Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht en onderhoudsrecht (voor het onderhoud van de begraafplaats) 2


13 juni 2018

Vraag nummer: 55262

Geachte mr. van der Putten,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie (55202), helaas had mijn vraag geen betrekking op het onderhoud van een graf, misschien heb ik het verkeerd uitgelegd.

De vraag ging eigenlijk alleen maar over 'onderhoudsrecht' voor het (algemene) onderhoud van de begraafplaats (niet graf):

Waarom zou men extra jaarlijkse 'onderhoudsrechten' voor (algemeen) onderhoud van de begraafplaats betalen als het 'grafrecht' ('huur recht') volledig werd afgekocht voor bepaalde tijd?

Zou u alstublieft mijn vraag nogmaals kunnen bekijken?

Hoogachtend,
Serge

Antwoord:

Geachte heer,

Ook kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats had ik al in mijn antwoord betrokken.

Er is jurisprudentie van de Hoge Raad dat je er als rechthebbende op een graf nooit van uit mag gaan dat nergens ooit meer kosten voor ontstaan. Die jurisprudentie slaat op onderhoudskosten op begraafplaatsen.
Ik citeer gemakshalve even uit een vonnis van de Rechtbank Alkmaar 17-12-2009, zaaknummer AWB 07/3173, LJN BL2173: "In de tweede plaats wijst de rechtbank op het arrest van de Hoge Raad van 28 februari 2003 (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder LJ-Nummer AF5108). Daarin is overwogen dat de omstandigheid dat bij een grafrecht sprake is van een duurzame rechtsbetrekking, die door de rechthebbende feitelijk niet kan worden beëindigd, behoudens [hier niet gebleken] bijzondere omstandigheden niet de verwachting rechtvaardigt dat het grafrecht gedurende de looptijd niet ter zake van andere kosten zal worden geheven dan de kosten ter zake waarvan het bij de aanvang van de rechtsbetrekking volgens de toen geldende verordening kon worden geheven. Voor zover eiseres met haar betoog dat zij ervan kon uitgaan dat geen kosten zouden worden geheven ter zake van het onderhoud een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel heeft gedaan, faalt dit betoog. Verder leidt de rechtbank uit de arresten van de Hoge Raad van 7 mei 1997 en 26 juni 1986 (gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder LJ-Nummers AA2075 respectievelijk AX1381) af dat ook een verhoging van de tarieven gedurende de looptijd van een grafrecht niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel wordt geacht."

Ik denk dat dit alleen geldt als de onderhoudskosten niet nadrukkelijk zijn afgekocht als onderdeel van de grafrechten. Dan is er nog ruimte voor nieuwe belastingen en heffingen. Ik denk ook dat dit een voordeel is voor gemeenten, die in staat zijn om telkens nieuwe belastingen te verzinnen en op te leggen. Niet-gemeentelijke begraafplaatsen hebben die juridische ruimte niet.

Ik zag in mijn Handboek nog een andere zaak dat een belanghebbende zich op een standpunt stekt dat u zult begrijpen:
"6.1. Belanghebbende is van mening dat de onderwerpelijke aanslagen in het grafrecht ter zake van "onderhoud aan het graf en algemeen onderhoud aan de begraafplaats" ten onrechte aan hem zijn opgelegd, aangezien hij, naar hij stelt, reeds bij het vestigen in 1983 van het recht om in het graf te doen begraven alle verschuldigde bedragen voor de looptijd van het contract (1983-2003) heeft voldaan. Hij voert daartoe aan dat noch in de Verordening begraafplaatsen 1974 noch in de Verordening begraafrechten 1983 het algemeen onderhoud was omschreven als een post waarvoor afzonderlijk moest worden betaald. Belanghebbende is van oordeel dat in de hem bij de nota van 27 augustus 1983 (zie onder 3.2. hiervóór) in rekening gebrachte huur ad ƒ 730 het algemene onderhoud was begrepen."
Maar helaas: "6.2. Het Hof kan belanghebbende hierin niet volgen."
Uit: LJN AC2734, Gerechtshof Amsterdam , 00/189, van 27-08-2001.

Deze en andere jurisprudentie is te vinden in het Thematisch Handboek Lijkbezorging, uitg. SDU.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Naschrift:
Zie vervolg vraag nummer 55400, vraag nummer 55458 en vraag nummer 55509.


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE