Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvaartkosten verhalen op erfgenamen? (staat dat in de wet? jurisprudentie?)


13 september 2017

Vraag nummer: 51964

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 7693 zou ik graag willen weten op grond waarvan de feitelijke opdrachtgever de kosten kan verhalen op de erfgenamen. Staat dat in de wet, of is er jurisprudentie over?

Met vriendelijke groet,
F. J. Goedhart.

Antwoord:

Geachte heer,

Artikel 7 lid 1 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan welke de schulden van de nalatenschap zijn.
Boek 4 gaat over het Erfrecht.
Titel 1 van Boek 4 bevat Algemene bepalingen
Artikel 7 lid 1 luidt:
"Schulden van de nalatenschap zijn:
a. de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan, voor zover niet begrepen in onderdeel i;
b. de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene;
c. de kosten van vereffening van de nalatenschap, met inbegrip van het loon van de vereffenaar;
d. de kosten van executele, met inbegrip van het loon van de executeur;
e. de schulden uit belastingen die ter zake van het openvallen der nalatenschap worden geheven, voor zover zij op de erfgenamen komen te rusten;
f. de schulden die ontstaan door toepassing van afdeling 2 van titel 3;
g. de schulden ter zake van legitieme porties waarop krachtens artikel 80 aanspraak wordt gemaakt;
h. de schulden uit legaten welke op een of meer erfgenamen rusten;
i. de schulden uit giften en andere handelingen die ingevolge artikel 126 worden aangemerkt als legaten."

Het gaat dus om artikel 4:7 lid 1, aanhef en onderdeel b, BW: "de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene;"
Wat 'de omstandigheden van de overledene' zijn is geen heel hard gegeven. Uitgangspunt is dat je iemand met een klein inkomen en zonder vermogen niet belast met hoge kosten, maar dat de kosten van de uitvaart van een vermogend iemand best een fors bedrag mogen zijn. Vergelijk bijvoorbeeld recent de vragen 51798 en 51798 over de kosten van horeca bij een uitvaart.

Dat de kosten van lijkbezorging tot de kosten van de nalatenschap behoren is zo duidelijk en algemeen geaccepteerd, dat nauwelijks nog verwezen wordt naar de wet en jurisprudentie, omdat het principe niet te discussie staat. In individuele gevallen kun je een beetje discussie hebben wel er precies wel of niet onder valt, maar dan kan het alleen om details gaan, waar de discussie eigenlijk niet lonend is. Gangbaar is dat veel kosten ruimhartig onder de kosten van de lijkbezorging vallen. Klachten dat een grafsteen geen euro 2.100,- maar euro 1.950,- had mogen kosten, of dat er bij de koffie maar een en geen twee plakken cake geserveerd hadden mogen worden, worden in de rechtspraak niet serieus genomen: over details moet men niet zeuren.

Er is zeker jurisprudentie die de wet bevestigt. Ik heb die jurisprudentie niet onmiddellijk paraat omdat ze eigenlijk valt buiten het bestek van mijn adviesrubriek. Mijn adviesrubriek gaat over de regels voor begraven/begraafplaatsen en cremeren/crematoria. De kosten van de uitvaart en erfrecht vallen daar buiten, maar het is 'service van de zaak' om er toch iets over te vertellen. Voor erfrecht heeft notaris mr Niels van de Griend de collega-adviesrubriek Notarieel recht / advies over erfrecht.

Ik heb even een willekeurig voorbeeld van een vonnis over artikel 4:7 lid 1 BW gepakt: een vonnis van de rechtbank Roermond van 15 juli 2009, zaaknummer / rolnummer: 90039 / HA ZA 08-787.
Ik citeer een algemene overweging van de rechtbank:
"4.2. De rechtbank zal allereerst het juridisch kader schetsen. Ingevolge artikel 4:184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) is het rechtsgevolg van zuivere aanvaarding van de nalatenschap, dat nalatenschapschuldeisers verhaal op het eigen vermogen van de betreffende erfgenaam hebben ter zake van schulden van de nalatenschap die op die erfgenaam rusten. Artikel 4:7, eerste lid, onder b, BW bepaalt dat de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene, schulden van de nalatenschap zijn. De rechtbank overweegt dat in het kader van de beoordeling of kosten dienen te worden aangemerkt als kosten van lijkbezorging als bedoeld in artikel 4:7, eerste lid, onder b, BW het volgende van belang is. De kosten dienen in een rechtstreeks verband te staan met de lijkbezorging. Tevens kunnen de uitgaven meer omvatten dan slechts de onmiddellijke kosten van het eigenlijke begraven of cremeren. Beslissend is of de kosten redelijk zijn en in een rechtstreeks verband staan tot het geven van een eindbestemming aan het lijk. De rechtbank overweegt dat daartoe in zijn algemeenheid in ieder geval kunnen worden gerekend de kosten van bekendmaking overlijden, verklaring van overlijden, vervoer van overledene, begrafenisondernemer, kist of ander omhulsel, bloemen, rouw- en volgauto’s, uitvaartdienst, catering plechtigheid, grafrecht, graf, grafbedekking en dankcorrespondentie. Een eventuele beperking kan voortvloeien uit de omstandigheden van de overledene."

Een aardige casus staat op
https://cms.law/nl/NLD/Publication/Wie-betaalt-de-kosten-lijkbezorging-De-opdrachtgever-of-de-erfgenamen

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >