57394 is het verzoek richting de gemeente Zwartewaterland gegaan om het desbetreff" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolg vraag 57394 Schudden graf eeuwigdurend recht Genemuiden


7 november 2023

Vraag nummer: 67519

Geachte heer Van der Putten,

N.a.v. uw antwoord op vraag 57394 is het verzoek richting de gemeente Zwartewaterland gegaan om het desbetreffende graf te schudden. De gemeente doet het volgende voorstel. Het graf mag worden geschud, maar dan moet rechthebbende eerst het grafrecht teruggeven aan de gemeente. Vervolgens gaat de gemeente het graf schudden en komt er ruimte voor 2x begraven. Dan kan de rechthebbende het grafrecht voor € 5657,00 (onbepaalde tijd) weer aankopen en kunnen rechthebbende en echtgenote samen in dat graf begraven worden. Is dit wel een rechtmatig voorstel?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, dat voorstel is in strijd met de toepasselijke regelingen.

In lid 4 van artikel 24 van de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zwartewaterland 2016' staat:"4. Rechthebbenden van een particulier graf dat voor de datum van het in werking treden van deze verordening is uitgegeven en waarvoor destijds het recht op het schudden van het graf niet is uitgesloten, behouden dit recht en kunnen dit particulier graf laten schudden; in dat geval vindt ruiming van het graf plaats door het zorgvuldig bijeen brengen van alle beenderen in een beenderenkist, die onder de bodem van het graf ingegraven wordt."

Als het desbetreffende graf voor de datum van het in werking treden van deze verordening (22-12-2015)* is uitgegeven en waarvoor destijds het recht op het schudden van het graf niet is uitgesloten, zou door de gemeente aan het verzoek om het graf te schudden voldaan moeten worden, zonder nadere voorwaarden of constructies. Wel tegen betaling van het daarvoor in 2023 verschuldigde tarief van € 821,00.

Als u het verzoek schriftelijk hebt gedaan en de schriftelijke reactie van de gemeente is zoals u bovenstaand beschrijft, kunt u een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na verzending van dat besluit. Zorg altijd dat een bezwaarschrift tijdig bij de gemeente wordt ingediend.

*De datum van inwerkingtreding is volgens de site https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR387394/1 22 december 2015. Volgens mij klopt dat niet en is de inwerkingtreding op zijn vroegst 25 december 2015, maar die paar dagen zullen weinig verschil maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >