Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vergoeding lidmaatschap uitvaartvereniging (met nagekomen reactie)

1 december 2015

Vraag nummer: 44417

Geachte heer van der Putten,

Als uitvaartverzorger (en ondernemer..) verzorgen wij met regelmaat een uitvaart voor een lid van een uitvaartvereniging. Na een melding van overlijden te hebben gedaan bij de betreffende vereniging en de uitvaart te hebben verzorgd, sturen wij doorgaans een verzoek naar de vereniging om te komen tot het uitkeren van de vergoeding (conform het reglement).

Dit ging tot op heden altijd goed totdat wij recent verrast werden door een plaatselijke vereniging die ons verzocht de 'achterliggende dossierstukken' door te sturen, zodat zij e.e.a. kon 'controleren' alvorens over te gaan tot het versturen van 'hun' factuur aan de nabestaanden. Hierop zou dan de lidmaatschapsvergoeding in mindering worden gebracht.

Dit lijkt mij op ongeoorloofde praktijken/bemoeienissen daar genoemde uitvaartvereniging volgens mij geen partij is. De familie/nabestaanden tekenen ons opdrachtformulier en volgens mij is er dan sprake van een overeenkomst tussen hen en ons (als uitvaartverzorger/opdrachtnemer). In het reglement staat het volgende; Bij het niet gebruik willen c.q. kunnen maken van de uitvaartverzorger of zijn/haar vervanger, dan kan in overleg met het bestuur van een andere uitvaartverzorger/onderneming gebruik worden gemaakt. In zo'n geval wordt de vergoeding onder aftrek van administratiekosten verrekend met de nabestaanden.

Onze vraag is dus; heeft een uitvaartvereniging het recht om stukken op te vragen bij een uitvaartverzorger waarmee zij geen afspraken hebben gemaakt en zelf een factuur op te maken zonder dat zij formeel een opdrachtgever (en getekende opdracht) heeft?

En mag zij de uitkering (lidmaatschapsvergoeding) weigeren als het overlijden tijdig en conform het reglement is gemeld?

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw verhaal is net te weinig specifiek om een concreet antwoord te geven. Want dan moet je weten wat de gangbare praktijk is, of er wel een uitzonderingen waren, wat precies de relatie is tussen de verzekerde en de vereniging en de polis/voorwaarden in die relatie.

Als een familie u rechtstreeks opdracht tot het verzorgen van de uitvaart geeft, door middel van het tekenen van een opdracht, zonder tussenkomst van de vereniging en u bij die vereniging ten behoeve van de familie alleen de uitkering opvraagt, zie ik ook geen reden voor u om 'achterliggende dossierstukken' te verstrekken.

Ik snap ook niet hoe en waarom de vereniging meent een eigen factuur aan de opdrachtgever te moeten sturen. En waarom zij het recht of de taak zou hebben om stukken bij de uitvaartverzorger op te vragen.

Maar ik kan niet zeggen dat dat nooit kan, want ik ken het reglement en de voorwaarden van die vereniging niet. En weet dus ook niet waar de nabestaanden van een overledene aan gebonden zijn.
Ik zou mij op zich nog wel kunnen voorstellen dat als nabestaanden een bedrag claimen, dat ze moeten aantonen dat die kosten ook werkelijk gemaakt zijn. Maar dat moet dan ook uit het reglement blijken.

U zou gewoon ook eens kunnen vragen (schriftelijk) waarom men dat nodig heeft en waarom men meent dat te kunnen vragen. En dan een schriftelijke, onderbouwde, reactie vragen. Niet genoegen nemen met een algemeen verhaal via de telefoon.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

--------
nagekomen reactie 4 april 2016

Geachte heer van der Putten,
Toevallig las ik vraag en antwoord op: Vergoeding lidmaatschap Uitvaartver. dd. 1 december 2015 nr. 44417. De vraag sloeg hoogstwaarschijnlijk op een lid van de Uitvaartvereniging St. Annaparochie/Nij Altoenae.
Een familie had rechtstreeks contact opgenomen met de bewuste ondernemer. Bij de opname informeerde de ondernemer of de familie ook nog ergens lid was. Bel maar even om de ledenkorting. In ons reglement staat duidelijk, dat een familie contact moet opnemen met de uitvaartverzorger in dienst van de vereniging of de vereniging zelf. Het bestuur besloot de ledenkorting toch toe te kennen vanwege de advertentie van de betrokken ondernemer: "ongeacht uw verzekering, lidmaatschap of uitvaartverzorger." De familie werd hier op 29 nov. per mail van de op de hoogte gesteld. Wel wilde de vereniging alle nota 's ontvangen om eventuele kortingen( provisies) voor de familie te claimen. Verder het verzoek om de mail door te sturen naar de bewuste ondernemer.
Op 17 dec. ontving de vereniging een verzamelnota van de ondernemer, deze is onder protest betaald. De vereniging wilde een gespecificeerde nota o.a. van de crematie.
De ondernemer weigerde dit. Toen de familie de kortingen binnen had, wilde deze niet meewerken om een klacht bij de ombudsman in te dienen.
Conclusie: We moeten net als Dela en Monuta de leden er op wijzen, dat ze behoorlijk gekort worden bij het niet direct in kennis stellen van de vereniging. ( Bij Dela en Mouta ongeveer 50 % korting)

Met vriendelijke groet,
Teake Brandsma
voorzitter uitvaartvereniging St. Annaparochie / Nij Altoenae
http://www.uitvaartstanna.nl

-----

Nog een opmerking van mij:
Ik zie wel vaker advertenties of opmerkingen op een site van een ondernemer, dat hij uitvaarten regelt "ongeacht uw verzekering of lidmaatschap van een vereniging" e.d.
Ik vind deze opmerkingen misleidend, als er niet bij vermeld staat dat dit de hoogte van de uitkeringen van verzekeringen of verenigingen kan beïnvloeden.

Zie: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder