Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten jaarlijks betalen


15 september 2017

Vraag nummer: 51999

De grafrechten van een familie verlopen deze maand. Ruim een jaar vantevoren heeft de familie daarover bericht gehad. Daarop werden we gebeld dat ze verlenging niet kunnen betalen maar wel de grafrechten willen verlengen. Of we een uitzondering wilden maken. RH heeft uiteindelijk boos de verbinding verbroken en belde een jaar later opnieuw met hetzelfde verzoek. Later arriveerde een brief met het verzoek de grafrechten ieder jaar te mogen betalen. Mag dit, kan dit en wat zijn de eventuele valkuilen. Verleng je evt. met 5 jaar met ieder jaar het nieuwe tarief b.v. Kun je het grafrecht acuut beëindigen als er niet betaald wordt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het knelpunt in deze situatie is dat de Wet op de lijkbezorging sinds 2010 voorschrijft dat grafrechten met een minimale termijn van 5 jaar verlengd kunnen worden. De wetgever denkt niet aan bijvoorbeeld weduwes met een eenvoudig pensioen voor wie het lastig is om in een keer de kosten van 5 jaar op te brengen. De wetgever noemde 'administratieve vereenvoudiging' als reden om die termijn van 5 jaar in te voeren. Maar op deze manier wordt het contact tussen familie/rechthebbende en begraafplaats veel losser en vergeten mensen bijvoorbeeld makkelijker om adreswijzigingen door te geven. Als je elk jaar een rekening krijgt, wordt er sneller aan zulke zaken gedacht en zal een nieuwe bewoner van een pand ook eerder geneigd zijn om post aan de vorige bewoner door te sturen.
Ik heb het er toevallig vanochtend uitgebreid over gehad met de staf van een andere gemeente; de conclusie was dat het wenselijk is om jaarlijks te kunnen betalen en jaarlijks contact te hebben.

Wat u kunt doen, is de grafrechten verlengen voor 5 jaar, maar de kosten spreiden in 5 jaarlijkse betalingen. Dan zit u juridisch juist. Maar daar zal uw Verordening lijkbezorgingsrechten voor aangepast moeten worden, want anders kunnen zulke kosten niet over meerdere jaren gespreid worden. Het is dan ook nog een vraagpunt of al die 5 jaren het jaarbedrag hetzelfde blijft, dan wel het jaarlijkse bedrag stijgt met de jaarlijkse verhoging mee. Daar moeten de deskundigen van de afdeling Belastingen van uw gemeente zich maar over buigen.

Grafrechten moeten voor minimaal 5 jaar verlengd worden, maar onderhoudskosten mag men wel zonder probleem per jaar in rekening brengen.

Een ander punt dat u noemt is dat je in de beheersverordening een bepaling moet hebben dat je de grafrechten vervallen kunt verklaren als de onderhoudsrechten (en andere kosten) niet betaald worden (of ook aan andere voorwaarden niet voldaan wordt). Ik heb lang geleden wel eens een voorbeeld van een dergelijke bepaling opgeschreven, in de subrubriek 'Verordening / reglement' van deze adviesrubriek. Ik heb in de loop der jaren ook gezien dat vele tientallen gemeenten en ook een aantal kerkelijke begraafplaatsen die bepaling hebben opgenomen. Ik heb hem even voor u opgezocht: vraag 1727 'Model-bepalingen inzake grafmonumenten voor beheersreglement/verordening'.

Het gaat dan om dit voorbeeld:
Artikel Z
1.De grafrechten vervallen:
a. door het verlopen van de termijn;
b. indien de rechthebbende of gebruiker afstand doet van het recht;
c. indien een van de begraafplaatsen wordt opgeheven.
2. Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren:
a. indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht - ondanks een aanmaning - niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;
b. indien de rechthebbende of gebruiker - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van dit reglement (bij gemeenten: verordening) op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;
c. indien de rechthebbende of de gebruiker van een graf is overleden en het recht niet binnen één jaar is overgeschreven.
3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten.
4. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken of beplanting kan gedurende een maand vóór het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kunnen zij geen aanspraken op deze voorwerpen doen gelden.
5. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende of gebruiker, of degene die opdracht heeft gegeven een grafrecht te vestigen of andere diensten te verrichten, een uitvaartverzorger inbegrepen, bij niet (tijdige) betaling van kosten die verband houden met werkzaamheden of diensten in verband met lijkbezorging of plechtigheden als bedoeld in artikel .. of maatregelen als bedoeld in artikel Y, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Het bestuur is alsdan gerechtigd om vanaf de factuurdatum aan de rechthebbende of gebruiker in rekening te brengen:
- rente ad 1,5% per maand - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het opeisbare bedrag;
- administratiekosten, gesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van Euro 25,- per factuur;
- alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; deze laatste worden wat omvang betreft bepaald door de door het bestuur met de inning belaste advocaat en/of incassobureau.

Tot slot: als u de Verordening lijkbezorgingsrechten wilt wijzigen, zit u waarschijnlijk heel gunstig qua timing. Gemeenten zijn juist deze weken bezig met het actualiseren van belastingverordeningen voor volgend jaar. Dat burgers meer mogelijkheden voor gespreide betaling krijgen zal het gemiddelde raadslid ook wel aanspreken, schat ik in.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >