Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Jurisprudentie verhalen kosten art. 21-22 Wlb.

29 oktober 2003

Vraag nummer: 2593 (oude nummer: 3282)

Geachte heer van der Putten,

Vele vragen zijn gesteld over de mogelijkheid voor gemeenten om de kosten van de lijkbezorging te verhalen op nabestaanden wanneer de gemeente op grond van artikel 21 Wlb heeft voorzien in de lijkbezorging en nabestaanden afstand hebben gedaan (verwerping) van de nalatenschap.

In uw beantwoording geeft u aan dat die mogelijkheid er voor gemeenten wel degelijk is en wanneer het zou aankomen op een kantonrechtprocedure de rechter gezien 22 Wlb jo. 392-396 BW Boek 1 geen andere uitspraak kan doen dan de gemeente in het gelijk stellen.

In de rubriek notarieel advies vraag 3004 wordt een ander antwoord gegeven.

Kunt u een aantal uitspraken aanhalen waarin in genoemde situatie door de rechter uitspraak is gedaan?

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Door notaris Van de Griend wordt in vraag 8003 (oud nr. 3004) Verwerpen nalatenschap en kosten uitvaart geen ander antwoord gegeven, maar wordt een andere vraag behandeld.
Dáár ging het om de vraag of een erfgenaam uitvaartkosten moet betalen als hij de erfenis verwerpt. Het antwoord is: neen. Dat klopt.

Maar mijn antwoorden op vragen over deze problematiek zijn uitgebreider.
Kinderen en de echtgenoot (m/v) van een overledene kunnen op 2 gronden verplicht zijn de uitvaartkosten te betalen:
1) als erfgenaam en
2) als kind/echtgenoot bedoeld in artikel 22 Wlb jo. 1:392-396 BW.
Onder de 1e basis van een betalingsverplichting - het erfgenaam zijn - kunnen ze onderuit. Maar onder de 2e niet; bovendien speelt dit alleen als de gemeente in de uitvaart voorziet. (NB Over die 2e situatie was aan de heer Van de Griend geen vraag gesteld).

Maar ik heb dit al vele malen geschreven....

U vraagt naar jurisprudentie. Die zal er zeker wel zijn, maar ken ik niet. De jurisprudentie die gewoonlijk wordt gepubliceerd in bundels, boeken en tijdschriften is jurisprudentie van hogere rechters, waarbij tot iets nieuws of iets bijzonders wordt besloten. Niet alle huis-tuin-en-keuken gevallen. Het heeft geen zin om het 3.382e, het 3.383e en het 3.384e vonnis op hetzelfde vlak te publiceren.

Maar dit is zó helder en vanzelfsprekend, dat niemand er aan twijfelt (behalve u dan).
In ieder geval rechters niet, kan ik u verzekeren. Ik heb dit in het verleden wel met rechters (mijn echtgenote, collega's, vrienden) besproken en er was alleen maar verbazing dat gemeenten zo weinig hun kosten innen. Ook met het terugvorderen van ten onrechte betaalde sociale uitkeringen e.d.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?