Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Machtiging voor binnentreden woning overledene


15 juni 2018

Vraag nummer: 55380

Ik zoek een voorbeeld van een machtiging tot binnentreden van een woning van een overledene, wanneer de gemeente de opdrachtgever van de uitvaart is. Heeft u er een?

groet Ylze

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, daar heb ik geen voorbeelden van.

Maar het lijkt mij niet ingewikkeld. Het zal iets zijn als:

De burgemeester van de gemeente X,
gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden jo. artikel 21, eerste en tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging en artikel 5:27, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht,
geeft machtiging aan:
naam: ___________________________________
functie: _________________________________
om zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woning gelegen aan het volgende adres:
adres: ___________________________________
om noodzakelijke gegevens te verzamelen voor de lijkbezorging van ____(naam overledene)________ .

De burgemeester bepaalt voorts dat:
bij afwezigheid van de bewoners in genoemde woning kan worden binnengetreden voor zover dit dringend noodzakelijk is;
degene die bevoegd is zonder toestemming van de bewoners binnen te treden zich door anderen kan doen vergezellen, voor zover dit voor het doel van het binnentreden redelijkerwijs is vereist.

Deze machtiging is van kracht op de dag waarop zij is afgegeven en zeven daarop volgende dagen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na (datum feitelijke toepassing bestuursdwang) een bezwaarschrift bij de burgemeester van X indienen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
• de naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van het bezwaar.
Nadat bezwaar is ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, is het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht, Postbus 0000, 0000 AA Arnhem. U bent in dat geval griffierecht verschuldigd. De rechtbank informeert u hierover.

Afgegeven te (plaatsnaam) op (datum)
De burgemeester van X,
(handtekening)

Het is verstandig om de afdeling Juridische Zaken van uw gemeente hier ook naar te laten kijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >