Recht tot ontruiming door gemeente 2


14 november 2012

Vraag nummer: 32687

Allereerst mijn dank voor uw reactie op mijn vraag 32675, maar hierover het volgende;
In de akte staat letterlijk;
" het uitsluitend recht om voor 50 jaar, tot 12 juli 2026 niet meer dan 3 stoffelijke overschotten te begraven in de grafruimte gelegen op de algemene begraafplaats aan de Naarderstraat " met het grafnummer erbij vermeld.
Er wordt met geen woord gerept dat vanaf 10 jaar voor die datum er opnieuw moet worden verlengd en betaald als er begraven gaat worden want er staat in de akte immers tot 12 juli 2026.
In mijn gedachte wereld ging ik er dan ook vanuit als op 12 juli 2026 de laatste er al minstens 10 jaar in lag, de gemeente als er geen belangstelling meer is voor verlenging dan over zou kunnen gaan tot ontruiming, maar als echter kort voor die datum de laatste erbij komt, het dan helaas pindakaas is voor de gemeente, maar moeten ze nog een tijdje wachten met ontruimen, eigenlijk net als bij een verzekering, bij de ene hebben ze geluk en hoeven nooit uit te keren, en bij de andere pech en moeten ze een keer uit keren, een soort ondernemers risico dus.
Dit in relatie tot een ander antwoord van u aangaande kosten graf ruimen, waarin u stelt als dit bij de overeenkomst niet is vastgelegd is dit ontruimen later voor kosten gemeente want je kunt tussentijds die spelregels niet wijzigen, hoe moet ik dat dan zien in mijn situatie, met de letterlijke tekst zoals hierboven door mij aangegeven? is dit dan geen nieuwe voorwaarde stellen tijdens de rit?

Antwoord:

Geachte heer,

Als u een auto koopt staat ook niet in de koopovereenkomst dat u minstens 18 jaar oud moet zijn en een rijbewijs moet hebben om in die auto te mogen rijden. Dat staat in de wet.
En zo staat in de wet dat als men iemand in een graf begraaft, hij of zij minstens 10 jaar begraven moet blijven. Of dat wel of niet in een overeenkomst staat: men moet zich aan de wet houden.

Dat is geen kwestie van het stellen van nieuwe voorwaarden tijdens de rit. Het wettelijke voorschrift dat 10 jaar grafrust moet worden aangehouden staat al sinds 1869 in de huidige wet (Wet op de lijkbezorging, voor 1955 Begrafeniswet geheten), maar stond voordien ook al in tal van keuren en verordeningen. (Landelijk uniforme wetgeving voor begraven is er pas sinds 1869; voordien was het gemeentelijk en soms provinciaal geregeld).

Waarschijnlijk staat in uw overeenkomst een verwijzing naar de beheersverordening. In beheersverordeningen van begraafplaatsen staat gewoonlijk dat men de grafrechten moet verlengen als de resterende looptijd van het graf korter is dan 10 jaar en men in dat graf wil laten begraven.
In uw geval zal het om de gemeente Huizen gaan, als het gaat om een begraafplaats aan de Naarderweg. In de beheersverordening voor de algemene begraafplaatsen van de gemeente Huizen staat in artikel 8, lid 2: 'Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door een van de andere personen, genoemd in artikel 16, tweede lid.'
Een soortgelijke bepaling zal hoogstwaarschijnlijk ook vroeger al in de beheersverordening hebben gestaan.

De vergelijking met een ander antwoord van mij aangaande kosten voor het ruimen van een graf, gaat niet op. Er bestaan geen wettelijke voorschriften over de kosten van ruiming van graven. Ook was dit gewoonlijk niet neergelegd in overeenkomsten of beheersverordeningen. Dan kun je mijns inziens tussentijds de spelregels niet wijzigen. De gevolgen van de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar stonden al wel in de wet en in verordeningen.

Overigens zijn er ook wel gemeenten die proberen - ook al hebben ze er mijns inziens geen recht - toch nieuwe inkomsten aan te boren. Vergelijk mijn antwoord op de vraag Nieuwe kosten aan een graf dat verhuurd is voor onbepaalde tijd. Dan moet men de zaak aan de rechter voorleggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.