Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Termijn begraven en cremeren na wetswijziging in 2010

3 december 2009

Vraag nummer: 7104 (oude nummer: 14492)

Geachte heer Van der Putten, Op de site uitvaartbranche.nl worden enkele discussies gevoerd omtrent de uitleg van "de zesde werkdag na overlijden" zoals die na invoering van de nieuwe Wet op de lijkbezorging per 1-1-2010 kracht zal zijn. Wellicht heeft u die discussies reeds gevolgd of mogelijk kunt u er eens naar kijken. Ik denk dat veel van mijn collega's en natuurlijk ikzelf erg gebaat zijn bij een juiste interpretatie van die wijziging. Kunt u een heldere en duidelijke uitleg geven? Alvast mijn (onze) dank.

Antwoord:

Geachte heer,

De wetswijziging maakt de wettelijke termijn van lijkbezorging wel ruimer, maar niet direct overzichtelijker.

Het nieuwe artikel 16 van de Wlb gaat luiden: Begraving of verbranding geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden.
Dit artikel is zo geformuleerd door het gewijzigde amendement van het kamerlid Knops van 3 september 2008 (kamerstukken 30696, nr 19).
In het bestaande artikel 16 wordt «vijfde dag na die van het overlijden» vervangen door: zesde werkdag na het overlijden.

De eerste vraag is: vanaf welke dag begin je te tellen? Alhoewel het niet zo scherp is geformuleerd als in de huidige bepaling, zul je m.i. de nieuwe bepaling zo moeten lezen dat net als nu de dag van het overlijden niet meetelt.

Het nadeel van het gegeven dat kamerleden zelf met amendementen aan wetsvoorstellen gaan prutsen, is dat het vaak niet duidelijker wordt.

Artikel 16 wordt geschrapt in artikel 89, zodat de Algemene termijnenwet van toepassing wordt.
Deze wet bepaalt o.a.:
- Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
- Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.
- Ook de Goede Vrijdag wordt met deze dagen gelijkgesteld.

Er worden soms bij Algemene maatregel van bestuur ook andere dagen aan gelijk gesteld. Bijvoorbeeld het 'Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2007-2010' regelt dat met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 24 december 2007, 2 mei 2008, 2 januari, 1 mei, 4 mei en 22 mei 2009 en 14 mei 2010.

De hoofdregel is dat de uitvaart uiterlijk de zesde werkdag na die van het overlijden moet plaatsvinden. Als die zesde werkdag op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of een daarmee gelijk gestelde dag valt, verschuift de termijn naar de maandag of eerste werkdag na de feestdag of daarmee gelijk gestelde dag.

Een beetje een valkuil is de zaterdag: die telt in deze regeling niet als werkdag, hoewel er wel begraven en gecremeerd kan worden.

De wetswijziging maakt feitelijk een termijn van minstens 8 dagen mogelijk zonder dat uitstel hoeft te worden aangevraagd, omdat er tussen 6 werkdagen altijd minstens een weekeinde zit, wat 2 extra dagen oplevert. Soms leveren twee weekeinden een termijn van 10 dagen op. En dubbele feestdagen als Pasen en Kerst een termijn van 12 dagen.

Als iemand op een maandag overlijdt, kan hij een week later op dinsdag worden begraven of gecremeerd. Dat is op de 8e dag na die van het overlijden.
Als iemand op een vrijdag overlijdt, kan hij 10 dagen later op maandag worden begraven of gecremeerd.
Als de feestdagen een beetje gunstig vallen (voor de scholieren en werknemers onder ons) dan is een uitvaart na 12 dagen mogelijk, zonder dat uitstel hoeft te worden aangevraagd.
Stel dat Kerstmis in een bepaald jaar op donderdag 25 december valt, en dat iemand op woensdag 17 december is overleden, dan is de uitvaart op maandag 29 december mogelijk zonder dat uitstel hoeft te worden gevraagd.
Stel dat in een bepaald jaar Kerstmis op een maandag en dinsdag valt, dan kan iemand die op vrijdag 15 december overlijdt op woensdag 27 december begraven of gecremeerd worden, want 27 december is dan de zesde werkdag.

Ik merk wellicht ten overvloede op dat deze wetswijziging niet de intentie heeft om uitvaarten op een latere datum te doen plaatsvinden dan nu gebruikelijk is. 4 of 5 dagen na het overlijden is een prima termijn. De wet is alleen gewijzigd om in minder gevallen uitstel te hoeven vragen, zodat in voorkomende gevallen de administratieve lasten voor burgers, uitvaartondernemers en gemeenten worden voorkomen.

Zie ook Tijd tussen overlijden en begrafenis voor de achtergrond van het stellen van termijnen voor de uitvaart.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
aanvulling 2011:

Ook voor 2011 zijn data vastgesteld die geen feestdagen zijn, maar voor de Algemene termijnenwet wel met feestdagen gelijk zijn gesteld.
Het Koninklijk Besluit van 7 juni 2010, nr. 10.001566, regelt dat met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder