Fiscale aspecten

Leuker kunnen we het niet maken...

Overlijdenskosten zijn sinds 2009 niet meer aftrekbaar in de aangifte van inkomensbelasting. De overlijdenskosten zijn wel aftrekbaar van de nalatenschap in de aangifte erfbelasting.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Uitvaartverzekering wordt tot een bepaald bedrag niet tot het belastbare vermogen gerekend

Box 3 Inkomstenbelasting: vermogensrendementsheffing

In ons inkomstenbelastingstelsel geldt dat over vermogen (verschil tussen bepaalde bezittingen en bepaalde schulden) belasting is verschuldigd als dat vermogen een zekere grens te boven gaat. Die grens heet het heffingsvrije vermogen. Er wordt verondersteld dat het belastbare vermogen een fictief rendement oplevert. Over dat rendement is een belastingheffing verschuldigd van 30%. We noemen dit de vermogensrendementsheffing. Bepaalde vermogensbestanddelen worden niet tot het belastbare vermogen gerekend. Dat is onder andere het geval voor de uitvaartverzekering. Wel moet het dan gaan om een verzekering die uitsluitend is bedoeld voor de financiering van de uitvaart. De vrijstelling is jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2016 € 6.957,- per belastingplichtige.

Overlijdenskosten in de aangifte erfbelasting

In de aangifte erfbelasting zijn overlijdenskosten aftrekbaar. Andere kosten dan overlijdenskosten zijn niet aftrekbaar. Het is daarom van belang om te weten wat exact wordt verstaan onder overlijdenskosten. Aftrekbaar zijn dergelijke kosten alleen indien en voor zover ze niet worden gedekt door een (uitvaart)verzekering. Dit betekent dat de kosten daadwerkelijk door de erfgenamen moeten worden gedragen.

In de aangifte erfbelasting zijn in ieder geval de kosten aftrekbaar die na het overlijden worden gemaakt om de erflater waardig te begraven of te cremeren. Het betreft de kosten van de uitvaart, het graf of een urn en de grafbedekking. De aftrek is echter niet onbeperkt; de kosten mogen gezien de stand en het vermogen van de overledene niet bovenmatig zijn. De kosten van de voorbereiding van de uitvaart, zoals de bekendmaking van het overlijden in een advertentie, rouwkaarten en bloemen zijn ook aftrekbaar. Na de begrafenis of crematie worden vaak nog kosten gemaakt in verband met een condoleanceregister, de ontvangst van de genodigden en het versturen van dankbetuigingen. Ook deze kosten zijn aftrekbaar.

Zoals gezegd zijn andere kosten dan overlijdenskosten niet aftrekbaar voor de erfbelasting. Het gaat dan om kosten die niet direct door het overlijden zijn ontstaan, zoals de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap. Dit betekent dat de kosten van de (notariële) verklaring van erfrecht, de akte van verdeling, de overlijdensaangifte inkomstenbelasting, de aangifte erfbelasting en de executeurbeloning niet aftrekbaar zijn. De executeurbeloning kan bij de executeur bovendien nog zijn belast met inkomstenbelasting. Heffing van inkomstenbelasting blijft op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën alleen achterwege, indien:

  • hij/zij de executeurwerkzaamheden niet beroepshalve verricht;
  • erfbelasting over de executeurbeloning is geheven.


Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Vind een onderneming:

Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Zijn begrafeniskosten fiscaal aftrekbaar? (Overzicht wanneer wel/geen fiscale aftrek)

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >