Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn uit graf van begraafplaats meenemen (1)


2 juni 2016

Vraag nummer: 46358

Geachte heer Van der Putten.
Ik wil graag een kwestie aan de orde stellen namens een oudere dame, wier echtgenoot niet meer in staat is de casus aan de orde te stellen.
Haar zoon is 20 jaar geleden gecremeerd, waarna de asbus begraven is in een urnenkeldertje op een begraafplaats. De urn is of van aardewerk of van porcelein. Dus weinig of geen kans dat de urn "lekt".
Mevrouw heeft besloten geen gebruik meer te maken van de mogelijkheid de grafrechten te verlengen en wil de asbus met asresten graag terughebben en mogelijk thuis bewaren.
De beheerder van de begraafplaats stelt dat dit niet mogelijk is en beroept zich op de Wet op de Lijkbezorging, artikel 66 en 66 a. Hij stelt dat de asbus op het terrein moet blijven waarna de urn in een urnenmuur kan worden geplaatst, de urn in een verzamelgraf wordt geplaatst of dat de as verstrooid dient te worden.
Op 1 februari 2011 deelde u onder nummer 7858 oude nummer 16406) aan een heer mede dat het "zeker mogelijk is. Men kan aan de asbus altijd een nieuwe bestemming geven. (.....) De asbus kan thuis bewaard worden of eventueel elders worden bewaard".
Een zelfde strekking onder bericht d.d. 15 maart 2012, vraag nummer 27812. U stelt daarin "Jazeker mag een rechthebbende de urn meenemen. Dat mag altijd".
Kunt u mij aangeven waarop uw mededeling aan genoemde personen -eventueel juridisch- is gebaseerd? Is er b.v. sprake van jurisprudentie, andere regelgeving of wat dan ook?
Ik wacht uw antwoord met grote belangstelling af.
Namens bovenbedoelde mevrouw wil ik u bij voorbaat hartelijk bedanken voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,
J.J. Engelenberg

Antwoord:

Geachte heer,

De beheerder van de betreffende begraafplaats vergist zich. De artikelen 66 en 66a van de Wet op de lijkbezorging (zonder hoofdletter l) gaan over de situatie dat de houder van een begraafplaats de asbus wil of moet ruimen. Dat is hier helemaal niet aan de orde.

Misschien heeft deze beheerder nog weinig ervaring en denkt hij dat het beƫindigen van de huur van een urnennis of urnengraf wettelijk en feitelijk gelijk staat aan ruimen. Maar dat is helemaal niet zo. Wie een asbus laat bijzetten, heeft altijd het recht om de bestemming van de as te wijzigen.

Als ik mijn auto in een parkeergarage zet, heb ik alle recht om hem er later weer uit te halen. Dat geldt voor een asbus net zo. De eigenaar van de asbus is vrij om te beslissen waar hij die asbus korte of langere tijd neerzet. Of weer ophaalt. Net als de eigenaar van een fiets of een auto.

Dat de asbus weer aan de eigenaar van de bus kan worden gegeven, staat in artikel 63 van de Wet op de lijkbezorging:
1. Een asbus die is bijgezet kan op verzoek van de nabestaande door of namens wie de opdracht tot bijzetting is gegeven, door de houder van de plaats van bijzetting aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld.
2. Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.
De plaats van bijzetting kan een begraafplaats of een crematorium zijn. Een andere nabestaande kan de asbus niet ophalen zonder de toestemming van de rechthebbende op het urnengraf, gewone graf, of urnennis.

Soms kan men niet zomaar zelf over de stoffelijke resten beschikken. Dat geldt voor een in een kist begraven overledene. Dan is vergunning van de burgemeester nodig voor een opgraving. En dan kan men de stoffelijke resten nooit mee naar huis nemen, want dat is verboden. Zo'n verbod is bij asbussen helemaal niet aan de orde.

Misschien kan de beheerder van die begraafplaats de vriendelijke suggestie worden gedaan om het boek 'Begraving' (uitgave SDU) van mijn hand te kopen. Daar kan men al dit soort dingen lezen.
Ook is het raadzaam om zich als begraafplaats aan te sluiten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). Men krijgt dan 6x per jaar het blad De Begraafplaats en men kan altijd voor advies een beroep doen op een van de consulenten van de LOB.

Men kan de beheerder ook wijzen op vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Bijzetten of verwijderen asbus'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift: nader overleg met de beheerder had het gewenste resultaat. Zie [l]Urn uit graf van begraafplaats meenemen 2[/l]


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE