ontvreemding uit boedel


9 februari 2017

Vraag nummer: 49561

Recent is mijn moeder overleden. Mijn vader overleed 10 jaar eerder. Zij hadden een testament op langslevende en ik blijk nu door mijn moeder te zijn onterfd. Mijn zus is enige erfgenaam. Ik heb benificiair aanvaard en aanspraak gemaakt op de legitieme portie. Mijn moeder had per testament de boedel aan mij nagelaten. Deze bleek na een boedelbeschrijving rond de 2000 euro groot. Het huis van mijn moeder is door zus verkocht. Ik heb afstand gedaan van de boedel, en de getaxeerde waarde daarvan is in mindering gebracht op de legitieme massa. Na onderzoek van de rekeningafschriften blijkt mijn moeder - vlak voor haar overlijden - een tweedehands auto te hebben gekocht (aanschafwaarde 4000 Euro) die niet in de boedelbeschrijving stond opgenomen. Navraag bij de executeur (niet mijn zus) leverde als reactie dat mijn zus zich deze auto had toegeëigend zonder de executeur of mij daarover te informeren. Wat zijn de regels in deze? De executeur stelt dat de waarde van de auto (5000 Euro) nu zal worden toegevoegd aan de legitieme massa. Middels zoeken op internet kom ik ook een bericht tegen met de volgende tekst: "... Op grond van artikel 3:194 lid 2 BW verbeurt een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten. In de Memorie van Toelichting bij dit artikel is aangegeven dat het verzwijgen, zoek maken of verborgen houden plaats vindt telkens wanneer door de erfgenamen een handeling wordt verricht of iets wordt nagelaten met het oogmerk de rechten der deelgenoten te verkorten. "
Ik verneem graag hoe de vork in de steel steekt en hoe te handelen in deze.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zoals in uw vorige brief aangegeven raad ik u aan, gezien de vele vragen die u hebt, één en ander te overleggen met uw notaris. Het door u genoemde artikel zou mogelijk niet van toepassing zijn, daar er mogelijk (ik kan dat slecht beoordelen vanaf deze plaats)geen sprake is van deelgenoten, indien er maar één erfgenaam is. Belangrijk bij de legitieme portie is onder meer artikel 78 van Boek 4 waarin het recht op inzage is vastgelegd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn