Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wordt 5-dagen termijn voor begraven of cremeren veranderd?


4 januari 2008

Vraag nummer: 5087  (oude nummer: 10038)

Het aantal van 5 dagen na overlijden zou veranderd worden in de WLB in 5 werkdagen.
Is die wet al ingevoerd ?

Antwoord:

Geachte heer,

Het wetsvoorstel om de termijn van lijkbezorging (binnen de 5e dag na die van het overlijden) in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging te veranderen (in 6 of 7 dagen) zit een beetje lasting in elkaar.

In het voorstel van Wet tot Wijziging van de Wet op de lijkbezorging, dat in september 2006 bij de Tweede Kamer is ingediend (Kamerstuk 30 696 Nr. 2 VOORSTEL VAN WET) wordt niet aan artikel 16 gesleuteld, maar aan artikel 89. In dat artikel, dat gaat over het niet van toepassing zijn van de Algemene termijnenwet, wordt op dit moment ook artikel 16 genoemd. Voorgesteld wordt om te noemen van artikel 16 in artikel 89 te schrappen. Dat heeft tot gevolg dat de Algemene termijnenwet wél van toepassing is op artikel 16, wat betekent dat rekening wordt gehouden met zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen. Die vallen dan buiten de in artikel 16 genoemde termijn.*

In Kamerstuk 30 696 Nr. 3 (Memorie van toelichting) wordt er het volgende over geschreven:
"In een vaak zeer emotionele periode kan het gewenst zijn dat er iets meer tijd beschikbaar is om bepaalde beslissingen te overdenken en om zaken te regelen. Artikel 89 noopt tot een lijkbezorging op uiterlijk de vijfde dag na die van het overlijden, zonder rekening te houden met zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen. Deze periode biedt soms erg weinig ruimte om de uitvaart te regelen op een door de nabestaanden gewenste manier of een door hen gewenst tijdstip. Artikel 17 biedt weliswaar de mogelijkheid tot een verlenging van de in artikel 16 genoemde periode, maar dat is een onnodige administratieve last voor de burger en voor de overheid indien het slechts om een beperkte uitbreiding van de periode gaat. Gelet op de hedendaagse technische voorzieningen is er geen dwingende noodzaak de termijn van vijf dagen wettelijk te beperken tot de aaneengesloten periode van 5 x 24 uur. Door de Algemene termijnenwet niet langer buiten toepassing te laten met betrekking tot artikel 16, zijn de daar genoemde dagen werkdagen, hetgeen in omstandigheden net de gewenste extra ruimte kan bieden aan nabestaanden."

Het is niet zonder meer zo dat de 5-dagen termijn wordt veranderd in 5 werkdagen. In een groot aantal gevallen eindigt de 5e dag na die van het overlijden niet in het weekeinde of op een feestdag, zodat de termijn niet verlengd wordt. Soms zitten er in de (verlengde) termijn ook maar 3 of 4 werkdagen. Alleen bij een overlijden op zondag staan er 5 werkdagen ter beschikking. Als het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 89 Wlb wordt aangenomen, gaat ook voor een overlijden op maandag gelden dat er 5 werkdagen ter beschikking komen, maar niet voor de volgende dagen van de week.*

U kunt het zelf nalezen; de tekst van het voorstel en de memorie van toelichting is te vinden in de Bibliotheek van deze site, onder 'Wet- en regelgeving' en vervolgens 'Wijzigingen Wlb' en dan 'Voorstel van wet' of 'Memorie van toelichting').

Het wetsvoorstel is nog niet ingevoerd. Op hele korte termijn is dat ook nog niet te verwachten. In oktober 2006 heeft de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, welke commissie belast is met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, een reeks van vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken gesteld. Maar daar is nog geen antwoord op gekomen. In juli 2007 schreef de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het wetsontwerp in portefeuille kreeg, te verwachten dat zij aan het eind van het zomerreces zou antwoorden, maar dat is niet gebeurd. Het moeilijke punt is het voorgestelde verplichte onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen; men is er blijkbaar nog niet helemaal uit.

Nadat het (eventueel gewijzigde) wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, zal het door de Eerste Kamer behandeld moeten worden. Het is altijd lastig te voorspellen hoe lang dat allemaal gaat duren. Het is vaak hollen en stilstaan met dit soort wetswijzigingen. Het zou mij persoonlijk niet verbazen als de wetswijziging niet eerder dan 1 januari 2009 van kracht zal worden. 1 juli 2009 of 1 januari 2010 zou me ook niet verbazen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

PS
(Pas) in 2010 is de wet gewijzigd. Zie vraagTermijn begraven en cremeren na wetswijziging in 2010.

U kunt hier uitrekenen wanneer de uitvaart uiterlijk dient plaats te vinden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE