Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafkelder


23 februari 2006

Vraag nummer: 4297  (oude nummer: 7574)

Momenteel speelt een verzoek om op een begraafplaats een grafkelder te stichten. We hebben we momenteel nog geen nieuwe beheersverordening, dit i.v.m. herindeling van 1 januari j.l.
In de oude beheersverordeningen was geen mogelijkheid opengelaten om een grafkelder te stichten.
Ik had hier voor de nieuwe beheersverordening ook niet aan gedacht. Toch vind ik dat deze manier van ‘begraven’ wel mogelijk zou moeten zijn.
Echter, ik zit met de voortduring van het grafrecht, de eisen die aan een grafkelder worden gesteld en het stellen van een redelijk tarief voor het stichten van een grafkelder.
Mijn vraag is, kan ik van verzoeker schriftelijk eisen dat na zijn overlijden het grafrecht telkenmale tijdig verlengd wordt of dit recht desnoods wordt overgeschreven op naam van een stichting (St. Grafzorg?).
Tevens wil ik, voordat tot aanleg wordt overgegaan, vastgelegd hebben dat de gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan de grafkelder en dat het onderhoud voor rekening van de rechthebbende is.

Ik zal deze ’regels’ ook in de nieuwe beheersverordening moeten opnemen, neem ik aan.
Ik heb begrepen dat er ook leges voor de stichting van een grafkelder geheven mag worden. Dit staat wel in de modelverordening van de VNG, doch heb twijfels over de hoogte van het bedrag.
Kunt u mij hierover adviseren?

M vr gr
Harm Huisman
Gemeente Drechterland

Antwoord:

Geachte heer,

Er is bij een kleine groep mensen behoefte aan grafkelders en ik zie geen reden om niet aan die behoefte tegemoet te komen. Er zijn wel begraafplaatsen die kelders niet toestaan. Dat heeft soms een feitelijke reden, namelijk dat de maatvoering van graven te klein is om kelders te plaatsen; als de kelder 100 cm breed is en de graven 80 cm breed zijn zou men de kelder deels in buurgraven plaatsen. Soms is het terrein en de paden ongeschikt voor het transport. Maar soms is het alleen een bepaalde vorm van luiheid van de begraafplaatshouder om geen 'gedoe' te hebben. En dat laatste is jammer.

Er hoeft bij een grafkelder geen voortduring van het grafrecht te zijn. Men kan de normale termijnen aanhouden. Alleen is het zo dat personen die voor een grafkelder kiezen, vaak wel een voorkeur hebben voor een langere termijn. Die kan men inderdaad regelen via een organisatie als de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl), die dan voor een klein of groot aantal verlengingen zorg kan dragen. Maar een lange termijn is geen absolute noodzaak. Net zo goed als een kelder geplaatst kan worden, kan die ook verwijderd worden.

Het ligt voor de hand om als gemeente voor het plaatsen van een kelder een zodanige leges te vragen dat het extra grondwerk bij de plaatsing én het grondwerk en afvoeren van de kelder bij beëindiging van het grafrecht (ruim) gedekt worden. Ik zie dat gemeenten leges vragen van soms één- of tweehonderd euro (dat lijkt mij niet kostendekkend) tot meer dan € 1.000,-. Wat voor uw gemeente een goed tarief zou zijn, kan van meerdere factoren afhangen. Ik zou de afdeling Openbare Werken maar eens wat laten berekenen en in de regio kijken of en welke tarieven men hanteert. Raadsleden die over de tarieven moeten beslissen zijn geneigd om te kijken wat een grote buurgemeente rekent.

Uiteraard zou in de verordening moeten staan dat schade door en aan kelders voor rekening en risico van de rechthebbende is. Dat hoeft echter niet zo moeilijk te zijn, dat is makkelijk samen te voegen met de bepalingen voor schade aan grafmonumenten. Wat voor het grafmonument boven de grond geldt, kan en mag ook voor de kelder onder de grond gelden. Maar het moet wel duidelijk in de verordening staan. Qua soort bepaling hebt u niet veel aan de model-artikelen over grafmonumenten in de VNG model-verordening. Die bepalingen zijn te slap. Ik heb al eerder in de sub-rubriek 'Verordening / reglement' een wat krachtigere bepaling geformuleerd. Daar zou het woordje 'grafkelder' makkelijk ingeschoven kunnen worden, denk ik.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE