successierechten


28 augustus 2009

Vraag nummer: 12901  (oude nummer: 13679)

Nalatenschap De heer W – overleden 2 augustus 2004 en Mevr. W, overleden 23 mei 2008

De heer W (vader)

Erfgenamen:
Mevr. R. W echtgenote) met wie vader in gemeenschap van goederen is getrouwd.
Kind no. 1. (woonachtig in Nederland), Kind no. 2. (Duitsland), Kind no. 3. (Nederland), Kind no. 4 (Nederland), Kind no. 5.(Singapore), Kind no. 6. (Rusland)

Nalatenschap:
a. Bezit in Nederland, familiewoning en garage, girotegoeden
b. Bezit in Duitsland, huurwoningen en banktegoeden

Inhoud testament:
De vermogensbestanddelen werden in gelijke delen aan vrouw en kinderen nagelaten, waarbij moeder het vruchtgebruik verkreeg en de kinderen alleen een geldvordering verkregen op moeder.

Successierechten in Nederland:
Elk kind werd ongeveer Euros 10,000 aangeslagen. Betaling van deze successierechten was door de kinderen zelf, met uitzondering van kind no. 4. Moeder betaalde voor dit kind de successierechten.

Successierechten in Duitsland:
Voor kind no. 2 waren geen successierechten verschuldigd. Voor de overige 5 kinderen is betaling als volgt geschied:

Voor 3 kinderen heeft moeder successierechten van ongeveer 19,000 Euros per persoon betaald.
Voor 2 kinderen heeft kind no. 5, ongeveer 38,000 Euros betaald, te verrekenen op een later tijdstip. Dit feit is nooit officieel opgegeven aan de executeur die moeder had aangesteld in geval zij zou komen te overlijden.

Conclusie
Moeder heeft in Nederland voor 1 van de 6 kinderen successierechten betaald. In Duitsland heeft moeder voor 3 van de 5 kinderen successierechten betaald. (vrijstelling voor 1 kind in Duitsland)

Nalatenschap Mevr R. W – overleden 23 mei 2008

Erfgenamen:

Zelfde kinderen als hierboven genoemd.

Nalatenschap:
c. Bezit in Nederland, familiewoning en garage, girotegoeden
d. Bezit in Duitsland, huurwoningen en banktegoeden

Inhoud testament:
De vermogensbestanddelen werden in gelijke delen aan de 6 kinderen nagelaten.

Executeur testamentair
Moeder stelde notaris J.P. H., Den Haag aan als executeur testamentair.

Successierechten in Nederland:
Elk kind werd ongeveer Euros 20,000 aangeslagen. Betaling van deze successierechten was door notaris Heemskerk voorgenomen uit gelden van de nalatenschap.

Successierechten in Duitsland:
Voor kind no. 2 waren wederom geen successierechten verschuldigd. Voor de overige 5 kinderen is betaling door de kinderen zelf geschied. De executeur testamentair heeft zich niet bemoeid met de afwikkeling van de nalatenschap in Duitsland. Dit is door de kinderen zelf gedaan.

Vraag 1:
Kind no. 2 maakt aanspraak op betaling van 19,000 Euros, aangezien zij meent dat moeder voor de overige 5 kinderen dit bedrag aan Duitse successierechten heeft betaald. Daardoor is ook vader’s nalatenschap en dus het erfdeel van kind no. 2 ten tijde van het overlijden van moeder verlaagt. Is deze claim correct?

Vraag 2:
Aannemende dat deze claim correct is, zou dan de executeur testamentair, alvorens aan zijn taak te beginnen niet hebben moeten vaststellen wie de successierechten, voortvloeiende uit de nalatenschap van vader, heeft betaald? Als hij dit gedaan zou hebben nl, zou blijken dat voor kind no. 4 door moeder successierechten werden betaald en dat daardoor dit kind “overbedeeld” is bij de betaling van moeder’s erfdelen.
Doordat dus 5 kinderen zelf hun successierechten van vader’s nalatenschap betaalden, zijn de vermogensbestanddelen bij het overlijden van moeder met 5 x 10,000 = 50,000 Euros verhoogd. (Zou bij de berekening van de successierechten het feit dat deze 5 kinderen zelf hun successierechten betaalden ten tijde van het overlijden van vader (en daardoor de nalatenschap met 50,000 Euros verhoogden) niet op een of andere manier in het percentage van de te heffen successierechten dit tot uiting hebben moeten komen middels bij voorbeeld een verlaagd successierechten tarief?

Voorts zou de executeur hebben kunnen constateren dat de nalatenschap van moeder “kunstmatig” met 38,000 Euros is verhoogd omdat kind no. 5 de betaling van Duitse successierechten (die dus voor rekening had moeten komen van moeder) voor haar rekening heeft genomen.

Vraag 3:
Stel dat de executeur kind no. 2 een bedrag van 19,000 Euros uit de nog te verdelen nalatenschap van moeder toekent, is dit bedrag dan nog steeds onderhevig aan successierechten?

Vraag 4:
Stel dat de executeur kind no. 2 een bedrag van 19,000 Euros uit de nog te verdelen nalatenschap van moeder toekent, is het dan niet redelijk dat een correctie moet worden gemaakt op de successie-aangifte, aangezien kind no. 4 de betaling van 38,000 Euros voor Duitse successie¬rechten voor haar rekening heeft genomen en derhalve de nalatenschap met ditzelfde bedrag te hoog is opgegeven?

2009.08.26 - gb

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De complexheid en hoeveelheid vragen gaat deze rubriek (veer) te buiten. Wel enige algemene opmerkingen voor de Nederlandse situatie.

Is er sprake van vruchtgebruik (zoals door u aangegeven) dan is er doorgaans geen sprake van vorderingen van de kinderen, tenzij er vruchtgebruik op de vordering rust en niet op de goederen zelf.
Het testament bepaalt doorgaans wie de successierecht dien te voldoen/voor te schieten. In het kader van een ouderlijkse boedelverdeling/wettelijk verdeling is dat (doorgaans) de langstlevende.
In het testament staat dan ook of en hoe het wordt verrekend en/of er wel of niet rente (door het kind) is verschuldigd wegens dit 'voorschieten'.

Voor het overige raad ik u van harte aan langs een notaris te gaan met alle bijbehorende documentatie en hem/haar om advies te vragen. Vraagt u daarbij wel van te voren aan of er kosten aan verbonden zijn en zo ja hoeveel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.