Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

8 personen herbegraven


7 november 2019

Vraag nummer: 59169

Geachte heer van der Putten,

Ik heb een opdracht om 8 personen her te begraven op een Natuurbegraafplaats.
Het gaat om 2 familiegraven. In 1 graf liggen 2 personen waarvan de laatste begrafenis in 1977 was. En het andere is een grafkelder waarin 6 personen begraven liggen, de laatste uitvaart hierin was in 1976.
De graftermijn beëindigt voor deze graven in 2020. Als de familie niet meer wenst te betalen maar her te begraven elders mogen deze personen dan in 1 kist gecremeerd of herbegraven worden? Of moet dan nog steeds ieder persoon in 1 kist herbegraven worden? Of mag men wel samen cremeren en dan de as begraven in 1 graf op een Natuurbegraafplaats? Het is nog maar af te wachten wat er na 45 jaar opgegraven wordt en of dit in 1 kist kan. Hebben we voor deze situatie ook toestemming van de burgemeester nodig?

Alvast dank voor uw hulp hierin.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor iedere opgraving is vergunning nodig van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats zich bevindt. Dat kan uiteraard 1 vergunning zijn waarin 8 overledenen worden genoemd.
Houd er bij het aanvragen van de vergunning en de planning van de uitvoering wel rekening mee dat de behandeling van een vergunningaanvraag tijd kost en dat sommige gemeenten het gebruik van de vergunning op een termijn van ongeveer 2 maanden na de afgifte ervan stellen, om andere nabestaanden de gelegenheid te geven bezwaar aan te tekenen.

Bij een herbegraving moet iedere persoon apart een eigen plek in een graf krijgen. Het nieuwe graf moet dus een 8-persoons graf zijn. Dat kunnen 4 2-persoons graven naast elkaar zijn of 8 1-persoons naast elkaar. Maar er mogen geen stoffelijke resten van meerdere personen samen in 1 kist in 1 of 2 graven worden herbegraven.

Bij een eventuele crematie van de stoffelijke resten van 8 personen, moeten er 8 individuele crematies plaatsvinden. Pas na een maand na deze crematies mag de as eventueel worden gemengd. Er mogen geen stoffelijke resten van meerdere personen samen worden gecremeerd.

Dit is het wettelijk kader waar de begraafplaats waar opgegraven wordt, het bedrijf dat de opgravingen en het transport uitvoert en de ontvangende begraafplaats of crematorium zich aan zal moeten houden. Van deze wettelijke voorschriften is geen ontheffing mogelijk.

Inderdaad is het maar de vraag wat er na 45 jaar nog aangetroffen wordt in een graf. Dat kan heel verschillend zijn. Maar voor elke situatie is altijd een vergunning van de burgemeester nodig. Dat is de wettelijke bescherming van de grafrust. Het is niet zo dat door het verstrijken van de tijd en het waarschijnlijk afnemen van het volume van stoffelijke resten deze resten op een bepaald moment niet meer wettelijk beschermd (hoeven) worden.

Zie ook vergelijkbare vragen over het samen herbegraven of cremeren van meerdere personen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

Er is helaas ook wel eens verwarring tussen het opgraven (en herbegraven) van overledenen en de ruiming van graven. Zie bijvoorbeeld vraag nummer 58379 'Opgraving en herbegraving (2 personen samen in 1 kist)' en vervolgvraag nummer 58381. Bij de ruiming van graven mogen onder bepaalde voorwaarden de stoffelijke resten uit een of meer graven wel samen worden gecremeerd, maar mag de beheerder van de begraafplaats de as niet laten afgeven aan nabestaanden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen (www.lokbel.nl).

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht. Deze keer zijn net als in oktober 35 plaatsen beschikbaar. Op 5 november waren er al 22 aanmeldingen. Wacht dus niet te lang, als u belangstelling hebt.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE