Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf op eigen erf.


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1195  (oude nummer: 1531)

28 March 1999

Het schijnt tegenwoordig te mogen, je laten begraven op eigen erf. Ik ben er voor, zolang de eigenaar van plan is er te blijven wonen totdat hij ook daar begraven zal worden. Indien er nakomelingen zijn is dat toch mogelijk ?

steenoven 32
5768 PK Meijel

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U merkt op dat het tegenwoordig zou mogen om je op je eigen erf te laten begraven. Ik heb over deze materie, het begraven in eigen grond, al eens eerder geschreven. Zie vraag 'Begraven op landgoed' van 17 december 1997 en vraag Regelgeving over begraven in "eigen" grond uit 1998.

Het mag juist NIET meer, het je laten begraven op je eigen erf. Het mocht vele eeuwen lang, maar is in 1991 afgeschaft. De enkele gevallen die zich daarna voordeden trokken landelijke publiciteit en hebben, ik merk het wel vaker, een ander idee laten ontstaan. Vroeger, toen het gewoon kon, hoorde je er bijna niemand over. Nu het iets bijzonders is, trekt het de aandacht.

Een 'los' graf in eigen grond mag niet meer. Maar wat wél mag, is het aanleggen van een eigen begraafplaats. Ook al gaat het om een kleine begraafplaats voor 1 graf of hooguit enkele graven. Het feitelijke verschil is dat men vroeger niet aan de algemeen geldende regels voor begraafplaatsen hoefte te voldoen, maar sinds 1991 wel.
Wanneer het gaat om een nieuwe situatie, dat men een graf wil aanleggen dat er voordien nog niet was, dan kan niet zonder meer begraven worden. Men kan het wel regelen, maar dan moet men er tijdig mee beginnen.

Men moet bij de gemeente toestemming vragen voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats. De wettelijke regels voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats (artikelen 37 t/m 42 (en eigenlijk ook 43 t/m 48, die zowel voor gemeenlijke als bijzondere begraafplaatsen gelden)) zijn dan van toepassing.
Ter vergelijking: vroeger was ook toestemming van burgemeester en wethouders nodig, maar die had een beperkter strekking. Nu is instemming van de gemeenteraad nodig en kan de gemeente meer en verdergaande (technische) eisen (denk aan zandsoort, grondwaterstand) stellen. Echter geen hogere/zwaardere eisen dan die men bij (andere) bijzondere (zoals kerkelijke) begraafplaatsen stelt. Ingevolge de wet moet ook de regionale inspectie van de
milieuhygiëne worden gehoord.
Het belangrijkste criterium voor de gemeenteraad is of de nieuwe kleine begraafplaats uit het oogpunt van ruimtelijke ordening en strijd met het bestemmingsplan niet bezwaarlijk is. In grondwaterbeschermingsgebieden bijvoorbeeld mag het niet. Maar in gebieden met een agrarische bestemming of de bestemming bos kan een zeer kleine inbreuk op het bestemmingsplan veelal geen kwaad.

U stelt dat u voor de aanleg van zo'n kleine begraafplaats bent, als de eigenaar en zijn nakomelingen van plan zijn er te blijven wonen. Dat is juridisch geen bruikbaar criterium. Het is geen voorwaarde die je aan een begraafplaats(je) kunt stellen. Er kunnen ook tal van omstandigheden zijn waarom er - ondanks dat men eerst wel de bedoeling had - niet aan kan voldoen. Het zou ook 'oneerlijk' zijn voor mensen zonder nakomelingen of mensen wiens nakomelingen niet op die plek wensen te wonen.
Maar dat is geen probleem. Ook opvolgende grondeigenaren kunnen het graf c.q. de begraafplaats respecteren. En als men er om welke reden dan ook vanaf wil, kan een graf worden verplaatst of opgeheven. Men kan, als men dat wil voorkomen, het graf ook beschermen door het grafrecht in handen te geven van een neutrale derde, zoals de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) of binnen de familie een familiestichting oprichten. Wat wel of niet mag of kan in bepaalde omstandigheden kan nauwkeurig worden beschreven en worden uitgevoerd. Het is daarom eigenlijk nog wat makkelijker dan u voorstelt, mits je het goed regelt.

Zie andere vragen in de subrubriek 'Graf/begraafplaats op eigen grond' in de hoofdrubriek 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift: In 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE