Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familiegraf vroegtijdig ruimen (sluiting begraafplaats Nieuwerkerk)


4 maart 2007

Vraag nummer: 4677  (oude nummer: 8969)

Geachte heer van der Putten,

We hebben op de begraafplaats van de Sint Josef parochie in Nieuwerkerk aan den IJssel een familiegraf in 1991 voor 20 jaar gekocht. Mijn moeder is onlangs overleden en we willen haar nu bij laten zetten. Het kerkbestuur (beheerder van de begraafplaats) weigert dit omdat dit volgens hen niet meer mag omdat het gehele kerkhof in 2050 geruimd wordt.
Mijn vraag is nu of ze dit kunnen maken ja of nee? En als ze dit wel kunnen maken, is het dan mogelijk om de kosten van verplaatsing op hun terug te halen?

Met vriendelijke groeten,
Marty van Kersbergen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze begraafplaats is enkele jaren geleden gesloten. Sluiting houdt in dat er niet meer begraven mag worden. Dat de begraafplaats feitelijk verdwijnt, duurt dan nog enkele tientallen jaren.
De persoon op wiens naam het graf staat (uw moeder?) heeft hier hoogstwaarschijnlijk enkele jaren geleden ook post over gehad van het kerkbestuur. Van het besluit tot sluiting had men in beroep kunnen komen bij de provincie. U hebt dat blijkbaar nagelaten.

Zie artikel 45 van de Wet op de lijkbezorging:
1. Tegen een besluit tot sluiting of geslotenverklaring kunnen belanghebbenden bij gedeputeerde staten in beroep komen.
2. Indien onherroepelijk is besloten tot sluiting dan wel geslotenverklaring van een gemeentelijke begraafplaats, kunnen gedeputeerde staten op verzoek van de rechthebbende op een graf waarop een uitsluitend recht berust en waarin nog begraven kan worden, een schadeloosstelling ten laste van de betrokken gemeente vaststellen terzake van het teniet gaan van het recht tot begraven.

Het gaat in dit geval niet om een gemeentelijke begraafplaats, maar in de rechtsgeleerde literatuur over de sluiting van begraafplaatsen is het standpunt ingenomen dat ook de houder van een kerkelijke begraafplaats een schadevergoeding zou moeten geven. Ook al is het vaststellen van de hoogte daarvan geen provinciale taak.
Er is geen termijn gesteld aan het vragen van een schadevergoeding. U kunt het kerkbestuur een schadevergoeding vragen, die gebaseerd is op het verlies van de jaren die uw moeder daar nog begraven had kunnen zijn en op het verplaatsen van het graf van uw vader naar een andere begraafplaats (opgraving en herbegraving van de stoffelijke resten en verplaatsing van het monument).
Als het kerkbestuur geen schade wil vergoeden, dan is het wellicht mogelijk om de zaak voor te leggen aan de Ombudsman uitvaartwezen, als deze begraafplaats is aangesloten, of ten tijde van de sluiting was aangesloten, bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Zie www.uitvaart.nl/ombudsman en www.begraafplaats.nl.

Zie andere vragen in de sub-rubriek 'Sluiten van een begraafplaats'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE