Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gemeentelijke uitvaart en bijkomende kosten (bank wil niet betalen)

16 april 2021

Vraag nummer: 62763

Goedemiddag,

Wij verzorgen de gemeentelijke uitvaarten.
Wij werken in samenwerking met 2 uitvaartondernemers.

Onlangs is er een uitvaart geweest, waarbij wij de bank hebben aangeschreven, vanwege een naderende beslaglegging. Eerst een vooraankondiging en daarna de beslaglegging.
In de brief hebben we het bedrag van de uitvaartbegeleider genoemd, maar ook de kosten die wij als gemeente hebben gemaakt. (uurloon van de medewerkers 12 x €80,- = € 960,-)
De bank heeft wel de kosten van de uitvaartbegeleider betaald, maar niet de daarbij komende kosten van het uurloon van de medewerkers.

Navraag heeft opgeleverd dat er landelijk besloten is door de banken, om niet tot betaling over te gaan in geval van de extra kosten van het uurloon van de medewerkers.
We hebben niet in beeld of daar een wetsartikel aan vast zit en hebben serieus onze bedenkingen bij deze manier van doen.
Is er een manier/ wetsartikel waar wij ons op kunnen beroepen om de banken over te laten gaan tot betaling?
We hebben het idee dat artikel 21 en 22 van de WOLB niet voldoende zijn en zouden graag wat meer informatie hierover willen.

Met vriendelijke groet,
Y. Gr. Schaarsberg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet, om precies te artikel 22, tweede volzin, van de Wet op de lijkbezorging, regelt dat de gemeente de kosten van de lijkbezorging o.a. kan verhalen op de nalatenschap (en op de kinderen en soms ook op anderen zoals een werkgever of reder).

Artikel 22 regelt: "De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt,(...), komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden, niet klaarblijkelijk aan anderen toebehorende goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap (...)."
Er staat nergens dat de kosten die de gemeente mag verhalen, alleen kosten van derden, zoals de uitvaartondernemer, zijn. Als de gemeente de overledene begraaft op de gemeentelijke begraafplaats, mag de gemeente natuurlijk ook de kosten van de grafhuur en van het delven van het graf in rekening brengen. De uitvaartondernemer brengt ook algemene kosten voor het regelen van de uitvaart in rekening. Ik zou niet weten waarom de gemeente dat dan niet zou mogen doen. Artikel 22 geeft mijns inziens voldoende armslag.

U schrijft "dat er landelijk besloten is door de banken, om niet tot betaling over te gaan in geval van de extra kosten van het uurloon van de medewerkers." Is daar correspondentie over? Of is het zo dat in het concrete geval de bank besloten heeft om een deel van de rekening niet te betalen, zonder toelichting, en dat men alleen bij telefonische navraag heeft verteld "Dat doen we niet". Ik zou graag een gemotiveerde brief zien en geen via-via-verhaal horen. En ook een brief van gezamenlijke banken of van de Nederlandse Vereniging van Banken, als dat een beleidslijn zou zijn.

Een probleem hier is echter, dat niet zozeer de banken de tegenpartij van de gemeente zijn, maar de erfgenamen. Voor een gemeente is het niet eenvoudig om te achterhalen wie de erfgenamen zijn. Kinderen zijn niet automatisch de erfgenamen. Kinderen kunnen onterfd zijn en derden kunnen (wel) erfgenamen zijn. Een onterfd kind dat recht heeft op een kindsdeel, is geen erfgenaam.
Een gemeente heeft ook nog een andere ingang om verhaal te kunnen halen, namelijk altijd ook bij de kinderen, ongeacht of ze erfgenaam zijn. Er staat immers ook nog in artikel 22 dat "de gemeente die kosten (kan) verhalen op de nalatenschap en, bij ongenoegzaamheid van deze, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest". Met die laatste groep bloedverwanten die tot onderhoud verplicht zouden zijn geweest, zijn de kinderen bedoeld.
Banken zijn niet tot medewerking verplicht. Zij hebben een deel van de nalatenschap onder zich en de kosten van lijkbezorging staan ergens bovenaan in de lijst van kosten die met voorrang uit de nalatenschap voldaan moeten worden. Daarom zijn banken vaak bereid, in het algemeen belang, om mee te werken. Maar dwingen kan de gemeente hen niet.

Ik zou eerst wel eens willen weten hoe deze bank de weigering motiveert en hoe ook andere banken handelen.

Ik zou u en andere gemeenten willen adviseren om de rekening inzake de uitvaartkosten in de toekomst niet zo gedetailleerd naar een bank te sturen. Gewoon een totaalbedrag noemen, of onder de kosten 'regeling uitvaart' de regelkosten van de uitvaartverzorger en van de gemeenten samen in 1 bedrag te noemen, naast bijvoorbeeld de kosten van het graf en het grafdelven.

Dat deze bank in dit geval bepaalde kosten nu niet wil uitbetalen, betekent niet dat de gemeente met die kosten moet blijven zitten. U kunt deze gemeentelijke kosten altijd nog verhalen op de erfgenamen of de kinderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Themamiddag Financiën en Beheer van de Begraafplaats met mr Willem van der Putten, op 10 juni 2021
De financiële kant van de exploitatie en het beheer roept bij de houders van begraafplaatsen in toenemende mate vragen op. Het gerenommeerde adviesbureau Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten een speciale themamiddag rondom het beheer en de financiën van de gemeentelijke begraafplaats.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder