schenking voor overlijden en rentevergoeding op vordering


20 december 2004

Vraag nummer: 8898  (oude nummer: 5216)

Ik heb 2 vragen voor u:

1. Mijn vader is in augustus van dit jaar na een kort ziekbed van 4 weken overleden. Twee weken voor zijn overlijden hebben we nog met de notaris gesproken om te kijken of dmv schenking de successiebelasting verlaagd kon worden. Volgens de notaris zou dit geen voordeel opleveren omdat over schenkingen tot 180 dagen voor het overlijden successiebelasting betaald moet worden. Nu las ik in de folder 'Belasting en Erven' van de belastingdienst dat op bovenstaande regel een uitzondering bestaat, en wel wanneer op de voor één kalender jaar geldende verhoogde vrijstelling nog geen beroep is gedaan (mijn 2 broers en ikzelf zijn jonger dan 35). Onze notaris was hier niet van op de hoogte, en door deze lacune in zijn kennis dienen wij nu € 3,000 extra successiebelasting te betalen. Is dit bedrag op enigerhande wijze te verhalen op de notaris?

2. Onze notaris informeerde ons tevens dat de langstlevende ouder over het erfdeel van kinderen jaarlijks een (enkelvoudige) rentevergoeding van 6% betaald. Deze rente wordt niet aan de kinderen uitbetaald maar uit het vermogen van de nog levende ouder naar het erfdeel van het kind 'doorgeschoven'. Hiermee wordt het vermogen van de ouder dus verlaagd en hoeft er bij overlijden van deze langstlevende ouder dus minder aan successiebelasting betaald te worden.
Nu lees ik echter dat deze rentevergoeding niet 6% is, maar de wettelijke rente minus 6%. Momenteel is de wettelijke rente lager dan 6% en wordt er volgens mij feitelijk geen rentevergoeding betaald (maw er verschuift geen vermogen van de ouder naar de kinderen?). Kunt u aangeven wat de juiste lezing omtrent deze regel is?

Antwoord:

Geachte heer,

1. Naar mijn weten worden de geschonken bedragen waarop een beroep is gedaan voor de eenmalige vrijstelling, inderdaad niet alsnog in de successiebelasting betrokken, ook al is de schenking binnen 180 dagen voor het overlijden geschied.
Als ik u was zou ik de notaris hiermee confronteren en hem/haar in ieder geval de mogelijk geven uitleg te geven aan u.

2. In grote lijnen kan de rentevergoeding 2 oorsprongen hebben: een testament of de wet. In een (langstlevende) testament kan gewoon bepaald zijn dat de rentevergoeding op de vordering 6% bedraagt.
Is de wet van toepassing (dus géén testament), dan is er een rentevergoeding verschuldigd voorzover de wettelijke rente hoger is dan 6% en dan dus voor dat percentage (boven de 6%).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.