd.

Vraag 2
Wat was de aanleiding om de Beneluxtunnel in noordelijke richting volledig af te
sluiten?

Antwoord 2
Het asfalt in de Beneluxtunnel zou eerder al in 2021 vervangen worden. Dit moest
toen worden uitgesteld, omdat om budgettaire redenen moest worden
geprioriteerd. De vervanging kon nu niet langer worden uitgesteld. Het wegdek
was zo slecht, dat het risico zou ontstaan op zodanige schade dat de weg per
direct om redenen van veiligheid zou moeten worden gesloten om het wegdek te
herstellen. Dergelijk ongepland onderhoud zou nog aanzienlijk meer hinder
opleveren dan de forse hinder die nu ontstaat door de werkzaamheden in een
weekend uit te voeren en deze werkzaamheden vooraf breed aan te kondigen.
Behalve de vervanging van het asfalt worden ook voegen vervangen en worden
stilstand detectielussen in het asfalt gelegd en aangesloten om de veiligheid te
vergroten.

Vraag 3
Zijn er andere scenario’s overwogen in plaats van het volledig afsluiten van deze
tunnel? Zo ja, kunt u nader ingaan op deze scenario’s? Zo nee, waarom zijn er
geen andere scenario’s overwogen niet?

Vraag 4
Had de tunnel niet eerst gedeeltelijk afgesloten kunnen worden, zodat er
bijvoorbeeld gebruik gemaakt had kunnen worden van één rijbaan?

Antwoord 3 en 4
Om de hinder voor het wegverkeer zo veel mogelijk te beperken en de
doorstroming te bevorderen, sluit Rijkswaterstaat rijbanen zo min mogelijk af voor
werkzaamheden. In bepaalde situaties is het echter om veiligheidsredenen
noodzakelijk, dat de gehele rijrichting wordt afgesloten. Voor de werkzaamheden
aan de Beneluxtunnel moesten beide tunnelbuizen worden afgesloten. Dit was ten
eerste nodig, omdat gelijktijdig zowel in één van de tunnelbuizen als in het
middentunnelkanaal (vluchtroute) gewerkt werd. Daarmee bleef alleen de andere
tunnelbuis over als vluchtroute voor de wegwerkers. Daarnaast zou er bij gebruik
van de tweede tunnelbuis door het verkeer, er voor dit verkeer geen vluchtroute
zijn in geval van een calamiteit. Met het oog op de bereikbaarheid is de tweede
tunnelbuis wel beschikbaar gebleven voor hulpdiensten.

Vraag 5
Is er overwogen om meer vaarponten in te zetten om het verkeer tussen
Rozenburg en Maassluis sneller over te laten varen? Zo ja, waarom zijn deze
vaarponten niet ingezet? Zo nee, waarom is dit niet overwogen?

Antwoord 5
Er is ter plaatse niet voldoende ruimte beschikbaar om meer veerponten tegelijk
te laten varen. De reguliere vaartijden zijn van 6 tot 19 uur door de week en van
7 tot 19 uur in de weekenden. De pont is tijdens de werkzaamheden ’s avonds een
aantal uren langer blijven varen.

Vraag 6
Hoe en wanneer is er gecommuniceerd over deze wegafsluiting?

Antwoord 6
Er is hierover op diverse wijzen sinds medio februari gecommuniceerd. Dit is
gedaan met vooraankondigingsborden en tekstkarren langs de weg, door
kennisgeving via bedrijven en gemeenten en met reclamespotjes op de radio.
Verder zijn de informatieborden boven de weg gebruikt om op omleidingsroutes te
wijzen. Ook is gebruik gemaakt van social media, onder meer door push berichten
naar frequente weggebruikers in de regio. Daarnaast zijn de omleidingsroutes op
de navigatiesystemen voorgeprogrammeerd. In alle communicatie is en wordt
duidelijk aangegeven dat de te verwachten verkeershinder groot zal zijn.

Vraag 7
Waarom is er niet gewacht met deze afsluiting en dit onderhoud totdat de
Maasdeltatunnel geopend is?

Antwoord 7
De opening van de Maasdeltatunnel is voorzien eind 2024. Rijkswaterstaat heeft
een enorme vervangings- en renovatieopgave van tunnels en bruggen de
komende jaren, waardoor er nauwelijks ruimte is om te schuiven in de
hinderplanning. Bij het opstellen van de planning vindt afstemming plaats met de
planningen van de werkzaamheden van de andere wegbeheerders en van ProRail.
Ook wordt rekening gehouden met grote evenementen.
Voor de werkzaamheden aan de Beneluxtunnel waarvoor vier weekendafsluitingen
nodig zijn was het volgende slot pas in 2025 beschikbaar. Vanwege de staat van
het asfalt was het niet verantwoord om tot dan te wachten. Zie ook het antwoord
op vraag 2.

Vraag 8
Hoe gaat u voorkomen dat in de andere weekenden eveneens grote
verkeersinfarcten ontstaan?

Antwoord 8
De weekendafsluiting van 15 – 18 maart is geëvalueerd. De ervaringen die zijn
opgedaan zijn gebruikt voor de weekendafsluitingen die daarop volgden. Tijdens
de weekenden eind maart heeft Rijkswaterstaat benadrukt dat de
omleidingsroutes over het hoofdwegennet gevolgd moeten worden, zodat het
verkeer op het onderliggend wegennet niet volledig stil komt te staan. Ook is
opgeroepen om zoveel mogelijk het OV te gebruiken, de fiets te nemen en gebruik
te maken van de P&R-plaatsen. In het laatste weekend (van 28 juni – 1 juli), zal
naar verwachting ook het Maastunneltracé weer open zijn, wat in de gemeente
Rotterdam tot iets minder files zou moeten leiden.
De komende jaren vinden er veel werkzaamheden plaats aan de wegen, bruggen
en tunnels. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder te verminderen en daar
goed over te communiceren, samen met de andere wegbeheerders en met
bedrijven in de regio. Desondanks is de verwachte hinder fors.

Vraag 9
Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden, mede gelet op de
aankondiging dat de Beneluxtunnel de komende tijd vaker wordt afgesloten?

Antwoord 9
Ja.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >