nieuws

Facultatieve
Sponsors

Gemeente Hoogeveen: College legt resultaten onderzoek begraven voor aan raad

21 september 2011

Het college van B&W legt de resultaten van het onderzoek naar kostenbesparing en efficiënter beheer van begraafplaatsen samen met de voorgestelde keuzes voor aan de gemeenteraad.

Wanneer de raad akkoord gaat met de besparingsmogelijkheden en de nieuwe investeringsplanning dan hoeven de tarieven niet langer te stijgen en kunnen ze zelfs wat dalen. Ook de bijdrage uit de algemene middelen neemt dan af. Na de informatieavonden in Hollandscheveld en Hoogeveen hebben inwoners de mogelijkheid gehad om tot 1 augustus te reageren op de resultaten van het onderzoek en de voorlopige gemaakte keuzes van het college. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: "De reacties en opmerkingen gaven geen aanleiding om terug te komen op de eerder gemaakte keuzes. De inbreng die we van de inwoners ontvangen hebben was wel heel nuttig voor de toekomst van het begraven in Hoogeveen . Dit geldt voor zowel de schriftelijke reacties als de opmerkingen tijdens de informatieavonden."

Besparingsopties

In het collegeakkoord 'Samen naar een nieuw evenwicht' is afgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken voor kostenbesparingen en efficiënter beheer van de begraafplaatsen. Uit het onderzoek is gebleken dat er diverse mogelijkheden zijn om te besparen. Door administratieve en organisatorische aanpassingen is een besparing voor de post lijkbezorging te realiseren van zo'n 200.000 euro. Met een efficiencykorting wordt een besparing gerealiseerd van zo'n 16.000 euro. Daarnaast wordt voorgesteld het onderhoudsbudget met zo'n 120.000 euro te verlagen. Dit kan omdat het huidige onderhoudsniveau van de begraafplaatsen hoger is dan de afgesproken norm 'BOR basis'. Het onderhoudsniveau zal daardoor ten opzichte van de huidige situatie wel afnemen. Verder wordt voorgesteld om de meerkosten van het inhuren van Alescon (vanwege de sociale component) niet ten laste van de post lijkbezorging, in casu de tarieven te brengen. Hiermee wordt een besparing van 68.000 euro gerealiseerd.
Kosten voor de totale gemeentelijke overhead drukken ook op de kosten voor de begraafplaatsen. Het is de vraag of dit zo moet blijven. Voorgesteld wordt om de discussie over de toerekening van overhead in een bredere gemeentelijke context plaats te laten vinden. Aan de stapeling van kosten moet wel een einde komen. De besparing die dit voor de post lijkbezorging zou kunnen opleveren is zo'n 169.000 euro.

Investeringen

Gebleken is dat het totale investeringsbedrag met ruim twee miljoen euro kan verminderen wanneer er gekozen wordt voor een minimale realisatie van het Trancedron (ruimte voor asbijzetting en begraven in een muur) op begraafplaats Zevenberg. Hiemstra: "Voor de begraafplaats in Hollandscheveld wordt aan de raad voorgesteld om extra grafruimte te creëren op vrije ruimte binnen de contouren van de huidige begraafplaats. Het ruimen van graven is daardoor niet nodig en het is financieel voordeliger." Andere grote investeringen die terugkomen op de nieuwe investeringsplanning zijn aanleg begraafplaats Noordscheschut (op basis van uitgangspunten elk dorp een begraafplaats) en de uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwlande.


Uitgiftetermijnen en flexibel betalen

Nu kunnen particuliere graven gekocht worden met een maximale uitgiftetermijn van twintig jaar, waarna het grafrecht telkens met tien jaar kan worden verlengd. Hiemstra: "Voorgesteld wordt om in het vervolg uit te gaan van een minimale uitgiftetermijn van tien jaar. Nabestaanden kunnen dan zelf bepalen voor hoe lang ze een graf willen kopen. Dat kan voor tien jaar zijn, maar bijvoorbeeld ook voor 20, 25 of 40 jaar." Na afloop van de termijn kunnen nabestaanden het grafrecht steeds met een minimale termijn van één jaar verlengen. Hierbij wordt het tarief van één verlengingsjaar gelijk aan 1/10 van het tarief voor het grafrecht. Ook hierbij wordt geen maximum termijn gesteld.

Effect op de tarieven en de bijdrage uit de algemene middelen

Uitgangspunt is dat de variabele kosten (kosten voor o.a. het delven van het graf) voor 100% uit de tarieven moeten worden betaald. Voor vaste kosten (onderhoud, kapitaalslasten etc.) geldt de kostendekkende verhouding 30/70, waarbij 30% van de kosten uit de algemene middelen worden betaald en 70% uit de tarieven. Om deze verhouding te bereiken was het de bedoeling de tarieven de komende jaren te verdubbelen. Wanneer de voorgestelde besparingsopties worden doorgevoerd en het investeringsbedrag wordt beperkt, dan is de kostendekkende verhouding gerealiseerd. Hiemstra: "Ten opzichte van de verwachting uit de begroting hoeven de tarieven niet meer te stijgen. De tarieven kunnen dan zelfs dalen met 107.000 euro in 2012, oplopend tot 289.000 in 2015. De bijdrage uit de algemene middelen daalt met 321.000 euro in 2012 aflopend tot 183.000 euro in 2015. De effecten kunnen op z'n vroegst in de begroting voor 2012 worden verwerkt."

De gemeenteraad bespreekt de resultaten van het onderzoek op donderdag 13 oktober.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Ook geïnteresseerd in nieuws, trends en ontwikkelingen in de uitvaartbranche?
Volg ons op Twitter via @uitvaart!

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >