'Bezwaar mogelijk tegen incidentele asverstrooiing?'. Het gaat in dit geval om de gemeente Weesp.. Bezwaar mogel" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bezwaar mogelijk tegen incidentele asverstrooiing? 2


7 mei 2021

Vraag nummer: 62928

N.a.v. uw antwoord op vraag 'Bezwaar mogelijk tegen incidentele asverstrooiing?'.

Het gaat in dit geval om de gemeente Weesp.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bijna alle gemeenten hebben regels voor de verstrooiing van as opgenomen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). En wel in Hoofdstuk 5. 'Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente'. En vervolgens in Afdeling 9 'Verstrooiing van as'.

Ook de gemeente Weesp heeft een APV met dezelfde indeling. Daar staan in Afdeling 9 van Hoofdstuk 5 de volgende artikelen:

Artikel 5:35 Definitie
In deze afdeling wordt onder incidentele asverstrooiing verstaan het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:36 Verboden plaatsen
1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:
a. verharde delen van de weg;
b. gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.
2. Het college kan voor een bepaalde termijn verbieden dat op andere plaatsen dan die genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.
3. Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder a.
4. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:37 Hinder of overlast
Incidentele asverstrooiing is verboden als daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

En nu gaan we even kijken hoe uw vraag van vanochtend zich verhoudt tot deze regels.
U schreef dat de gemeente - Weesp dus - van plan is om een ontheffing te verlenen voor een incidentele asverstrooiing op een groenstrook.
Maar voor zover ik in de APV kan zien, is het helemaal niet verboden om op een groenstrook as te verstrooien. Ik ken geen enkele gemeente waar dat verboden is, dus ik was benieuwd of dat in de gemeente Weesp misschien wel zo zou zijn. In theorie zou dat kunnen.

Maar in artikel 5:36 wordt in lid 1 niet gesteld dat incidentele asverstrooiing verboden is op groenstroken, in Weesp.
Nu is het mogelijk dat het college van burgemeester en wethouders voor een bepaalde termijn kan verbieden dat op andere plaatsen dan die genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt. Dat staat in lid 2. Maar ik heb nergens op de site van de gemeente of elders op internet een besluit kunnen vinden dat het tijdelijk verboden is in Weesp as te verstrooien op een groenstrook.*

Als het niet verboden is, kan ook geen ontheffing wordt verleend. Want het is gewoon mogelijk.
Bezwaar tegen een niet verleende ontheffing is niet mogelijk.

Maar het zou wel mogelijk zijn om het gemeentebestuur van Weesp te vragen om tijdelijk het verstrooien van as op een bepaalde groenstrook te verbieden. Als er een dergelijk besluit zou komen, kunnen belanghebbenden daar bezwaar tegen maken.
Echter, het besluit mag volgens de APV (die door de gemeenteraad wordt vastgesteld) geen permanent karakter krijgen; dan zou de raad de APV moeten wijzigen. Een belanghebbende kan dus na afloop van dat tijdelijke verbod legaal as verstrooien op groenstroken in de gemeente Weesp.

* Ik heb wel op de site van de gemeente Weesp informatie gevonden over het verstrooien van as in het algemeen. En wel op de pagina https://www.weesp.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42399/product/as-verstrooien_683.html. Daar staat:
"Als u as wilt verstrooien zijn er verschillende mogelijkheden:
- u mag dit doen op open zee;
- op daarvoor aangewezen plekken op een begraafplaats;
- as verstrooien kan ook op een andere plaats. Daar is dan een ontheffing voor nodig."

Die laatste opmerking, dat voor het verstrooien van as op een andere plaats ontheffing nodig is, is fout. Tenminste, in het algemeen wel. Want het is in 999 van de 1000 gevallen niet nodig.
De wet stelt die eis niet en de APV van de gemeente Weesp alleen in het geval van verstrooiing op verharde delen van de weg en op gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen. Maar in het laatste geval regelt men gewoon een verstrooiing met de administratie of de beheerder van de begraafplaats; daar krijg je geen uitdrukkelijke ontheffing van het verbod in de APV bij cadeau. Hooguit theoretisch een stilzwijgende ontheffing. Maar in het geval van een verstrooiing op een gemeentelijke begraafplaats kan niemand daar bezwaar tegen maken.

Ik vind het verwarrend om op de site van de gemeente bij de informatie over ' As verstrooien' onder het kopje 'Wat moet ik doen?' te stellen:
"De ontheffing voor verstrooien van as kunt u bij de gemeente aanvragen. De ontheffing heeft u ook nodig voor verstrooien van as op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de beheerder van de begraafplaats.
U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente."

Als iemand op verharde wegdelen as zou willen verstrooien, zal hij voor ontheffing van het APV-verbod niet bij de beheerder van de begraafplaats moeten zijn, maar bij een afdeling die zich bezig houdt met vergunningverlening.
Bij de beheerder regelt men een verstrooiing, niet een ontheffing.

Het is blijkbaar moeilijk om genuanceerd correcte informatie te publiceren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >