Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervolg vraag 57394 Schudden graf eeuwigdurend recht Genemuiden

7 november 2023

Vraag nummer: 67519

Geachte heer Van der Putten,

N.a.v. uw antwoord op vraag 57394 is het verzoek richting de gemeente Zwartewaterland gegaan om het desbetreffende graf te schudden. De gemeente doet het volgende voorstel. Het graf mag worden geschud, maar dan moet rechthebbende eerst het grafrecht teruggeven aan de gemeente. Vervolgens gaat de gemeente het graf schudden en komt er ruimte voor 2x begraven. Dan kan de rechthebbende het grafrecht voor € 5657,00 (onbepaalde tijd) weer aankopen en kunnen rechthebbende en echtgenote samen in dat graf begraven worden. Is dit wel een rechtmatig voorstel?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, dat voorstel is in strijd met de toepasselijke regelingen.

In lid 4 van artikel 24 van de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zwartewaterland 2016' staat:"4. Rechthebbenden van een particulier graf dat voor de datum van het in werking treden van deze verordening is uitgegeven en waarvoor destijds het recht op het schudden van het graf niet is uitgesloten, behouden dit recht en kunnen dit particulier graf laten schudden; in dat geval vindt ruiming van het graf plaats door het zorgvuldig bijeen brengen van alle beenderen in een beenderenkist, die onder de bodem van het graf ingegraven wordt."

Als het desbetreffende graf voor de datum van het in werking treden van deze verordening (22-12-2015)* is uitgegeven en waarvoor destijds het recht op het schudden van het graf niet is uitgesloten, zou door de gemeente aan het verzoek om het graf te schudden voldaan moeten worden, zonder nadere voorwaarden of constructies. Wel tegen betaling van het daarvoor in 2023 verschuldigde tarief van € 821,00.

Als u het verzoek schriftelijk hebt gedaan en de schriftelijke reactie van de gemeente is zoals u bovenstaand beschrijft, kunt u een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na verzending van dat besluit. Zorg altijd dat een bezwaarschrift tijdig bij de gemeente wordt ingediend.

*De datum van inwerkingtreding is volgens de site https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR387394/1 22 december 2015. Volgens mij klopt dat niet en is de inwerkingtreding op zijn vroegst 25 december 2015, maar die paar dagen zullen weinig verschil maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder