nieuws

Facultatieve
Sponsors

2005 succesvol jaar voor DELA

5 juli 2006

In 2005 heeft DELA een winst gerealiseerd die ver boven de verwachtingen is uitgestegen. De gunstige winstontwikkeling betekent ook dat de forse verliezen van 2001 en 2002, die door de dalingen op de financiele beurzen ontstonden, zijn weggewerkt. Het eigen vermogen ligt op een niveau dat hoger is dan eind 2000, het vorige hoogste peil.

De winstgroei komt vooral door de gunstige ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. Een meer bescheiden rol in de winstontwikkeling ligt in lagere sterftecijfers. De overgenomen Sophia Group, de grootste uitvaartketen in Belgie, heeft operationeel bijgedragen. Door een prudente afschrijving van 5 miljoen goodwill, heeft deze overname in 2005 echter nog een drukkend effect op het resultaat.

Verzekeringen
De netto aanwas in het aantal verzekerden bedroeg in 2005 76.531. Per ultimo 2005 bedroeg het aantal verzekerden 2.563.922. Over 2005 is het premie-inkomen met ruim 8% gestegen tot 165 miljoen. Het effect van de stijging door premieverhoging was vrij beperkt. Dit, gezien de premieverhoging in Nederland van 1,52% voor de naturaverzekering. De stijging komt dus overwegend voort uit autonome groei via toename van het aantal verzekerden, extra dekkingen zoals een Pluskapitaal of de Gedenktekenverzekering en de nieuwe uitvaartgerelateerde koopsompolis.

UItvaartverzorging
Het marktaandeel van DELA is binnen de uitvaartbranche opnieuw gestegen: van 16,2% in 2004 tot 16,8%. Daarmee hebben we onze positie als grootste uitvaartverzorger verder uitgebouwd. Ondanks het lage sterftecijfer steeg het aantal uitvaarten in Nederland dat door of namens DELA wordt verzorgd met 3,8% tot 22.978. Deze toename is geheel te danken aan het extra aantal uitvaarten voor niet bij DELA verzekerde personen. De groei is deels autonoom, maar komt vooral voort uit de overname van twee uitvaartondernemingen in Apeldoorn en Amersfoort. De gemiddelde uitvaartkosten stegen in 2005 met 2,5%, van 2.923 naar 2.996. Een belangrijke factor hierin zijn de grafkosten. De stijging hiervan - circa 35% over de laatste vijf jaar - baart DELA zorgen. Deze stijging en de grote verschillen in de stijging tussen gemeenten onderling, kunnen we niet goed verklaren. Daarom hebben we hieromtrent eind 2005 de publiciteit gezocht.

Beleggingen
Door waardestijgingen in alle beleggingscategorieen is het totale rendement op beleggingen uitgekomen op 14,3% (2004: 8,9%). Hierbij is rekening gehouden met alle waardestijgingen, dus ook de herwaarderingen die direct in het eigen vermogen worden gemuteerd. Naast 78 miljoen koers- en verkoopwinsten die verantwoord zijn in de resultatenrekening over 2005 (2004: 17 miljoen), is de herwaarderingsreserve gestegen met 95 miljoen (2004: 41 miljoen). Hiervan is 12 miljoen als gevolg van het actualiseren van taxaties die in de afgelopen jaren zijn verricht.

Belgie
Door de overname van de Sophia Group kan DELA nu ook in Belgie op het gebied van uitvaartverzorging een rol van betekenis spelen. De Sopia Group is met bijna vijftig uitvaartondernemingen en belangen in vijf crematoria verreweg de grootste uitvaartketen van het land. In Belgie verliep de verkoop van uitvaartverzekeringen echter teleurstellend. De netto aanwas in polissen is slechts 913 en door extra royementen is het verzekerdenbestand zelfs met 62 afgenomen. Toch is veel werk verzet aan het verbeteren van de distributiekracht. Om een nieuwe aanloop te nemen, moesten we eerst een aantal stappen terug zetten. De bestaande organisatie is aangepast aan de eisen van de markt. Hoopgevend voor de nabije toekomst is de nieuwe aanwas die de laatste twee maanden van het jaar te zien gaven.

Algemene ontwikkelingen
In 2004 startte de strategische herijking van DELA onder de naam 'Nieuw d'ELAN'. In 2005 zijn de eerste projecten uitgevoerd. Met de introductie van het ATP-kanaal, de koopsompolis, nazorgdienstverlening en een grotere focus om ook niet-verzekerden van dienst te kunnen zijn, zijn de nodige stappen gezet. Ook met de verbouwing in 2005 van de uitvaartcentra en crematoria in Heeze, Helmond, Eindhoven, Geleen, Tilburg en Vlijmen, wordt het nieuwe DELA letterlijk steeds duidelijker zichtbaar. Naast concrete projecten is veel aandacht uitgegaan naar de wijze waarop DELA op een betrokken, integere en ondernemende wijze kan opereren. Veel inspanningen zijn gepleegd om medewerkers actief te betrekken bij het concreet maken van de strategie 'Nieuw d'ELAN'. Echte vernieuwing kan immers alleen vanuit de organisatie ontstaan. We ontvingen veel lof voor de wijze waarop DELA vernieuwt; het bevestigt ons in de juistheid van de weg die wij zijn ingeslagen. Ondanks de vele nieuwe activiteiten hebben wij in 2005 de hoge tevredenheidsscores bij Uitvaartverzorging kunnen handhaven en op meerdere plaatsen zelfs kunnen verbeteren.

Vooruitzichten
DELA verwacht dat de autonome groei in 2006 bij zowel het verzekeringsbedrijf als het uitvaartbedrijf op het niveau zal liggen van 2005. Het zal moeilijk worden het uitstekende operationele resultaat van 2005 te evenaren. Op de eerste plaats vanwege de kosten die gepaard gaan met het lanceren van nieuwe initiatieven. Op termijn zullen de nieuwe activiteiten bijdragen aan een rendabele snellere groei van DELA. Het resultaat zal bovendien altijd sterk afhankelijk zijn van de ontwikkelingen op de effectenbeurzen.

Het jaarverslag van DELA is hier te downloaden!

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE