Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten wel/niet voor onbepaalde tijd?


23 september 2019

Vraag nummer: 58643

Mijn ouders sloten in mei 1979 een contract af voor 3 graven toen hun kind plots overleed. Volgens contract slotbepaling golden hier de reglementen opgesteld 25 jan 1962. Zij tekenden voor onbepaalde tijd. Ook stond er geen termijn genoemd in het contract dat het anders zou zijn. In het contract staan beknopt de wetsartikelen die verwijzen naar het reglement van 1962. Echter dit reglement is lastig te achterhalen. Tevens kwam in datzelfde jaar van overlijden een nieuw reglement. In 2009 keam er een brief met verzoek de grafrechten te verlengen. Toen leefde mijn vader(de gecontracteerde) nog. Hij is nu ook recent overleden. Nu zijn dus 2 van de 3 graven in "gebruik" genomen. Mijn moeder is nu betalingsplichtig. Vraag 1: is zij nu automatisch de eigenaar van de graven?
Vraag 2: waar vinden we nog het uitgebreide reglement van 1962? Vraag 3: was een brief in 2009 terecht, waarin verzocht werd ter verlenging van 10 jaar(125 euro per graf) of anders ging men over tot het "ruimen" van...(aldus de brief)

Wegens ziekte zijn mijn ouders destijds wel een procedure gestart m.b.v. een raadsman van de bond.
Deze man mocht ook optreden aan het gerechtshof.
Echter het bleef bij een procedure waarin de raadsman duidelijk aangaf dat de overkoepelende organisatie onjuist handelde.
Wegens dreigende grafruiming in geval van niet betaling en het kampen met ziekte hebben mijn ouders maar betaald! Ik begrijp hun situatie van destijds aangezien het om een kindergraf ging. Maar nu mijn vader er niet meer is en wij als broer/zus de volwassenheid hebben bereikt, voelen wij ons benadeeld. Destijds hebben onze ouders de graven afgekocht voor onbepaalde tijd. Het contract is het bewijs. Toch gaat de overkoepelende organisatie er tegen in.
Ook heb ik ze nu vragen gesteld. Op de begraafplaats staan nl meerde graven welke ouder zijn ook nog en niet ontruimd zijn. Voor ons een teken dat er hier onbepaalde tijd graven werden verkocht. En volgens contract vallen de 3 graven van ons hier ook onder. Welk advies heeft u voor ons?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Over een concrete situatie kan geen geen advies geven, als ik niet weet om welke begraafplaats van welke organisatie het gaat en ik niet over alle papieren, overeenkomst, reglement e.d. beschik.
Want er zijn bijna 4.000 begraafplaatsen in Nederland, die allemaal eigen regels en voorwaarden hebben, die in de loop van de tijd regelmatig zijn veranderd.

Een paar algemene opmerkingen kan ik wel maken.

1.
Uw moeder is niet automatisch rechthebbende van de graven (we spreken nooit over 'eigenaar', want de begraafplaats is en blijft altijd eigenaar van alle graven, als eigenaar van de ondergrond). De begraafplaats moet het contract op haar naam overschrijven. Als dat niet gebeurt is uw moeder niet alleen geen rechthebbende, maar kunnen de grafrechten ook vervallen, volgens veel reglementen. Snel regelen, dus!

2.
U vraagt waar het reglement van 1962 te vinden is. Welnu, eigenlijk had uw vader dat reglement in 1979 van de begraafplaats moeten krijgen en moeten bewaren. De begraafplaats behoort u nu nog aan dat reglement te kunnen helpen. Want het is een reglement van en voor alleen die begraafplaats. Het is geen landelijke wet of regeling of zo.

3.
Ik kan zonder te weten om welke begraafplaats van welke organisatie het gaat en zonder over alle papieren, overeenkomst, reglement e.d. te beschikken, niet zeggen of de brief van 2009 terecht was of niet.

4.
Het is voor mij niet duidelijk dat het contract aangeeft dat het om een graf voor onbepaalde tijd gaat. Het ontbreken van een termijn betekent nog niet dat iets voor onbepaalde tijd is. Als een contract voor onbepaalde tijd is, moet dat er letterlijk in staan.
U mag mij een kopie van het contract opsturen, per e-mail of post, dan wil ik wel kosteloos bezien wat ik van dat contract vind. Mijn adresgegevens vindt u in de Bedrijvengids van deze site.

Dat oudere graven nog niet zijn geruimd, betekent niets. Dat kunnen graven zijn die wel voor onbepaalde tijd waren uitgegeven; graven waar wel een verlenging voor is betaald of graven waarvan de rechten verlopen zijn, maar die nog niet geruimd zijn. Er is voor een begraafplaats geen verplichting om graven direct te ruimen. Vaak wacht men tot men van een aantal graven samen de monumenten kan ruimen; dat scheelt in de kosten.

Dat een procedure uit 2009 blijkbaar niet gewonnen is, is nu geen goed voorteken.

Het kan zo zijn, dat toen uw vader in 2009 'toch' maar betaalde, hij in feite afstand deed van oude rechten en de nieuwe voorwaarden accepteerde. Dat kan blijken uit de documenten voor de verlenging die hij in 2009 gehad moet hebben. Als u die nog hebt, stuurt u die dan ook maar mee.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE