Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Incassokosten in reglement; wanbetalers aanpakken


9 november 2002

Vraag nummer: 1478  (oude nummer: 1835)

Tue Jul 31 09:57:45 2001

Geachte heer Van der Putten,

U hebt vorig jaar of het jaar ervoor in een tijdschriftartikel een artikel als voorbeeld gegeven, hoe je als begraafplaats incasso kan doen. Wij zijn ons reglement aan het herschrijven. Maar ik kan dat blad en het artikel niet meer vinden. Kunt u zeggen waar het stond of het voorbeeld-artikel nog een keer geven.
Hartelijk dank!

Antwoord:

Tue Jul 31 16:57:59 2001

Geachte heer of mevrouw,

Wat ik op diverse plaatsen heb geschreven en gezegd, is dat bijzondere (niet-overheids) begraafplaatsen hun beheersreglement moeten beschouwen als hun Algemene Voorwaarden. Net als voor elk ander 'bedrijf'. En daar past ook in dat men een regeling treft voor wanbetalers.

Voor gemeenten geldt een heel andere situatie, omdat hun kosten in de regel belastigen zijn. Wanbetaling kan op een andere manier worden aangepakt dan door particulieren.

Als een kerkelijke of andere private begraafplaats zich wil indekken tegen wanbetalers, dient men een aantal dingen te doen:
1. Er voor te zorgen dat men een wederpartij op papier heeft. Bij sommige kleinere begraafplaatsen gaat alles nog mondeling en telefonisch, en alleen via het contact met de uitvaartondernemer. Die zegt dan op wiens naam een graf moet komen te staan. Maar van die laatste persoon heeft men geen opdracht met handtekening. In het geval van problemen heb je dan dus ècht een probleem. U moet daarom voor de uitgifte van een graf, of voor een begrafenis, altijd een opdracht- of aanvraagformulier hebben met de naam, het adres en de handtekening van de opdrachtgever of rechthebbende. En als de uitvaartondernemer dat te ingewikkeld vindt (dat vinden ze soms), staat hij zelf maar garant door zelf te tekenen. Op dat opdrachtformulier moet staan dat men het beheersreglement heeft gezien en dat men er akkoord mee is.
2. Men moet er voor zorgen dat vóór de uitgifte van een graf en vóór een begrafenis een exemplaar van het beheersreglement naar de aanvrager is gestuurd. Een heel werk? Ja, maar anders gelden de voorwaarden niet. Zo simpel is dat ook weer. Het is een eenvoudige regel in ons recht dat vóór men een overeenkomst aangaat, men de voorwaarden moet kennen. Dat geldt voor een arbeidsovereenkomst, voor de algemene voorwaarden van een loodgietersbedrijf èn voor het beheersreglement van een begraafplaats. Oók een manier om zich in te dekken (voor het geval men eens een keer onvoldoende tijd heeft een reglement vooraf toe te sturen) is, om alle uitvaartondernemers in de regio een brief te schrijven en een stapeltje reglementen te sturen en hen te vragen om als men de grafuitgifte en/of een begrafenis op uw begraafplaats regelt, de betrokkene altijd tijdens de voorbespreking een exemplaar van het beheersreglement inclusief de voorschriften voor grafmonumenten te geven. En als het stapeltje op is, kan hij een nieuw stapeltje van u krijgen. Sommige uitvaartondernemers zullen dit niet doen, want zij hebben er geen trek in om met reglementen te gaan zeulen. Maar dat deert u niet. Want als er later een probleem is en een betrokkene klaagt, dan kunt u zeggen en aantonen dat de uitvaartondernemer een reglement had moeten geven. Dan kan betrokkene klagen bij de uitvaartondernemer.
3. Bij het sturen van het reglement wil ik nog een verzuchting plaatsen. Veel kerkelijke begraafplaatsen vragen voor een exemplaar van het reglement 2,- of 3,- gulden/Euro of zoiets. "Ja, maar het drukken van dat boekje kost ons geld", hoor je dan, "We sturen ze niet gratis". Daar word ik heel moe en moedeloos van. Want om een paar centen te verdienen/besparen, loopt men financiële risico's van soms duizenden guldens. Plus de ergernis als mensen zich bijvoorbeeld niet aan voorschriften zoals voor het grafmonument houden (want die gelden ook niet, als men ze niet tevóren - vóór de uitgifte van het graf - gehad heeft). Maak het grafrecht of de begrafenis 5,- duurder en geef heel veel exemplaren van het reglement gratis weg (maar teken wel aan wanneer en aan wie). Alleen daarmee bent u juridisch ingedekt. Bovendien heeft de wederpartij simpelweg recht op de voorschriften. Hoe zou u het vinden als uw baas u in dienst nam, maar 2,- vroeg om u uw arbeidsovereenkomst te geven? Of dat u bij het kopen van een auto de garantiepapieren pas na girering van 3,- krijgt? Nou dan!
4. Als iemand niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, en aan de voorgaande is voldaan, kunt u een incassobureau inschakelen of naar de kantonrechter stappen. Deze incassokosten zijn in principe voor eigen eigen rekening van de begraafplaats. Maar... u kunt ze voor rekening van de wanbetaler laten komen door er een bepaling over in uw reglement op te nemen. Bijvoorbeeld bij het artikel over het einde van de grafrechten (want voldoet men niet aan voorschriften of betaalt men niet, dan zou ik als logische sanctie opnemen dat het grafrecht vervalt), of bij de slotartikelen.
Een mogelijke tekst kan zijn:
Artikel/Lid .. . De rechthebbende of degene die opdracht heeft gegeven een grafrecht te vestigen of andere diensten te verrichten, een uitvaartverzorger inbegrepen, is bij niet (tijdige) betaling van kosten die verband houden met werkzaamheden of diensten in verband met lijkbezorging of plechtigheden als bedoeld in artikel .., zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Het bestuur is alsdan gerechtigd om vanaf de factuurdatum aan de rechthebbende of opdrachtgeveer in rekening te brengen:
- rente ad 1,5% per maand - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het opeisbare bedrag;
- administratiekosten, gesteld op 10% van het factuur-bedrag, met een minimum van Euro 25,- per factuur;
- alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; deze laatste worden wat omvang betreft bepaald door de door het bestuur met de inning belaste advocaat en/of incassobureau.

U zult ervaren dat wanbetalers soms nog een prettige ervaring worden, omdat de rechter een hoge rente sanctioneert, mits ze maar in het reglement staat.

mr W.G.H.M. van der Putten

31 juli 2001

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE