Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Problemen met betalen (erfgenamen nemen uitvaart over van opdrachtgever en weigeren vergoeding kosten)


6 oktober 2008

Vraag nummer: 5722  (oude nummer: 11388)

Geachte heer Van der Putten,

Hierbij een vraag naar aanleiding van een probleem waarmee wij ons geconfronteerd zien.

Bij een overlijden van een man hebben wij een bericht gekregen en zijn met de mevrouw die ons belde in gesprek gegaan over het regelen van de uitvaart.
Op zich niets vreemds, de man had geen kinderen of andere familie en de vrouw was diegene die ook in de lijst van het bejaardentehuis als de te bellen persoon geregistreerd stond.
Zij had ook, samen met deze man, de uitvaart van zijn broer bij ons geregeld.

Nadat de uitvaart geregeld was en de rouwbrief gedrukt, werden wij gebeld door iemand die aangaf "erfgenaam" te zijn.
Deze vertelde absoluut niets te maken te willen hebben met de vrouw die de uitvaart met ons al geregeld had en als opdrachtgeefster getekend had.
De situatie escaleerde toen wij aangaven al het één en ander geregeld te hebben en ook kosten gemaakt te hebben.

De "nieuwe opdrachtgever" gaf aan met ons niets te maken te willen hebben en belde Monuta. Ook de medewerkers bij Monuta hadden problemen met deze opdrachtgever omdat deze aangaf de "buurman" desnoods met een vrachtwagen
bij ons uit het uitvaartcentrum te halen.
De collega's van Monuta hebben onze kosten ook geprobeerd te declareren, maar kregen van de nieuwe opdrachtgever te horen dat ook hun nota dan niet betaald zou worden.

Wij hebben ons nu tot de notaris gewend en aangegeven dat de gemaakte kosten door ons ten laste van de boedel gebracht zouden moeten worden.
Wij hebben immers te goeder trouw een uitvaart geregeld en kosten gemaakt namens een opdrachtgeefster die ook zelf te goeder trouw was.

(Oorzaak van de wrijving ligt tussen de mevrouw die de man trouw in het bejaardentehuis bezocht en de "buren" die erfgenaam waren, maar zich nooit lieten zien en ook dus niet bij het bejaardentehuis als relatie bekend waren.)

De erfgenamen stellen zich nu op het standpunt dat zij niet willen betalen voor de door ons gemaakte kosten omdat zij daar geen opdrachtgever voor zijn geweest.

Mijns inziens is dit onredelijk. Wij hoeven toch niet bij elke uitvaart eerst te controleren of de opdrachtgever wel erfgenaam is?
En omdat deze vrouw te goeder trouw is kan het toch niet zo zijn dat ik haar een nota moet sturen die zij dan maar bij de erfgenamen moet neerleggen? Omdat ze haar bloed wel kunnen drinken is deze situatie ontstaan!
Als iemand te goeder trouw opdracht geeft voor het doen van
lijkbezorging zijn de kosten toch te verhalen uit de nalatenschap.
Dat de erfgenamen hier later een andere ondernemer voor inschakelen omdat ze ruzie hebben met de opdrachtgeefster zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn kan toch niet betekenen dat wij nu onze kosten niet vergoed kunnen krijgen uit de erfenis?

Zij hebben deze extra kosten bovendien zelf veroorrzaakt.
O.a. uit woede een nieuw graf gekocht terwijl deze man
uitdrukkelijk wenste bij zijn broer in het graf begraven te worden.
Ze hebben dat met opzet niet gedaan omdat ze tegen de
vrouw in wilden gaan die de uitvaart met ons geregeld had.
De wens om haar te grieven was belangrijker dan de wens
van de overledene om bij zijn broer begraven te worden.

Inmiddels bestookt deze familie de notaris met een advocaat die de notaris met een proces dreigt indien deze onze kosten vergoed.
Het argument dat de kosten van het lijkbezorgen verhaalbaar zijn en wij te goeder trouw zijn geweest raakt deze familie en haar advocaat niet.
Deze stelt slechts dat de kosten niet uit de erfenis mogen worden betaald omdat de erfgenamen geen opdrachtgever
waren.
Maar op het moment dat de erfenis nog bepaald moet worden, zijn zij toch nog geen rechthebbende en dus ook niet in staat om te bepalen of er kosten in mindering mogen worden gebracht op de boedel?

Graag hier uw mening over deze onverkwikkelijke zaak.

Met vriendelijke groeten,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt uw rekening indienen bij uw opdrachtgeefster. Dat is de enige partij waar u mee te maken hebt.

De kosten zijn rechtmatig gemaakt; deze opdrachtgeefster/mevrouw heeft recht op vergoeding van die kosten door de erfgenamen. Als deze dat niet vrijwillig doen, kan zij een advocaat inschakelen.
Het is niet uw taak, plicht of zorg om uw nota bij de notaris of erfgenamen betaald te krijgen. Uw opdrachtgeefster moet betalen, ongeacht de vraag of zij de kosten vergoed krijgt.

Overigens denk ik dat de opdrachtgeefster het regelen van de uitvaart misschien helemaal niet uit handen had hoeven geven. Volgens de wet is bepalend wie het eerst het verlof tot begraven kreeg. Als u dat was, namens de opdrachtgeefster, had zij volgens de wet het recht om alles te regelen.

Erfgenamen zijn niet zonder meer bevoegd om de uitvaart te regelen of om het regelen van de uitvaart 'over te nemen'. Iedere relatie van de overledene is bevoegd om dat te doen. Dat het verzorgingshuis de opdrachtgeefster had genoteerd om te waarschuwen als er iets was, is al een belangrijke aanwijzing dat de overledene wilde dat zij e.e.a. zou regelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >