Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Graf opzeggen / kosten ruimen graf(monument) ***

25 oktober 2010

Vraag nummer: 7715 (oude nummer: 16118)

graf gehad voor 30 jaar, maar nu zeggen wij het op.
opruimings bedrag is 210,00 euro
of je moet het zelf opruimen van de parochie.
Is dit de normale gang van zaken?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, dit is geen normale gang van zaken.

Het is maar de vraag of de eigenaar van deze RK begraafplaats terecht een bedrag kan vragen voor het verwijderen van een grafsteen of (de inhoud van) een graf.
Een kerkelijke begraafplaatshouder mag dergelijke kosten alleen rekenen als deze kosten ook al bekend waren op het moment van de uitgifte van het graf. Als de begraafplaatshouder een graf uitgeeft, weet hij dat de huur een keer eindigt en dat men nog eens een grafmonument moet verwijderen. Dat zit normaal gesproken in de prijs van de huur van het graf.

Sterker nog: in veel reglementen van RK begraafplaatsen stond zelfs zwart op wit dat de kosten van het ruimen van het graf ook al in het tarief bij uitgifte van het graf zat.
Ik verwijs naar artikel 44 van het 'Model-reglement voor het beheer van een begraafplaats
van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie' uit 2006. Daar staat in artikel 44:
1. Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzettingen, voor onderhoud en
voor het verwijderen van graftekens en/of beplanting bij einde van de termijn waarvoor een grafrecht is aangegaan worden tarieven geheven. Deze zijn als volgt samengesteld:
a. (...):
b. (...);
c. (...);
d. een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.
Het model-reglement uit 2010 bevat dezelfde bepaling in dezelfde bewoordingen.

Wat in onderdeel d. van lid 1 van artikel 44 staat lijkt mij glashelder: er is al lang een samengesteld betaald voor de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht. Hoezo wil men dat dan nu weer in rekening brengen? Ik schat dat 95% van de RK begraafplaatsen hun reglement conform dit model hebben vastgesteld, dan wel conform dit reglement hebben gehandeld als er geen eigen reglement is. Er is dus een grote kans dat dit ook voor uw begraafplaats geldt.

Als (de aankondiging van) deze toekomstige kosten 30 jaar geleden niet in de grafakte of overeenkomst of in het beheersreglement van de begraafplaats stonden, mag men ze nu niet in rekening brengen.
Wanneer zulke kosten later alsnog in een reglement worden opgenomen, is dat niet zonder meer van toepassing.

Het uitgeven en hebben en houden van een graf is immers een overeenkomst; alleen de destijds gemaakte afspraken gelden. Men kan niet later eenzijdig nieuwe kosten bedenken en in rekening brengen. Afspraak = afspraak. Of contract is contract, simpel gezegd.

Ook is het zo, dat als deze afspraak in het verleden inderdaad is gemaakt en de begraafplaatshouder dat kan aantonen, zij alleen geldt voor de (huidige) rechthebbende van het graf. Niet voor willekeurige nabestaanden. De begraafplaatshouder zal door middel van een door u getekende (graf)akte (van overdracht of opvolging) moeten kunnen bewijzen dat u rechthebbende bent.

Een en ander geldt niet alleen voor eventuele kosten van ruiming van het grafmonument, maar ook voor kosten van het ruimen van de inhoud van het graf.

Nog een heel belangrijk aspect is dat als de begraafplaats deze kosten in rekening brengt, zij deze kosten ook werkelijk moet maken of gemaakt moet hebben. Er hoeft niet betaald te worden voor een dienst die feitelijk niet verleend wordt. Of pas over vele jaren. Als men bijvoorbeeld pas over 8 jaar ruimt, dan kan pas over 8 jaar de rekening verstuurd worden.
De begraafplaatsen die dit type kosten in rekening brengen, ruimen feitelijk vaak het monument en/of het graf niet, of niet op korte termijn. Dat kan niet. Stel dat de begraafplaats wel tijdig in de overeenkomst had staan dat kosten voor verwijdering van het monument en het graf als geheel in rekening wordt gebracht, dan moet men die kosten ook op dat moment maken. Dan mag men niet het graf nog eens jaren laten liggen. Men kan verlangen dat als de verplichting bestaat, de begraafplaats eerst de dient verricht en er achteraf een rekening voor stuurt. Van een grafmonument is eenvoudig te zien dat het verwijderd is. Maar bij de inhoud van een graf kan men dat niet zien. Daar mag u bewijs van verlangen, als u een rekening krijgt.

Een ander punt is ook, dat als de kosten in rekening worden gebracht na het einde van het grafrecht, of een rechthebbende wel zou moeten betalen voor het opruimen van de 'spullen van iemand anders'. Een grafmonument is namelijk na het einde van het grafrecht eigendom van de exploitant van de begraafplaats. Wat is de redelijkheid van het betalen van voormalige (!) rechthebbenden van het opruimen van iemands anders zijn eigendommen?
Het zou denk ik heel interessant zijn om hier bij wijze van proef eens een rechtszaak over te hebben.

Als u er met de begraafplaatshouder niet uit komt, en het gaat om een kerkelijke begraafplaats die is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl), dan kunt u misschien een klacht laten behandelen door de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.
Bij een gemeentelijke begraafplaats kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ik zou als ik u was de kosten gewoon niet betalen. Als het parochiebestuur de kosten via de rechtbank zou willen innen, moet men eerst maar eens de grondslag van die vordering aantonen. Welnu, die is er niet.

Zie de vele vergelijkbare vragen over de kosten van het ruimen van een grafsteen, die al jaren geleden uitgebreider zijn beantwoord, in de sub-rubrieken 'Graf ruimen' en 'Grafsteen/monument'. Zoals de vragen
'Kunnen kosten ruimen graf op mij verhaald worden?';
'Kosten graf ruimen';
'Kosten verwijderen grafsteen';
'Wie moet kosten dragen van graf ruimen?';
'Ruimingskosten monument';
'Kosten ruimen graven';
'Rekening voor ruimen graf' en
'Grafrechten betalen + kosten van de toekomstige ruiming van het graf'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens kijkersvragen zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder