Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eisen tot verkrijgen van laissez passer voor Duitsland


18 december 2017

Vraag nummer: 53119

Bij aanvraag van een laissez passer voor de overbrenging van een overledene naar Duitsland wordt ons gezegd dat zij eisen dat er eerst een Medical Statement moeten overleggen anders wil men geen laissez passer afgeven. Kan een gemeente deze eis zomaar opleggen? Dit hebben wij nog bij geen enkele andere gemeente zo meegemaakt. Meestal gaat het net zo eenvoudig als de aanvraag van het verlof tot begraven of cremeren.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente vergist zich.

Van toepassing is artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging (Besluit van 4 december 1997, houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet op de lijkbezorging). Dat artikel gaat over het vervoer van lijken naar en uit Nederland. Er staat:
1. Het vervoer van een lijk uit Nederland naar een staat die eveneens partij is in de Overeenkomst van Straatsburg geschiedt ongehinderd, mits bij het lijk aanwezig is het laissez-passer voor lijken, bedoeld in artikel 3 van die overeenkomst, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar betreffende de overledene of doodgeborene een akte in het register van overlijden is ingeschreven.
2. Het vervoer naar Nederland van een lijk, afkomstig uit een staat die eveneens partij is in de Overeenkomst van Straatsburg geschiedt ongehinderd, mits bij het lijk aanwezig is het laissez-passer voor lijken, bedoeld in artikel 3 van die overeenkomst, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de staat van herkomst.
3. Het vervoer te land van een lijk, afkomstig uit Nederland, naar Belgiƫ of Luxemburg ter bezorging aldaar, of omgekeerd, geschiedt ongehinderd, indien de bevoegde autoriteit van de gemeente van overlijden ingevolge de wettelijke voorschriften een verlof tot begraving of crematie heeft afgegeven en te zamen met het lijk niets wordt vervoerd dan grafkransen, bloemen en persoonlijke bezittingen van de overledene.
4. In de overige gevallen geschiedt het vervoer van een lijk uit Nederland naar het buitenland of omgekeerd ongehinderd, mits bij het lijk aanwezig is een verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land vanwaar het lijk wordt aangebracht, vermeldende de naam van de overledene en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd.
5. Bij binnenkomst van een lijk in Nederland dient het in het tweede en derde lid bedoelde laissez-passer, onderscheidenlijk het verlof tot begraving of crematie, dan wel de in het vierde lid bedoelde verklaring, te worden overgelegd aan de douane.

Voor Duitsland is lid 4 van toepassing ('overige gevallen'), omdat Duitsland geen partij is in de Overeenkomst van Straatsburg inzake het vervoer van lijken van 26 oktober 1973 (Trb. 1975, 95 en 156). Dat betekent dat het lijk kan worden vervoerd met een heel kort eenvoudig briefje van de burgemeester waarin staat wie de overledene is en naar welke plaats het lijk wordt vervoerd. Simpeler kan niet. Er bestaat geen eis van een 'Medical Statement', wat dat ook in moge houden.
Er is dus ook geen vereiste van een laissez-passer; het simpele briefje volstaat.

Als de gemeente blijft vasthouden aan deze eis, moet u vragen dat besluit op schrift te stellen en te motiveren. Dan kunt u vervolgens een klacht indienen en dreigen met een gang naar de rechtbank om daar een voorlopige voorziening te vragen. Men zal echter dit 'vereiste' niet kunnen motiveren. Het Besluit op de lijkbezorging kent een dergelijk vereiste niet. Andere wetgeving is niet van toepassing. Er zijn ook geen internationale verdragen van toepassing op het vervoer van een overledene van en naar Duitsland.

U kunt de gemeente ook een afschrift van dit advies geven.

Zie ook 'Verdrag van Straatsburg/Berlijn over vervoer van lijken; welke landen aangesloten?'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE