Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Te hoog grafmonument

29 augustus 2023

Vraag nummer: 67217

Geachte heer Van der Putten,

Op onze parochiële begraafplaats heeft een steenhouder op een graf een beeld geplaatst dat 30% hoger is dan toegestaan in het uitvoeringsreglement.
Wij zijn van mening dat dit beeld verwijderd dient te worden en de steenhouwer aangeschreven dit te doen. Hij reageert niet en het beeld is nog niet verwijderd.
Mogen wij dit zelf (laten) doen, evt op zijn kosten?

Hoor het graag van u, groet,

Thom Verlinden

Antwoord:

Geachte heer,

De rechthebbende van het graf - ik neem althans aan dat het om een particulier graf gaat - is de verantwoordelijke partij. Met de steenhouwer hebt u als begraafplaats geen contractuele relatie, met de rechthebbende wel. De rechthebbende moet zich aan de regels van (het reglement van) uw begraafplaats houder; de steenhouwer niet. De steenhouwer 'is niks' van u, juridisch gezien.
U kunt klagen bij de rechthebbende en die kan klagen bij de steenhouwer.
Althans, wanneer het reglement voor het beheer van uw begraafplaats dat zo regelt.

Ik heb eens even naar het reglement voor uw begraafplaats(en) gekeken. Artikel 4 gaat over grafbedekkingen.
Is er vergunning gevraagd en verleend voor het plaatsen van een monument? Dan neem ik aan dat het geplaatste te hoge monument afwijkt van datgene waarvoor vergunning is verleend. Dan kunt u de rechthebbende vragen het geplaatste monument te (laten) verwijderen of wijzigen.

Maar nu, de volgende stap. Wat als de rechthebbende zich ook van uw brief niets aantrekt. Mag u dan het monument zelf laten verwijderen? Daar zegt het reglement niets over. Dat is in mijn ogen een omissie. Kunt u het monument verwijderen op kosten van de steenhouwer? Nee, want u hebt met de steenhouwer niets te maken; u hebt met de rechthebbende te maken. Kunt u het monument dan verwijderen op kosten van de rechthebbende? Nee, want daar zegt het reglement niets over.
Wat u mijns inziens zou kunnen en moeten doen, is dat u het reglement op dit punt aanpast, met terugwerkende kracht.

U zou er trouwens goed aan doen om het reglement ook op enkele andere punten aan te passen. Bij voorbeeld in artikel 4.2 staat dat grafbedekking eigendom is van de rechthebbende. Dat is juridisch kul. Dat kunt u niet regelen in een reglement. Dat is zoiets als in een reglement vaststellen dat de fiets van Marie volgens u van Jan is. Dat kan niet. Sinds 2011 is het zo dat een grafmonument eigendom van een andere persoon dan de rechthebbende van een graf kan zijn. Men kan niet in een beheersreglement van een begraafplaats bezit en eigendom van mensen veranderen en zeggen dat alles eigendom van de rechthebbende is.

En zo zijn er nog wat puntjes, maar dat gaat te ver voor dit antwoord.
Ik adviseer u om op korte termijn de sancties voor het zich niet houden aan voorschriften in of krachtens het reglement te regelen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder