Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Resten van vier personen door elkaar 10


8 februari 2017

Vraag nummer: 49553

Geachte heer van der Putten,

Mevrouw Schellekens van uitvaartwezen ombudsman kan mijn klacht niet behandelen omdat ze alleen kalchten behandelen over uitvaarten dus later kan ik mijn klacht ook niet indienen. Ik heb gebruik gemaakt van de link: www.ombudsmanuitvaartwezen.nl en uw advies opgevolgd:
Citaat uit een antwoord van u :

Ik adviseer gewoon uw klacht snel in te dienen bij de Ombudsman. Als tijdens het gesprek met Westgaarde blijkt dat Westgaarde opeens alle medewerking wil verlenen en onderzoek naar het graf wil doen, kunt u de klacht altijd nog intrekken. Maar dan moeten mondelinge toezeggingen eerst bevestigd zijn door een schriftelijke toezegging. Pas als u een duidelijke volledige schriftelijke toezegging hebt, kunt u een klacht intrekken.

Verder krijg ik het advies bij Westgaarde mijn klacht in te dienen,maar het gaat via ombudsman uitvaartwezen,alle klachten. Ik heb nog geen schrijftelijk bevestiging gehad wanneer ze gaan herbegraven of onderzoek naar overblijfsellen gaan doen. In het antwoord wat ik vandaag kreeg stond ook dat iemand mij niet goed had geinformeerd. Ik heb uw naam niet vermeld en ook niet dat u in de commissie zit van ombudsman uitvaartwezen. Ik neem aan dat u mij goed geinformeerd heeft.
Ik heb u twee keer eerder gemaild met de vraag waarom mijn klacht niet wordt behandeld zoals u schreef en mij adviseerde?

mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mijn inziens behoort de behandeling van een klacht over een opgraving - waar het bij u om gaat - wel degelijk tot de competentie van de Ombudsman uitvaartwezen.

Ik kijk naar het Klachtenreglement Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, de versie van 1 januari 2012.
Ik lees in dit reglement o.a.
"1.2 Ten aanzien van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen geldt het volgende: Dit reglement is van toepassing op uitsluitend die leden van de LOB, die bijzondere begraafplaatsen beheren." Westgaarde is lid van de LOB.
"4.1 De Ombudsman heeft tot taak geschillen tussen de Opdrachtgever en de Ondernemer met betrekking tot de Uitvaartverzorging in de meest ruime zin te beslechten door middel van een bindend advies, c.q. bemiddeling." De Ombudsman kan dus klachten over 'uitvaartverzorging' in behandeling nemen. Ze kan een besluit in de vorm van een bindend advies nemen, maar ook bemiddelen.
"1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
a. (...)
b. {...)
c. (...), opgravingen en herbegravingen, alsmede (...), vallen voor de toepassing van dit reglement onder het begrip “uitvaartverzorging”.

Opgravingen en herbegravingen bij leden van de LOB, zoals Westgaarde, behoren dus wel degelijk tot de onderwerpen waarover de Ombudsman een klacht in behandeling kan nemen.
Persoonlijk lijkt mij uw situatie zeer geschikt voor bemiddeling door de Ombudsman. Westgaarde is ook een beetje slachtoffer van het handelen van haar voorganger. De PC Hooft-groep is gewoonlijk een redelijke partij, een fatsoenlijke organisatie, waar mee te overleggen valt. Ik weet dat men vaker met deze situatie rond opgravingen uit algemene graven van doen heeft. Ik denk dat Westgaarde voor zichzelf ook baat heeft aan een oordeel van de Ombudsman hoe hier mee om te gaan. Moet men de graven onderzoeken, moet men de botten laten onderzoeken? Hoever gaat dat? Ik denk dat Westgaarde er zelf ook mee worstelt.
De kwestie gaat eigenlijk om het redelijk oplossen van een gezamenlijk probleem. Daarom lijkt bemiddeling mij hier heel geschikt. Maar de Ombudsman moet dit zelf beoordelen.

Waarom de Ombudsman uw klacht (nu) (nog) niet in behandeling neemt, weet ik niet. Misschien bent u te vroeg of hebt u formeel uw klacht nog niet voorgelegd aan de directie van Westgaarde. Ik weet het niet. Maar u hebt er niets aan als ik ga raden. U kunt zelf de Ombudsman om uitleg vragen.
En kaart u dan meteen ook eens de idee van een bemiddeling aan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE