Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht en onderhoudsrecht (voor het onderhoud van de begraafplaats) 4


23 juni 2018

Vraag nummer: 55458

Geachte mr. van der Putten,

Heel erg bedankt voor het duidelijke antwoord.

Slechts één punt. Zoals ik in email schreef, was mijn vraag gerelateerd aan OUDE verordeningen (voor 2010), bijvoorbeld, van Utrechtse Heuvelrug met 'onderhoudsrecht' voor het onderhoud van graven in de beheersverordening (zie bijvoorbeeld art. 7.1 'Onderhoud', pagina 25 van Nota Onderzoek, 2010), Inderdaad, op basis van Nota Onderzoek heeft de gemeente zowel de heffing- als de beheersverordeningen gewijzigd.

Maar, zoals in mijn geval, er zijn nog steeds heel veel gemeenten die bepalen in beheersverordeningen onderhoud diensten alleen met betrekking tot het 'onderhoud van graven', maar toevoeging in heffingsverordeningen naast het 'grafrecht' (huur recht) extra heffingen voor algemeen onderhoud van de begraafplaats (verstrekken geen specificatie van zulke diensten). Ik denk dat dit soort van extra heffingen niet legaal zijn, alleen maar 'dubbele belastingen', omdat zulke diensten zoals algemeen onderhoud van de begraafplaats zijn niet bedoeld, niet beschreven en niet bepaald in de beheersverordening (en dus kunnen ook niet worden geverifieerd).

Ook zijn oude verordeningen in veel gevallen nog steeds relevant. Bijvoorbeeld, in mijn oude civielrechtelijke grafuitgifte overeenkomst staan geen enige voorbehouden dat ik gebonden zal zijn aan de verordeningen welke nader zullen worden vastgesteld. Dus, alleen maar OUDE verordeningen relevant zijn in mijn geval (gebondenheidsbeginsel).

Met vriendelijk groet,
Serge

Antwoord:

Geachte heer,

In de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Utrechtse Heuvelrug' uit 2008 stond o.a. het volgende met betrekking tot onderhoud:
"Artikel 24 Onderhoud door de gemeente
1. De rechthebbende is verplicht het onderhoud van het eigen graf, dan wel de grafkelder, het eigen urnengraf, de eigen urnennis, of de gedenkplaats, alsmede de daarop aanwezige grafbedekking, tegen voldoening van het daarvoor krachtens afzonderlijke verordening vast te stellen bedrag door of vanwege de gemeente te laten verrichten.
2. Het bepaalde in het eerste lid is uitsluitend van toepassing op een na inwerkingtreding van deze verordening uit te geven grafrecht, alsmede op een voor inwerkingtreding van deze verordening uitgegeven grafrecht dat na inwerkingtreding van de verordening wordt verlengd dan wel wordt overgeschreven op naam van een andere rechthebbende, zulks vanaf de datum van verlenging respectievelijk overschrijving.
3. Het in het eerste en tweede lid bedoelde onderhoud omvat:
a.het eenmaal per jaar reinigen van grafstenen en –zerken;
b. het tweemaal per jaar inspuiten van grafstenen en –zerken tegen algen;
c.het viermaal per jaar schoonmaken van graftuintjes (bladvrij maken, verwijderen onkruid en beschadigde of afgestorven beplanting);
d. het minimaal een keer per jaar snoeien van aanwezige beplanting.
4. De rechthebbende op een grafrecht dat voor inwerkingtreding van deze verordening is
uitgegeven, kan het onderhoud van het eigen graf, dan wel de grafkelder, het eigen urnengraf, de eigen urnennis, of de gedenkplaats, alsmede de daarop aanwezige grafbedekking, tegen voldoening van het daarvoor krachtens afzonderlijke verordening vast te stellen bedrag door de gemeente laten verrichten, mits het graf en de grafbedekking ten tijde van die opdracht in een behoorlijke staat van onderhoud verkeren.
5. De termijn van het onderhoud is altijd gelijk aan de termijn waarvoor het grafrecht is verleend c.q. verlengd dan wel in geval van overschrijving aan de termijn van de resterende looptijd van het grafrecht. Na het verstrijken van de termijn is de gemeente niet meer tot enig onderhoud verplicht."

Dan was er ook nog:
"Artikel 24a Onderhoud van algemene graven en van de begraafplaats
1. De gebruiker is verplicht het door hem gebruikte gedeelte van een algemeen graf, inclusief de daarop aanwezige grafbedekking, behoorlijk te onderhouden, met uitzondering van het bladvrij maken van het graf dat minimaal een keer per jaar door de gemeente wordt verzorgd.
2. De gemeente onderhoudt de delen van de begraafplaats waarop geen graven zijn gesitueerd."

Dus er was ook al eerder een grondslag voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug om de kosten van algemeen onderhoud van de begraafplaats door te berekenen.

Een oudere verordening voor de begraafplaatsen dan die van 2008 bestaat er niet van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, omdat deze gemeente per 1 januari 2006 is ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Amerongen (met uitzondering van Elst), Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn. In 2006 en 2007 waren bij wijze van overgangsregeling nog de verordeningen van de voormalige gemeenten van toepassing.

Ik betwijfel dat men kan stellen dat oude verordeningen altijd nog van toepassing zijn, omdat er geen voorbehoud is gemaakt dat er binding is aan de verordeningen welke nader zullen worden vastgesteld. Dat is voor wetgeving niet nodig; ook niet bij lokale regelgeving. Dat is het voordeel dat gemeentelijke begraafplaatshouders hebben ten opzichte van niet-gemeentelijke begraafplaatshouders.

Bij civielrechtelijke grafuitgifte is men gedurende de looptijd van het graf wel gebonden aan de voorwaarden die bij de uitgifte golden, tenzij een voorbehoud is gemaakt.

Ik zou het wel aardig vinden als u bezwaar zou maken tegen een aanslag voor onderhoudsrechten die u niet terecht in rekening gebracht vindt. Er zijn in het algemeen (te) weinig mensen die in twijfelachtige situaties zaken aan de rechter voorleggen. Ik houd mij altijd aanbevolen voor afschriften van besluiten op bezwaarschriften en rechterlijke vonnissen en uitspraken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolg vraag nummer 55509.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE