Verhaal kosten uitvaart door gemeente en het niet aanvaarden van de erfenis


4 juli 2005

Vraag nummer: 3881  (oude nummer: 6148)

Waar staat dat de kosten van de Wet op de Lijkbezorging wel door de gemeente kunnen worden verhaald op de nalatenschap, ook al is deze verworpen.
Een art. bijvoorbeeld.

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Zie links de button Bilbiotheek, dan Wet- en regelgeving, vervolgens Wet op de lijkbezorging en dan:

Artikel 22
De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, daaronder begrepen lijken die uit zee worden aangebracht, komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden, niet klaarblijkelijk aan anderen toebehorende goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap en, bij ongenoegzaamheid van deze, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest, dan wel de reder indien en voor zover kosten van de lijkbezorging op grond van artikel 416 Wetboek van Koophandel voor diens rekening komen. Hoofdstuk VII van de Algemene bijstandswet is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Er staat dus in de wet dat de gemeente de uitvaartkosten kan verhalen op de nalatenschap. Er is geen enkele beperking of die nalatenschaop verworpen wordt of niet, dat doet er niet toe. Net als bijvoorbeeld de Belastingdienst is de gemeente als regelaar van de uitvaart begunstigd in de volgorde van uitbetalingen uit de nalatenschap. Eerst moeten deze kosten worden betaald; wat er eventueel overblijft kan naar erfgenamen. Dat erfgenamen de erfenis misschien niet willen, is hun zaak, maar de gemeente wil het wel.

Als de nalatenschap niet voldoende groot is, mag de gemeente de kosten verhalen op de bloed- en aanverwanten. Of dat deze wel of geen erfgenamen zijn, doet er niet toe. Als er niet vrijwillig betaald wordt, kan de gemeente hen via de rechter dwingen. De wetgever heeft nu eenmaal geregeld dat de kosten van iemand begrafenis of crematie voor rekening en risico van diens nabestaanden komen en niet voor rekening en risico van de lokale belastingbetaler.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Uitvaart door gemeente' in de hoofdrubriek 'Overige onderwerpen'

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn