Euthanasieverklaring. Die kunt u van die pagina ook downloaden. Mon Jun 11 12:1" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Euthanasieverklaring opstellen


2 februari 2002

Vraag nummer: 760  (oude nummer: 920)

Voor een model euthanisatieverklaring, kijk op onze pagina Euthanasieverklaring. Die kunt u van die pagina ook downloaden.


Mon Jun 11 12:19:58 2001

Geachte Mr. Van der Putten,

Graag zou ik advies van u willen inzake het opstellen van een euthanasieverklaring. Volgens mij is het mogelijk dit zelf te regelen (Ik heb de website van de NVVE geraadpleegd maar krijg daar geen informatie zonder lid te worden. De verplichting om lid te worden staat mij tegen.).
Is het mogelijk ergens een voorbeeld verklaring te verkrijgen?
Met welke zaken moet ik rekening houden?
Bij voorbaat dank!

Antwoord:

Mon 11 Jun 2001

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb op 11 juli 2000 al eens een vraag gehad over een euthanasieverklaring.

Gemakshalve herhaal ik dat antwoord even:
De Nederlandse Vereniging voor vrijwillige euthanasie (NVVE) heeft een soort model-verklaring, maar die is alleen te bestellen of te verkrijgen voor leden, als ik het wel heb. Je kunt voor een paar tientjes per jaar lid worden van die vereniging. Er is ook een site: www.nvve.nl.

Het is echter de vraag of je een model nodig hebt. U kunt ook zelf een euthanasieverklaring opstellen. Euthanasie is (nog) geen wettelijk verankerd recht en men kan wel 100 verklaringen opstellen, maar formeel en feitelijk heeft dat beperkte betekenis. U bent altijd afhankelijk van artsen die het willen inwilligen of niet en familie of vrienden die uw verzoek willen honoreren. Of een bepaalde toestand, namelijk dat geen menswaardig voortleven meer mogelijk is, inderdaad aan de orde is, is altijd een kwestie van persoonlijke interpretatie. Ik wil u niet ontmoedigen, maar de realiteit aangeven.

Ik ben zelf eens even voor u een verklaring in elkaar gaan knutselen. Want ik heb in mijn archief wel een daarop lijkend stuk en zo moeilijk is het niet.
Ik ken ook wel mensen die propageren dat de notaris zo'n verklaring opstelt, maar dat is - behalve voor de beurs van de notaris - nergens goed voor. Een verklaring wordt er niet belangrijker door.

Mijn 'model' euthanasie-verklaring luidt als volgt:

Ondergetekende, (naam, voornamen) ................ , wonende ............. , geboren te ............ op .. ......... 19.. , ongehuwd / gehuwd (geweest) met .........., verklaart als volgt.
Wanneer ik te eniger tijd door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, waaruit voor mij geen herstel tot een menswaardige levensstaat te verwachten is, geef ik als mijn uitdrukkelijke wens te kennen:
a. dat op mij geen levensverlengende technieken worden toegepast en men mij laat sterven onder voortzetting van verzachtende behandelingen en verzorging tot mijn dood;
b. dat, voor zover het volgen van de sub a geuite wens niet voldoende of genoeg resultaat mocht hebben en er andere mogelijkheden zouden bestaan die tot een goede dood leiden, in mijn geval van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.
Indien de behandelend arts niet over geschikte middelen beschikt of daarvan geen gebruik wil of kan maken, verzoek ik hem zijn behandeling over te dragen aan een andere arts.
Wanneer de arts ook aan dit verzoek niet kan of wil voldoen, verzoek ik hem mijn echtgenoot/echtgenote / kind / een familielid / vriend in staat te stellen de behandeling op te dragen aan een andere arts.
Ik verzoek degene die deze verklaring in beheer heeft een afschrift te verschaffen aan iedere mij behandelende arts, wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
Deze verklaring is aan de orde, indien ik op enig tijdstip niet in staat ben haar te bevestigen, te wijzigen of te herroepen, op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen mij uit andere hoofde te uiten.
Deze verklaring is opgesteld en ondertekend in bijzijn van …….. (liefst 2 personen (liefst jongere personen, die waarschijnlijk nog leven als u oud en gebrekkig bent; anders moet u de verklaring en getuigen bijvoorbeeld om de tien jaar 'verversen'), wiens volledige naam, adres en geboortedatum wordt vermeld), die kunnen getuigen dat deze verklaring door mij persoonlijk is opgesteld en getekend, toen ik gezond van lichaam en geest was.
Plaats ...........Datum .........Handtekening(en) ..........

Hiermee moet het lukken.

mr. W.G.H.M. van der Putten

11 juni 2001

-----

NB Ik heb later nog wel eens de vraag gekregen of deze verklaring geheel met de hand geschreven moet zijn, net als een codicil. Dat is niet nodig. Maar als men een duidelijk handschrift en tijd heeft, kan het natuurlijk wel.

Ik adviseer wel om regelmatig te controleren of de verklaring nog actueel is.
Voor een actueel model van een euthanasieverklaring verwijs ik naar de site www.nvve.nl.
De NVVE heeft verschillende wilsverklaringen. Je moet er voor een bescheiden bedragje lid voor worden, maar een goede verklaring kan later 'onbetaalbaar' blijken...

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >