Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten verwijderen grafsteen einde huurperiode

15 augustus 2017

Vraag nummer: 51664

Voor wiens rekening komen de kosten voor het verwijderen van de grafsteen
(grafmonument) als de "overeengekomen huurperiode" (al in 2011) verstreken is?
Het gaat om de begraafplaats Sint-Pieter op de Berg in Maastricht.

Antwoord:

Geachte heer,

Die kosten komen voor rekening van de begraafplaats, tenzij in het contract dat bij het aangaan van de huur van het graf staat dat ze voor rekening van de huurder / rechthebbende of diens rechtsopvolger zijn.
Als de kosten voor rekening van de begraafplaats zijn, is het in rekening brengen van die kosten bij de rechthebbende van het graf onrechtmatig.

Een algemene regel in het Nederlands recht is, dat degene die stelt, dus iets beweert, dat moet bewijzen. Als de begraafplaatshouder, in dit geval het bestuur van de historische begraafplaats Sint-Pieter op de Berg, meent dat zij kosten in rekening kan brengen voor het verwijderen van de grafsteen zal zij moeten aantonen dat dit terecht is.
Ik heb in mijn archief een reglement voor het beheer van deze begraafplaats, dat door het kerkbestuur is vastgesteld op 3 november 2015 en in 2016 is ingegaan. In dit reglement staat inderdaad dat kosten voor het verwijderen van een grafmonument verschuldigd zijn. Maar 'uw' graf is al in 2011 verlopen; dan is dit reglement niet van toepassing.

Vermoedelijk gaat het om een graf dat voor 20 jaar was uitgegeven, zoals voor familiegraven veelal gebruikelijk was. Dan is het graf in 1991 uitgegeven. Om een betalingsverplichting te hebben, zal de begraafplaats moeten aantonen dat het reglement uit 1991 of de grafakte uit 1991 al de verplichting tot het betalen van kosten voor het verwijderen van een grafmonument kende.

Voorts is het zo dat u dan ook nog eens rechthebbende of rechtsopvolger van de vroegere rechthebbende moet zijn, anders bent u geen contractpartij van deze begraafplaatshouder. Men kan niet willekeurige nabestaanden van een vroegere rechthebbende of van personen die in dit graf begraven zijn, een rekening sturen. Nu ja, men kan iedereen een rekening sturen, de buurman, de tandarts en de bakker van de overledene, maar er is voor die mensen natuurlijk geen verplichting om die nota te betalen. Dat is voor familie ook zo. De begraafplaats zal eerst een contractuele verplichting moeten aantonen.

Ook is het zo dat men kosten alleen in rekening kan brengen, als de dienst ook wordt verricht. Men kan geen kosten in rekening brengen als men het voornemen heeft om over bijvoorbeeld 5 jaar het monument te verwijderen. Men mag de kosten alleen in rekening brengen als er een directe relatie is met de dienst, dat wil zeggen als het monument recent verwijderd is of als het monument op korte termijn verwijderd gaat worden. Men kan als voormalige rechthebbende die betaalt ook bewijs verlangen, dat dit het geval is.

Als het kerkbestuur niet kan aantonen dat er een verplichting is, zoals ik boven heb beschreven, hoeft u niets te betalen. U hoeft ook geen incasso of deurwaarder te vrezen; die kunnen immers niets zonder een veroordelend vonnis van de kantonrechter. Maar de kantonrechter zal geen vordering toewijzen als de begraafplaatshouder niet kan aantonen dat er een verplichting bestaat.

Ik wil wel kwijt dat ik het zelf erg onverstandig van begraafplaatsen vindt om kosten op te leggen bij het einde van het grafrecht. Er is dan lang niet altijd meer een rechthebbende en voor rechthebbenden die er nog wel zijn is het vaak een onaangename verrassing, die het imago van begraafplaatsen geen goed doet. Men heeft als rechthebbende vaak een soort familietaak op zich genomen, terwijl men deze kosten nu uit eigen zak moet betalen. Dat voelt niet goed.
Sinds ongeveer tien jaar zijn het vooral RK begraafplaatsen die plotseling extra kosten voor de verwijdering van een grafsteen na afloop van het grafrecht in rekening gaan brengen. Vaak zonder dat men er contractueel toe gerechtigd is. In het verleden werden de onkosten voor het verwijderen van een grafmonument altijd opgenomen in de kosten van het aanschaffen van het graf. Dat is naar mijn mening veel verstandiger en plezieriger, omdat de kosten dan betaald kunnen worden uit de nalatenschap van de overledene, wat zuiver is en niet (20 of 30 jaar later) belastend voor een individuele erfgenaam of nabestaanden. Maar dat terzijde.

Hier zijn al tientallen vragen over gesteld in de subrubrieken 'Graf ruimen' en 'Grafsteen/monument', zoals de vragen
'Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?';
'Kosten graf ruimen';
'Graf opzeggen / kosten ruimen graf(monument)';
'Wie moet kosten dragen van graf ruimen?';
'Ruimingskosten monument';
'Kosten ruimen graven' en
'Rekening voor ruimen graf'.

Vergelijk ook vraag 49393 'Kosten voor verwijderen monument wegens wetswijziging?' die betrekking had op een gemeentelijke begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is juridisch eigenaar van de grafsteen? (dat verandert na afloop van het grafrecht).


TIP
Niet te veel betalen voor de uitvaart? Kijk bij een budget begrafenis en budget crematie.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder